Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > VPL2003/1 Rehabilitering, habilitering, mestring og velferd; teori og grunnlagstenkning (emne 5)

Rehabilitering, habilitering, mestring og velferd; teori og grunnlagstenkning (emne 5)

Back Tilbake
Kode
VPL2003/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Innholdet i emnet fokuserer på grunnlagstenkning for vernepleieren som kommende aktør i samhandling med mennesker; og i utøvelse av praktisk, metodisk miljøarbeid på individ – gruppe – og systemnivå innen forskjellige arenaer. Det vektlegges et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter innen rehabilitering og habilitering. Emnet bygger på grunnleggende og forskningsbasert kunnskap. Dette innebærer kunnskap om og bruk av ulike metoder i identifisering av faktorer som påvirker menneskers livskvalitet og deltakelse. Videre er det et fokus på velferdsrettslige lover, og vilkår for bruk av makt og tvang overfor noen brukergrupper.


Læringsutbytte

Studentene kan:

  • forklare hvordan ulike vilkår kan virke hemmende og/eller fremmende på menneskers aktivitet og deltakelse i hverdagsliv i re- og habiliteringsprosesser.
  • utforme en konkret problemstilling ut fra et selvvalgt tema og kunne begrunne valg av metodisk tiltaksarbeid
  • begrunne valg og anvendelse av metode for datainnsamling i konkrete situasjoner
  • gi eksempler på ulike kartleggingsverktøy (individ og miljø) og deres bruksområder
  • identifisere etiske utfordringer og reflektere over ulike etiske dilemma
  • skriftlig og muntlig gjøre rede for sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, og stille fagkritiske spørsmål.
  • forklare hva samtykkekompetanse, rettslig handleevne og vergemål innebærer
  • redegjøre for sentrale velferdsrettslige regler
  • redegjøre for de sentrale begrepene innen de ulike psykologiske perspektivene

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, ferdighetsrelatert undervisning, seminarer, individuelt studentarbeid, gruppearbeid.


Forkunnskapskrav

Bestått emne 1, 2, 3 og 4 i bachelor i vernepleie

Emne er obligatorisk for

bachelor i vernepleieArbeidskrav

Det vil være et arbeidskrav emnet. Det består i case arbeid med muntlig framlegg.

Det er utarbeidet vurderingskriterier til arbeidskravet.


Eksamensform

Skriftlig individuell fire-timers skoleeksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L