Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > BVP2003/1 Teoretiske perspektiver for barnevernspedagogens virksomhet

Teoretiske perspektiver for barnevernspedagogens virksomhet

Back Tilbake
Kode
BVP2003/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Trond Bergsvendsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet viderefører og utdyper grunnleggende teoretiske perspektiver og begreper fra 1. studieår. Sosialpedagogikk, utviklingspsykologiske perspektiver og begreper, psykisk helse, omsorgssvikt, resiliens og avviksforståelse utgjør emnets læringsområder. Helhetlig forståelse av barn og unges psykososiale utvikling vektlegges. Emnet fokuserer på hvordan sårbarhet og problemer kan komme til uttrykk på ulike arenaer som barn og unge ferdes på, og på forhold og prosesser som kan beskytte og fremme positiv utvikling hos barn og unge generelt og for utsatte barn og unge spesielt.


Læringsutbytte

En student skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Studenten har en helhetlig forståelse av barn og unges psykososiale utvikling
 • Studenten har kunnskap om sårbarhet og utsatthet blant barn og unge, og hvordan dette kommer til uttrykk på ulike arenaer barn og unge ferdes på
 • Studenten har kunnskap om resiliensprosesser som kan beskytte og fremme positiv utvikling hos barn og unge generelt og utsatte barn og unge spesielt
 • Studenten har kunnskap om sosialpedagogisk teori
 • Studenten har kunnskap om utviklingspsykologiske perspektiver og begreper
 • Studenten har kunnskap om omsorgssvikt
 • Studenten har kunnskap om barn og unges psykiske helse
 • Studenten har kunnskap om avvikssosiologiske teorier og begreper

Ferdigheter

 • Studenten behersker og anvender sentrale teoretiske perspektiver og begreper for å belyse temaer og problemstillinger på emnets hovedområder
 • Studenten kan vurdere ulike perspektivers gyldighet for temaer og problemstillinger på emnets hovedområde
 • Studenten kan reflektere over barn og unge som aktører i dagens samfunn

Generell kompetanse

 • Studenten har helhetlig innsikt i utsatte barn og unges livssituasjon
 • Studenten kan henvise til og bruke teoretiske begreper og perspektiver i beskrivelser og vurderinger av faglige problemstillinger  

Undervisnings- og læringsmetode

Læringsformene varierer mellom forelesninger, seminarer, oppgavebesvarelser og selvstudier.


Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått tidligere emner i studiet.

Emne er obligatorisk for

bachelor i barnevernArbeidskrav

Emnet har ingen arbeidskrav


Eksamensform

Individuell muntlig høring

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L