Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > VPL2007/1 Bacheloroppgave (emne 9)

Bacheloroppgave (emne 9)

Back Tilbake
Kode
VPL2007/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I siste del av studiet skal studentene skrive en individuell fordypningsoppgave over et selvvalgt, faglig relevant emne. Oppgavene skal bygge på studentenes samlede læringsprosess knyttet både til teori og praksis.


Læringsutbytte

Studentene kan:

 

  • dokumentere et selvstendig arbeid i form av en strukturert og analytisk skriftlig framstilling av et vernepleiefaglig emne (bacheloroppgaven)
  • vise selvstendig faglig og kritisk refleksjon
  • begrunne valg av metodisk perspektiv
  • identifisere og behandle juridiske spørsmål knyttet til bacheloroppgavens tema der dette er relevant
  • reflektere over og forsvare det skriftlige arbeidet i en muntlig høring

Undervisnings- og læringsmetode

Fordypningsoppgaven skal være et individuelt studentarbeid. Ved oppstart vil det bli gitt forelesninger om hvordan fordypningsoppgaven skal skrives og det oppfordres til kollokvering selv om hver student leverer individuell oppgave. Underveis i skriveperioden vil det bli gitt tilbud om både individuell- og gruppeveiledning.


Forkunnskapskrav

Bestått emne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 i bachelor i vernepleie.

Emne er obligatorisk for

bachelor i vernepleieArbeidskrav

Det knyttes ingen arbeidskrav til dette emnet, men tema og problemstilling skal godkjennes av veileder.


Eksamensform

Bacheloroppgaven gis en foreløpig karakter. Deretter må studentene forsvare det skriftlige arbeidet i en muntlig eksaminasjon.

Se under det enkelte emne når det gjelder eksamensform. Arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

En student har rett til å framstille seg til eksamen ved høgskolen i samme fag/emne tre ganger (Jfr. § 30. Rett til eksamensoppmelding/adgang til eksamen i FOR 2005-06-14 nr. 1085).

Ordinær eksamen avholdes normalt i det semesteret undervisningen avsluttes. Studiedirektøren kan bestemme at det skal holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen eller som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen (jfr. § 33. Tidspunkt og omfang).

Ny og utsatt eksamen arrangeres normalt senest i løpet av påfølgende semester. Studenter som ikke gjennomfører eller ikke består ordinær eller ny eksamen, har ikke krav på å få gå opp for tredje gang før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ordinær eller ny eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L