Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > BVP2006/2 Praksis og fordypningstemaer

Praksis og fordypningstemaer

Back Tilbake
Kode
BVP2006/2
Studiepoeng
33
Semester
Høst og vår
Lengde
Høst og januar
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Vedlegg
application/pdf RETNINGSLINJER FOR EKSTERN PRAKSIS FOR BSV-UTDANNINGENE VED HIL.pdf 302,38 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omfatter forberedelser og gjennomføring av veiledet praksis i tildelt virksomhet innenfor barnevernpedagogenes yrkesfelt, og fordypning i perspektiver med gyldighet for virksomheten. Tilbake på campus gjennomføres etterarbeid som innebærer refleksjoner over og formidling av erfaringer satt inn i en fagteoretisk ramme, samt et praksisnært fordypning i arbeid med å forberede og presentere en barnevernsak for fylkesnemnda.

Det vises også til Retningslinjer for ekstern praksis for BSV-utdanningene ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer (Se vedlegg til høyre), som gir nærmere føringer og rammer for organisering, innhold og vurdering av ekstern praksis.

Praksis er et vesentlig område for vurdering av studenters kompetanse og skikkethet som yrkesutøvere. Studenten skal mot slutten av praksisperioden kunne inngå i praktisk yrkesutøving på praksisstedet på en kompetent måte. 


Læringsutbytte

En student skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om praksisplassens samfunnsoppdrag, faglige oppgave og mandat, og kan beskrive virksomheten som praksisplassen representerer i velferdsstatens tjenesteapparat
 • Studenten har kunnskap om sentrale perspektiver og begreper med gyldighet for sin praksis
 • Studenten har kunnskap om forberedelser til og presentasjon av en barnevernssak i et fylkesnemndsmøte og innsikt i nemndas beslutningsprosess.
 • Studenten har kunnskap om sammenhenger mellom nyere forskning, teori og praktisk yrkesutøving

Ferdigheter

 • Studenten kan kommunisere, samhandle og bruke aktiviteter i møte med barn, unge og familier på en måte som fremmer den faglige oppgaveløsningen
 • Studenten kan anvende faglige begreper og perspektiver i refleksjoner, vurderinger og begrunnelser på en strukturert måte
 • Studenten kan delta aktivt i praksisfellesskapet, og inngå i relevante tverrfaglige og tverretatlige samarbeidsrelasjoner
 • Studenten kan bruke veiledning til kompetansebygging og refleksjon over egen yrkesutøving
 • Studenten kan dokumentere og formidle praksiserfaringer på en reflektert måte

Generell kompetanse

 • Studenten kan framvise selvstendighet i yrkesutøving på nivå med en nybegynner i faget
 • Studenten kan framvise holdninger og handlinger som samsvarer med yrkesetiske prinsipper
 • Studenten kan delta i fagkritisk refleksjon og bidra til fagutvikling og innovasjon

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet består av en forpraksisdel, en utplasseringsdel og en etterpraksisdel. Hele læringsperioden har krav til obligatorisk frammøte og deltakelse. Praksis, seminarer, oppgavebesvarelser, feltarbeid, veiledning og selvstudier inngår.


Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått tidligere emner i studiet

Emne er obligatorisk for

bachelor i barnevenArbeidskrav

Praksishefte med angitte oppgaver og frister som skal gjennomføres og godkjennes. All aktivitet i emnet har obligatorisk frammøte og deltakelse.


Eksamensform

Det inngår 2 separate vurderinger i emnet.

 1. Vurdering av praksis. Dette faller inn under reglene i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL, samt Forskrift til rammeplan for Barnevernpedagogutdanning, jfr Retningslinjer for ekstern praksis for BSV-utdanningene ved HiL.
 2. Eksamen i form av individuell muntlig høring relatert til pensumlitteratur og emnets øvrige læringsmål. Denne eksamen avholdes samtidig med muntlig høring knyttet til fordypningsoppgaven - ved studiets slutt. 

Karakterskala

 1. Bestått/ikke bestått
 2. Bestått/ikke bestått
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L