Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > BVP2004/2 Beslutningsprosesser og tiltaksarbeid i barnevernet

Beslutningsprosesser og tiltaksarbeid i barnevernet

Back Tilbake
Kode
BVP2004/2
Studiepoeng
25
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er organisert i 3 seminarer: 

 • Utredningsseminar
 • Juss-seminar
 • Tiltaksseminar

I utredningsseminaret får studentene innføring i teoretisk grunnlag for barnevernfaglig utredning og skal gjennom et større skriftlig arbeid i gruppe forberede en barnevernfaglig undersøkelse basert på et case og en modell for utredning. Her legges det vekt på hva som skal utredes, hvorfor og hvordan. Det legges særlig vekt på faglige begrunnelser hvor refleksjoner over caset knyttes til barnevernfaglig kunnskap.

I juss-seminaret får studentene en innføring i barnevernloven og andre relevante lover. Med utgangspunkt i juridisk metode gjennomføres et større skriftlig arbeid i gruppe basert på et case. Studentene lager en problemstilling, beskriver faktum og redegjør for det rettslige grunnlaget for deretter å drøfte om vilkårene i loven er oppfylt. Saksfremstillingen skal ende opp med et forslag til vedtak.

I tiltaksseminaret introduseres studentene for ulike tiltak og metoder i regi av barnevernet. Eksempler på dette kan være MST, PMTO, Marte Meo, familieråd og åpne samtaler i nettverksmøter. Relatert til aktivitetsfaget gjennomfører studentene et prosjektarbeid med bruk av digital historiefortelling.


Læringsutbytte

En student skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper 

 • Studenten har bred kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver, begreper og modeller relatert til utredning i en barnevernundersøkelse
 • Studenten har bred kunnskap om barneomsorg og omsorgssvikt
 • Studenten har kunnskap om samtaler med barn og unge
 • Studenten har kunnskap om barnevernloven og andre relevante lover
 • Studenten har kunnskap om juridisk metode i en saksbehandlingskontekst
 • Studenten kan identifisere juridiske problemstillinger knyttet til rettssikkerhet og myndigheters bruk av makt
 • Studenten har kunnskap om ulike tiltak og metoder i barnevernet som for eksempel familieråd, MST, PMTO, Marte Meo og åpne samtaler i nettverksmøter
 • Studenten har kunnskap om samarbeidende etaters mandat
 • Studenten har kunnskap om hvordan man lager og hvordan man kan bruke digital historiefortelling som verktøy i praksis

 Ferdigheter 

 • Studenten behersker planmessig og systematisk teamarbeid i en barnevernfaglig utredning
 • Studenten kan anvende teoretiske begreper i barnevernfaglig utredning- og tiltaksarbeid
 • Studenten kan reflektere over faglige valg og utøve gode faglige vurderinger og bedømmelser
 • Studenten kan anvende juridisk metode til å løse juridiske problemstillinger i en barnevernssak
 • Studenten kan reflektere over utfordringer knyttet til rettssikkerhet og myndigheters bruk av makt
 • Studenten behersker bruk av metodiske tilnærminger og modeller i tiltaksarbeid i barnevernet
 • Studenten behersker bruk av digital historiefortelling som verktøy i praksis

 Generell kompetanse 

 • Studenten har kompetanse i saksbehandlingsarbeid i barnevernet
 • Studenten har innsikt i og kan reflektere over problemstillinger og dilemmaer forbundet med saksbehandlingsarbeid i barnevernet
 • Studenten kjenner til aktuell fagutvikling i barnevernfeltet

Undervisnings- og læringsmetode

Læringsformene varierer mellom forelesninger, seminarer, oppgavebesvarelser, prosjektarbeid, veiledning og selvstudier. Studentaktive læringsformer vektlegges.


Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått tidligere emner i studiet.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevernArbeidskrav

Skriftlige arbeider, framlegg og annen dokumentasjon av studentarbeider, obligatorisk deltakelse.


Eksamensform

MappevurderingErstatter
BVP2004/1 på 20 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L