Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > VPL2002/1 Praksis 2 (emne 4)

Praksis 2 (emne 4)

Back Tilbake
Kode
VPL2002/1
Studiepoeng
20
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det faglige innholdet i denne praksisperioden setter søkelyset på miljøarbeid for personer med helsesvikt. Helse og omsorgsideologi er i den sammenheng viktig temaer. Her er pleiepreget omsorg, forebyggende og helsefremmende arbeid, kulturelle aktiviteter, helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering sentralt. Videre har emnet fokus på utvikling av relasjonskompetanse knyttet til observasjoner og veiledning. Ytre rammer som organsering og helserett tas også opp.


Læringsutbytte

Studentene kan:

 • samhandle med brukere ut fra den enkeltes sosiale, psykiske og fysiske behov og forutsetninger
 • utøve miljøarbeid ut fra helsefaglig- og omsorgsideologisk kunnskap ved å anvende teori, praksis og egne yrkesrelevante livserfaringer
 • utføre pleie og omsorg
 • innhente data, analysere data ut fra relevant teori/empiri og utarbeide konkrete mål på individ- og systemnivå i samarbeid med bruker
 • arbeide tverrfaglig og samarbeide med pårørende
 • utføre helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering
 • kommunisere, handle og samhandle etisk godt sammen med brukere, pårørende og kollegaer
 • redegjøre for etiske utfordringer som er typiske for denne type praksis, og gi eks. på mulige forbedringspunkter av individuell og organisatorisk art
 • opptre med et bevisst forhold til egen væremåte i møte med andre
 • evaluere og eventuelt revidere egne mål og videre arbeid i utvikling av profesjonell relasjonskompetanse
 • utforme veiledningsgrunnlag

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil bestå av praksis på relevante arbeidssteder, for- og etterpraksis seminar, ferdighetsundervisning, veiledning og ulike former for studentoppgaver. Aktuelle arbeidssteder kan være sykehjem, hjemmesykepleie og demensomsorg. Aktuelle arbeidssteder kan være sykehjem, hjemmesykepleie og demensomsorg.


Forkunnskapskrav

Bestått emne 1 og 2 i bachelor vernepleie.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i vernepleieArbeidskrav

Emnet består av tre arbeidskrav:

 • Lærekontrakt
 • Et skriftlig arbeid (Vernepleierens arbeidsmodell)
 • Observasjon og veiledning i relasjonskompetanse

Eksamensform

Praksis er eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L