Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > HMS-system > Ansvar og roller > Arbeidsmiljøutvalag, AKAN, Attføringsutvalg

Arbeidsmiljøutvalg, AKAN, Attføringsutvalg

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AMU omfatter også utvalgets underutvalg; AKAN-utvalget og attføringsutvalg. Verneombudene omfattes av verneombudene med vara og hovedverneombudene med vara.

I tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser er det opprettet et arbeidsmiljøutvalg (AMU) ved HiL. Utvalget behandler saker knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte ved høgskolen.

Arbeidsmiljøutvalget og dets oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljøloven ( § 7-2) og i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. AMU er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

AMU ved HiL er sammensatt av medlemmer fra arbeidsgiversiden og medlemmer fra arbeidstakersiden, alle med personlige varamedlemmer. Arbeidsgiverrepresentantene utpekes av høgskoledirektøren. Arbeidstakerrepresentantene utgjøres av hovedverneombud, vara-hovedverneombud og 3 medlemmer som utpekes/oppnevnes av organisasjonene.

Les mer om AMUs sammensetning 2015-2016.

Referater fra AMUs møter samt årsrapport fra utvalgets arbeid finner du her.

AKAN-utvalget

AKAN-utvalget skal organisere og tilrettelegge rusmiddelarbeidet ved Høgskolen i Lillehammer. Det skal være en pådriver i det forebyggende og holdningsskapende arbeidet som bl.a. innebærer at alle medarbeidere får den nødvendige opplæring og informasjon om rusmiddel­problemer, samt å påse at rusmiddelpolitikk og praksis i høgskolen samsvarer. AKAN-utvalget rapporterer årlig til AMU om aktiviteter og framdriftsplaner. Retningslinjene for AKAN-utvalget som beskriver hvordan arbeidet er organisert, må godkjennes av AMU.

Medlemmer av AKAN-utvalget utpekes av tjenestemannsorganisasjonene. AKAN hovedkontakt velges blant AKAN-kontaktene og godkjennes av AMU. AKAN-kontaktene (en i hver enhet) utpekes av ledelsen i enheten.

Attføringsutvalg

Attføringsutvalg består av en representant fra bedriftshelsetjenesten, høgskolens kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter og en representant fra personalenheten. Utvalget har som oppgave å gi råd/veiledning og konkret oppfølging av enkeltsaker for å hjelpe sykmeldte raskt tilbake til jobb. Utvalget er underlagt AMU og rapporterer til dette utvalget.

Sist oppdatert: Anne Grethe Grinnhaug 24.06.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L