Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Startside > Innovasjonsprosesser i organisasjoner

Innovasjonsprosesser i organisasjoner

Studielengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
7,5
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
INNPROS
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2016
Tidligere års studieplaner
2015
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Emnet legger vekt på betydningen av læringsprosesser og kunnskap for organisasjoners innovasjonsevne, og primært med fokus på organisasjonsinterne prosesser. Videre legges det vekt på prosesstrekk ved tjenesteinnovasjoner i privat og offentlig sektor, samspillet mellom ulike nivåer i en organisasjon, mellom ledelse og ansatte og mellom avdelinger eller grupper i organisasjonen.

Emnet inkluderer ulike prosessperspektiver. Det ene ytterpunktet er strategiske prosesser med et lineært preg med utvikling gjennom bestemte stadier. Det andre ytterpunktet er prosessuelle perspektiver der innovasjonsmønstre ikke er preget av strategisk forankring, men utvikles på lavt nivå når ansatte konfronteres med utfordringer som krever raske løsninger, og gir opphav til inkrementelle innovasjonsforløp. I emnet behandles blant annet medarbeider- og brukerdrevet innovasjon og bricolage-perspektivet som en annen innfallsvinkel enn strategisk. 

Emnet Innovasjonsprosesser i organisasjoner er en videreføring av emnet Perspektiver på innovasjon.


Opptakskrav


Opptakskravet er bachelorutdanning, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang.

Studenter med bachelorutdanning i økonomiske administrative fag, næringsrettede utdanninger (som reiselivsutdanning), organisasjons- og ledelsesutdanning er den primære rekrutteringsbasen for dette studiet.

Også studenter med annen realfaglig, samfunnsfaglig og kulturfaglig utdanning kan få opptak etter individuell vurdering. Dette gjelder for eksempel ingeniører som i sin treårige utdanning har tilstrekkelig innslag av økonomi og administrasjonsfag.

Emnebeskrivelse Innovasjonsprosesser i organisasjoner

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
INN3021/1 Innovasjonsprosesser i organisasjoner 7,5 O 7,5
Sum: 7,5
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L