Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > VPL1001/1 Vernepleierfaget, yrket og yrkesrollen (emne 1)

Vernepleierfaget, yrket og yrkesrollen (emne 1)

Back Tilbake
Kode
VPL1001/1
Studiepoeng
45
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Noe av undervisningen i emne 1 kan bli gjennomført sammen med studenter fra bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid.

 

Emne 1 – delemne 1: Dannelse og utdanning

Delemnet vektlegger å gi studentene en forståelse av hva det innebærer å være reflektert, engasjert og samfunnsbevisst, det vil si en start på å bli en dannet vernepleier. I et ”bli- kjent” – seminar legges grunnlaget for samarbeid, kommunikasjon, gruppeprosesser og relasjonsarbeid.

Emnet fokuserer på vernepleierens yrkesrolle, og på hvilke verdier, ideologi og menneskesyn som legges til grunn for yrkesutøvelsen. Sentrale begreper og etiske teorier skal ligge til grunn for identifisering av etiske utfordringer, refleksjon og forståelse. I tråd med å forstå vernepleiernes yrkesrolle vil relevante tilstander, funksjonsvansker og mulige konsekvenser av disse bli belyst.  Ulike pedagogiske og psykologiske perspektiver blir presentert som redskaper til å kunne forstå menneskets utvikling og hvordan ulike typer funksjonsnedsettelse påvirker denne utviklingen. Her vil det særlig pekes på utfordringer for mennesker med kognitiv svikt. Kulturens betydning for livskvalitet framheves ved at studentene gjennomfører en kulturaktivitet.

Emne 1 - delemne 2: Rammebetingelser for yrkesutøvelsen:

Delemnet vektlegger velferdsstatens rammebetingelser og perspektiver som stat - kommunal kunnskap, sosiologi, antropologi og juss og hvilken innflytelse og føringer disse legger for yrkesutøvelsen på individ og samfunnsnivå og hvordan disse gjensidig blir påvirket.


Læringsutbytte

Emne 1 - delemne 1: Dannelse og utdanning:

Studentene kan:

 • beskrive sentrale kjennetegn ved profesjonaliseringen av helse og omsorgssektoren
 • redegjøre for noen etiske teorier og identifisere relevante fag- og yrkesetiske utfordringer knyttet til profesjonsetikk
 • beskrive hovedtrekk innen samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
 • redegjøre for vernepleiefagets verdier, ideologi, menneskesyn og utvikling av yrket
 • beskrive utviklingen av tjenestetilbudet til mennesker med ulike funksjonsvansker
 • redegjøre for begrepene helse, omsorg, funksjon, funksjonsnedsettelse, velferd, rehabilitering, habilitering, mestring, inkludering og deltakelse
 • beskrive hva som kjennetegner ulike tilstander og funksjonsvansker og mulige konsekvenser det kan medføre   
 • redegjøre for hva profesjonell relasjonskompetanse handler om med spesielt fokus på egetperspektivet, og gi eksempler på hva danning innebærer
 • redegjøre for de viktigste kjennetegn ved tverrfaglig og flerfaglig arbeid, og gi noen eksempler på likheter og forskjeller på vernepleiere og andre tilgrensende yrkesgrupper
 • reflektere over begrepet kultur og kulturens betydning for livskvalitet, og tilrettelegge for og gjennomføre en kultur/fritidsaktivitet  
 • kartlegge interesser, ressurser og begrensninger i samarbeid med brukere og forklare hva brukermedvirkning handler om
 • gi eksempler på ulike psykologiske og pedagogiske perspektiver og deres syn på læring og utvikling
 • formidle hva juss/rettsvitenskap handler om, og hvordan regelverket utgjør rammer for yrkesutøvelsen

 

Emne 1 - delemne 2: Rammebetingelser for yrkesutøvelsen:

Studentene kan:

 • forklare hva menneskerettigheter og rettssikkerhet handler om
 • redegjøre for velferdsstatens utvikling i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og for spesielle trekk ved den skandinaviske velferdsmodellen herunder kommunenes sentrale betydning som velferdsaktører.
 • redegjøre for sentrale omsorgspolitiske mål for arbeidet med mennesker med funksjonsnedsettelse, og yrkesutøverens politiske mandat
 • vise forståelse for at individ og samfunn kan påvirke hverandre gjensidig, og gi eksempler på hvordan mennesker med funksjonsnedsettelse kan påvirke eget liv
 • vise til ulike utfordringer helse og sosial arbeidere kan stå overfor i møte med etniske minoritetsgrupper
 • redegjøre for sosialt nettverksarbeid og arbeidsmåter for å bedre livsvilkårene for utsatte grupper
 • beskrive arbeidsdelingen mellom ulike forvaltningsnivåer i helse og sosialsektoren og hvordan staten styrer disse
 • redegjøre for sentrale rettskildefaktorer (lov, forskrift osv.), og juridisk metode
 • gi eksempler på hvordan vernepleieren gjennom samfunnsengasjement kan bidra til å styrke brukergruppers stilling og redegjøre for mulige lojalitetskonflikter i vernepleiefaglig arbeid

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, storgruppesamlinger, prosjektarbeid: kultur/aktivitet i nærmiljøet


Emne er obligatorisk for

bachelor i vernepleieArbeidskrav
 • Muntlig framlegg om prosjektet: Deltakelse i kultur og fritidsaktivitet  i et velferdsperspektiv
 • 1  seminar  om danning/relasjonskompetanse
 • 7 oppgaver/(tekster)

Eksamensform

Det benyttes mappeevaluering som eksamensform.

Studentene skal underveis jobbe med oppgaver/tekster,  både individuelle -og gruppebesvarelser, som inngår i en vurderingsmappe.  Noen av besvarelsene tas ut for å representere eksamensmappen.

Det er utarbeidet vurderingskriterier til arbeidskravet og til hver enkelt  oppgave. Kriteriene angir sammen med oppgavetekst hvilke forhold som en skal legge særlig vekt på ved veiledning og endelig vurdering av oppgaven.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L