Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > HMS-system > Mål - forbedringsområder

Mål - forbedringsområder

Overordende mål - strategisk
Det er utarbeidet overordenede strategiske mål for organisasjon og personal (les mer i Strategisk plan for 2012-2015). Disse målene gir retning for arbeidsmiljøet og HMS-området;

Verdigrunnlag:Høgskolen i Lillehammer skal preges av åpenhet, nærhet og dialog, respekt og intellektuell redelighet. Den bygger på akademisk frihet og bidrar til en konstruktiv og kritisk fag- og samfunnsforståelse.

Overordnete mål: Høgskolen i Lillehammer skal fremstå som et attraktivt og profiler lærested med konkurransedyktige og robuste fagmiljøer, kjent for høg studie- og forskningskvalitet. Høgskolen skal være en lærende organisasjon og arbeide for likestilling og antidiskriminering.

Utdrag fra sektormål 4:

  • Høgskolen skal være en attraktiv og lærende organisasjon preget av kvalitetsutvikling, godt leder- og medarbeiderskap, medbestemmelse og omstillingsevne.
  • Gjennom en aktiv livsfaseorientert personalpolitikk skal en styrke et helsefremmende arbeidsmiljø, likestilling og mangfold.
  • Høgskolen skal ha en best mulig utnyttelse og god kvalitet på arealene, og en teknisk infrastruktur som sikrer moderne og effektive tjenester for alle sine brukere i samsvar med utviklingen.
  • Høgskolens arealer skal være universelt utformet og basert på miljøvennlige løsninger.

Mål for inkluerende arbeidsliv
I revisjon av avtale om inkluderende arbeidsliv for HiL (perioden 2010 - 2013) er høgskolens mål:

  • Å forebygge fravær og frafall, og fremme nærvær
  • Tilbakeføre og tilrettelegge for sykemeldte medarbeidere
  • Kvalifisere personer som i dag ikke har et arbeidsforhold gjennom relevant arbeidstrening ved HiL
  • Øke gjennomsnittlig pensjoneringsalder hos medarbeidere ved HiL

Når høgskolens livsfasepolitikk er utarbeidet vil den i tillegg gi sentrale føringer for det inkluderende arbeidslivet ved HiL.

  

Ambisjoner

Lokale forbedringsområder ved enhetene
 Alle enheter skal utarbeider egne årlige handlingsplaner.
 

Innenfor arbeidsmiljø/HMS-området utarbeider enheten egne forbedringsområder med tilhørende tiltak. Dette gjøres blant annet med bakgrunn i mål i strategisk plan, mål for inkluderende arbeidsliv (se ovenfor) og dokumetnasjon fra enhetenes systematiske HMS-arbeid.

Forbedringsområdene og tiltak skal være mest mulig konkrete slik at enheten kan dokumentere om forbedringer er oppnådd.

Les mer om hva slags grunnlag den enkelte avdeling/enhet benytter for å utarbeide handlingsplan og lokale forbedringsområder.

Sist oppdatert: Line Landgraf 25.11.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L