Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > SOA2008/2 Fellesemne: Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Fellesemne: Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Back Tilbake
Kode
SOA2008/2
Studiepoeng
12
Semester
Vår
Lengde
7 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
BA Sosialt arbeid, BA i Vernepleie, BA i Barnevern
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Tverrprofesjonell samarbeidslæring er nødvendig for å utvikle sosialfaglige tjenester av høy kvalitet. Kompleksiteten i samfunnet utfordrer profesjonene til å samhandle på tvers.  Emnet skal bidra til å styrke studentens dobbelte fagidentitet, som profesjonell yrkesutøver med kompetanse til å løse bestemte oppgaver, og som velferdsarbeider med forståelse for helheten i velferdssystemet.

Emnet gir faglig fordypning i ulike tema som er relevante for de tre utdanningers yrkesutøvelse. Problemstillinger og tilnærminger skal utvikles av studentene i fellesskap på tvers av fag. Gjennom arbeid med teori, innhenting av empiri og analyse av ulike fenomener skal studentene opparbeide seg kunnskap gjennom problembasert læring.    Emnet skal bidra til en kunnskapsbasert tjenesteutøvelse, som innebærer at studentene som framtidige yrkesutøvere, bevisst og eksplisitt, vil dra nytte av ulike kunnskapskilder.


Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne har studentene kunnskap om

 • å samarbeide med andre yrkesretninger og brukere fra aktuelle tjenester
 • verdien av å lære om, av og med hverandre
 • utvalgte temaområder som er relevante for utviklingsarbeid
 • innovasjon og innovative læringsprosesser

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studentene

 • utvikle en problemstilling som er faglig relevant
 • dokumentere kunnskapen fra prosjektet
 • analysere styrker og svakheter ved arbeidet som er gjennomført
 • anvende samfunnsvitenskapelige metoder

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studentene

 • anvende kunnskaper til sjølstendige og kritiske analyser
 • vurdere egne og andres faglige tilnærminger til problemløsning
 • samhandle respektfullt og inkluderende i møte med andre mennesker

Undervisnings- og læringsmetode

Studentaktive læringsformer vektlegges. Det brukes ulike læringsformer som forelesninger, grupper og individuelt arbeid. Det benyttes også gruppebaserte seminarer på tvers av de tre utdanninger.


Forkunnskapskrav

Bestått tidligere emner i bachelorforløpet

Emne er obligatorisk for

Bachelorstudiene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre studier
Arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse i gruppearbeid og prosjektoppgave som skal forsvares til eksamen


Eksamensform

Gruppeeksamen gjennom skriftlig oppgave med muntlig presentasjon.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L