Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > VPL2004/1 Rehabilitering, habilitering, mestring og velferd - anvendt perspektiv (emne 6)

Rehabilitering, habilitering, mestring og velferd - anvendt perspektiv (emne 6)

Back Tilbake
Kode
VPL2004/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Innholdet i emnet fokuserer på vernepleieren som aktør i samhandling med ulike mennesker, og som tilrettelegger og pådriver på systemnivå. Et sentralt tema er utøvelse av praktisk, metodisk miljøarbeid på individ – gruppe – og systemnivå innen forskjellige arenaer. Det vektlegges et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter innen rehabilitering og habilitering. I den sammenheng bygger emnet på utvikling og anvendelse av profesjonell relasjonskompetanse knyttet til samhandling med brukere og samarbeidspartnere. Videre tydeliggjøres sammenhengen mellom danning og profesjonell relasjonskompetanse. Emnet tar utgangspunkt i et ressurs - og løsningsorientert fokus for læring, mestring og velferd for mennesker i ulike livssituasjoner, og under ulike samfunnsmessige og kulturelle forhold. Dette innebærer også et fokus på velferdsrettslige lover og vilkår for bruk av tvang og makt overfor noen brukergrupper.


Læringsutbytte

Studentene kan:

 

 • redegjøre for effekten av forebygging, og begrunne og iverksette forebyggende tiltak i forhold til ulike brukergrupper
 • tilrettelegge for læring, mestring og velferd for ulike brukere i alle aldre; og på ulike arenaer som hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid
 • gjennomføre, evaluere og dokumentere praktisk, metodisk miljøarbeid med sikte på velferd og god livskvalitet
 • forklare ideologi og virkemidler for å fremme inkludering, begrunne, sette i verk nødvendige tiltak og vurdere effekt av relevante tiltak både på individ og systemnivå
 • møte brukere, representanter fra brukerens nettverk og andre samarbeids-partnere med en god etisk grunnholdning og gode kommunikasjonsferdigheter
 • identifisere og drøfte relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, og tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid
 • gjøre rede for grunnleggende forvaltningsmessige prinsipper og aktuelt lovverk om saksbehandling, og utføre saksbehandling innen noen områder
 • gjøre rede for reglene for begrensning av bruk av tvang og makt, og anvende de i praktisk arbeid
 • redegjøre for sammenhengen mellom profesjonell relasjonskompetanse, danning og handlingskompetanse
 • finne fram til ny teknologi i tilrettelegging for læring og deltakelse
 • drøfte og trekke slutninger i en egenprodusert tekst

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, seminar, ferdighetstrening, feltarbeid, individuelt studentarbeid og gruppearbeid.


Forkunnskapskrav

bestått emne 1, 2, 3, 4 og 5 i bachelor i vernepleie

Emne er obligatorisk for

Bachelor i vernepleieArbeidskrav

 

Det vil være 3 arbeidskrav i emnet; et individuelt muntlig framlegg, et seminar om relasjonskompetanse og et seminar om vernepleieren som aktør. Arbeidskravene må være godkjent for å gå opp til eksamen.


Eksamensform

Det benyttes mappeevaluering som eksamensform.

Studentene skal underveis jobbe med en arbeidsmappe bestående av 5 mappeoppgaver (3 individuell og 2 gruppebesvarelser). Et uttak av 3 besvarelser skal representere eksamensmappen, 2 individuelle og 1 gruppe.

 

Det er utarbeidet vurderingskriterier til hvert arbeidskrav og til hver enkelt mappeoppgave. Kriteriene angir sammen med oppgavetekst hvilke forhold som en skal legge særlig vekt på ved veiledning og endelig vurdering av oppgaven.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L