Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > HMS-system

HMS-system

I følge arbeidsmiljøloven § 3-1 skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Dette skal gjøres gjennom ved at alle enheter i organisasjonen skal utføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. des.1996 (internkontrollforskriften), stiller i § 5 krav til at deler av HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig. Minimumskravet er at HiL som virksomheten skriftlig skal:

  • Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.
  • Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
  • Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
  • Iverksette prosedyrer for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
  • Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av det systematiske HMS- arbeidet for å sikre at dette fungerer som forutsatt.

I tillegg stilles det krav om at HiL skal sørge for at:

  • De lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
  • Medarbeidere har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
  • Medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

I tillegg til Arbeidsmiljøloven krever også internkonrollforskriften at HiL som virksomhet forholder seg til følgende lover:

Som virksomhet omfatter helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet og arbeidsmiljøloven først og fremst medarbeidere ved høgskolen, men som skole er vi en type virksomhet hvor enkelte lover også gjelder for våre studenter. Lov om brann- og eksplosjonsvern og Forurensningsloven vil også gjelde for studenter. Høgskolens helse-, miljø og sikkerhetsarbeid omfatter derfor også studenter på enkelte områder som brannvern og håndering av kjemikalier og farlige stoffer. Les mer om høgskolens ansvar på dette området og hvilket ansvar og plikter studenter har i henhold til arbeidsmiljøloven.

Sist oppdatert: Anne Grethe Grinnhaug 07.02.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L