Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > BVP1003/1 Barnevernpedagogen - introduksjon til yrkesrolle, teoretisk forankring og virksomhetsfelt

Barnevernpedagogen - introduksjon til yrkesrolle, teoretisk forankring og virksomhetsfelt

Back Tilbake
Kode
BVP1003/1
Studiepoeng
60
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semestre
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består av følgende hovedområder: 

 • Barnevernpedagogens yrkesrolle og virksomhetsfelt (høst)
 • Samhandling og aktiviteter i et sosialpedagogisk perspektiv (høst)
 • Barn og unge i samfunnet (vår)

Barnevernpedagogens yrkesrolle og virksomhetsfelt

I dette området introduseres studiets innhold og oppbygging, studiets ulike undervisnings- og læringsmetoder og studiets sosialpedagogiske forankring. Barnevernpedagogens yrkesrolle og virksomhetsfelt introduseres i samarbeid med praksisfeltet. Studentene introduseres for arbeid med skriving av fagtekster.

Introduksjonen skal fremme engasjement hos studentene i forhold til studiet og framtidig yrkesrolle. Etablering av læringsfellesskap og igangsetting av studentaktive læringsprosesser vektlegges.

Samhandling og aktiviteter i et sosialpedagogisk perspektiv

I dette området introduseres sosialpedagogisk teori, ungdomssosiologiske og utviklingspsykologiske perspektiver. Det settes fokus på hvordan bruk av aktiviteter kan bidra til å støtte barn og unges kompetanseutvikling og muligheter til deltakelse på viktige arenaer. Aktivitetsfag, organisert som et ferdighetsrettet, obligatorisk seminar, utgjør en vesentlig del av innholdet. Seminaret tar utgangspunkt i studentenes aktivitetskompetanse som individer og fellesskap, og studentene arbeider med å transformere denne kompetansen til profesjonell sosialpedagogisk handlingskompetanse som utforskes i praksis i kullet. Ulike former for dokumentasjon og skriving av fagtekster inngår i arbeidet.

Barn og unge i samfunnet

Barn og unges oppvekst og sosialisering i samfunnet belyses gjennom et sosialpedagogisk perspektiv med fokus på begrepene omsorg, utvikling, oppdragelse og danning. En helhetlig forståelse av barn og unges oppvekstbetingelser og hva som fremmer og hemmer gode oppvekstvilkår er vektlagt. Barn og unge ses som subjekter og aktører i oppvekst- og sosialiseringsprosesser på ulike arenaer som familie, skole/barnehage og fritid.

Studentene introduseres for velferdsstatens historie, ideologi, funksjon og rammebetingelser. Den rettslige reguleringen av barn og unges oppvekst og barnevernets plass og funksjon i velferdsstatens tjenesteapparat introduseres.  Studentene får innføring i relevante rettsregler og juridisk metode. 

Deler av undervisningen i vårsemesteret er organisert som fellesundervisning for BSV-utdanningene på HiL.


Læringsutbytte

En student skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Studenten har kjennskap til og innblikk i studiets innhold, struktur og læringsformer
 • Studenten har kunnskap om sosialpedagogisk teori
 • Studenten har kunnskap om barn og unges inkludering og deltakelse på oppvekstarenaene familie, skole, barnehage og fritid.
 • Studenten har kunnskap om hva som fremmer og hemmer gode oppvekstvilkår
 • Studenten har kunnskap om hvordan sosial klasse, kjønn og kultur har betydning for barn og unges oppvekst
 • Studenten har kunnskap om mestring og selvfølelse
 • Studenten har kunnskap om barneomsorg, omsorgssvikt og resiliens
 • Studenten har kunnskap om marginalisering og risiko
 • Studenten har kunnskap om bruk av aktiviteter i sosialpedagogisk arbeid med barn og unge
 • Studenten har kunnskap om velferdsstatens historie, funksjon, ideologi og rammebetingelser
 • Studenten har kunnskap om rettslig regulering av barn og unges oppvekst
 • Studenten har kunnskap om juridisk metode

Ferdigheter

 • Studenten behersker sentrale teoretiske perspektiver og begreper som anvendes for å belyse, analysere og reflektere over temaer og problemstillinger på emnets temaområder
 • Studenten kan ta i bruk egne aktivitetserfaringer og –kompetanse i en sosialpedagogisk kontekst
 • Studenten kan samhandle og samarbeide med andre studenter i ulike studiefellesskap

Generell kompetanse

 • Studenten har innsikt i barnevernpedagogens virksomhetsområder og yrkesrolle, og i utdanningens sosialpedagogiske forankring 
 • Studenten har innsikt i hvordan rammebetingelser og samfunnsmessige forhold påvirker barn og unges oppvekst og sosialisering
 • Studenten har innsikt i hvordan samhandling og aktiviteter bidrar til å fremme sosialpedagogiske målsettinger
 • Studenten er aktiv deltaker i praksisfellesskapet i sitt studentkull

Undervisnings- og læringsmetode

Læringsformene varierer mellom forelesninger, seminarer, oppgavebesvarelser, prosjektarbeid, feltarbeid, veiledning og selvstudier. Obligatorisk ferdighetsrettet aktivitetsfag inngår. Studentaktive læringsformer vektlegges.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevernArbeidskrav

Skriftlige arbeider, muntlige framlegg og annen dokumentasjon av arbeider, obligatorisk deltakelse på aktivitetsfagseminar.


Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen etterfulgt av muntlig eksamen.

Det gis en foreløpig sensur på den skriftlige oppgaven. Til muntlig stilles det spørsmål fra oppgaven og pensum forøvrig. Endelig karakter utgjør samlet vurdering.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L