Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > BVP2005/2 Sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid med utsatte barn og unge

Sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid med utsatte barn og unge

Back Tilbake
Kode
BVP2005/2
Studiepoeng
20
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet handler om sosialpedagogisk arbeid med barn og unge på ulike arenaer og i ulike samfunnsinstitusjoner som barnehage, skole og fritidsarenaer, og om miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og deres familier i barnevern- og behandlingsinstitusjoner.

Emnet omfatter innføring i teoretisk grunnlag for og metodiske tilnærming til sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid, og omhandler hvordan sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid med barn og unge utøves i praksis.  Kompetanse i etisk refleksjon er vektlagt gjennom hele emnet.

Emnet gir både teoretiske innføringer i perspektiver, kunnskapsressurser og rammer for sosialpedagogisk og miljøterapeutisk praksis, og innsikt i og erfaringer med praksisnære tilnærminger med fokus på samhandling, kommunikasjon og bruk av aktiviteter. 


Læringsutbytte

En student skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om sentrale begreper, perspektiver og metodiske tilnærminger med gyldighet for sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og deres familier
 • Studentene har kunnskap om etisk teori og etisk refleksjon
 • Studenten har kunnskap om ulike aktuelle samfunnsinstitusjoner og virksomheters samfunnsoppdrag, faglige oppgaver og mandat
 • Studenten har kunnskap om barn og unges psykiske helse og om vanlige kliniske tilstandsbilder hos utsatte barn og unge

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende faglige begreper og perspektiver til å redegjøre for situasjonsforståelse og begrunne handlingsalternativer og vurderinger
 • Studenten kan identifisere etiske dilemmaer og behersker etisk refleksjon
 • Studenten kan planlegge, gjennomføre, observere og reflektere over samtale- og samhandlingssituasjoner i en sosialpedagogisk og en miljøterapeutisk kontekst
 • Studenten kan bruke aktiviteter i en sosialpedagogisk og en miljøterapeutisk kontekst
 • Studenten kan forholde seg til rettighetsforskrifter og andre aktuelle rettslige grenser for faglig mandat og oppgaveløsning

Generell kompetanse

 • Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter i sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid på en selvstendig måte med utgangspunkt i praksisnære situasjonsbeskrivelser
 • Studenten framviser evne til etisk refleksjon med utgangspunkt i praksisnære situasjonsbeskrivelser
 • Studenten framviser evne til refleksjon over seg selv som fagperson i framtidig yrkesrolle
 • Studenten framviser forståelse for hvordan egen profesjonskunnskap og yrkesrolle kan bidra til faglig oppgaveløsning i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Studenten viser innsikt i hva det innebærer å anerkjenne barn som subjekter og aktører i eget liv i sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid

Undervisnings- og læringsmetode

Læringsformene varierer mellom forelesninger, seminarer, oppgavebesvarelser, prosjektarbeid, feltarbeid, veiledning og selvstudier. Studentaktive læringsformer vektlegges.


Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått tidligere emner i studiet.

Emne er obligatorisk for

bachelor i barnevernArbeidskrav

Obligatorisk deltakelse på ferdighetsrettede seminarer, skriftlige arbeider, muntlige framlegg


Eksamensform

MappevurderingErstatter
BVP2005/1 på 25 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L