Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > SOA1002/1 Introduksjon til sosialt arbeid

Introduksjon til sosialt arbeid

Back Tilbake
Kode
SOA1002/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene introduseres for bachelorutdanningens mål og arbeidsmetoder. Undervisningen i emnet fokuserer på sosialt arbeids historie, sosialarbeiderrollen, virksomhetsområder og faglige tradisjoner i sosialt arbeid. Det gis innføring i helse- og sosialarbeiderens yrkesrolle, etiske verdier, samt betydningen av relasjons- og kommunikasjonskompetanse. Det fokuseres på ulike forståelser av sosiale problemer, forebygging og løsninger. Emnet avsluttes med prosjektarbeid.

Emnet består av tre delemner

a) Introduksjon til profesjonen

 • Sosialt arbeid – historie og etikk 
 • Sosialt arbeid – fag og yrkesrolle
 • Sosialt arbeid – kommunikasjon og samhandling

b) Sosiale problemer, ulikheter og forebygging

 • Marginalisering og ulikheter
 • Ulike forståelser av sosiale problemer, forebygging og løsninger

c) Prosjektarbeid


Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne har studentene kunnskap om

 • studiets innhold, struktur, pedagogiske metoder og læringsformer
 • sosialarbeiderrollen, virksomhetsområder og perspektiver i sosialt arbeid 
 • etiske teorier og utfordringer knyttet til profesjonsetikk
 • hva relasjonskompetanse handler om i helse- og sosialfaglig arbeid
 • noen perspektiver på hvordan individ og samfunn gjensidig påvirker hverandre
 • velferdsstatens historie, ideologi, funksjon og politiske mandat knyttet til sosiale problemer

Ferdigheter

Etter gjennomført emne kan studentene

 • presentere en skriftlig fremstilling som innfrir grunnleggende krav til presisjon og systematikk
 • vise evne til å reflektere over egne holdninger og praktiske implikasjoner for relasjonsarbeidet
 • presentere fagstoff muntlig

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studentene

 • utviklet bevissthet om stereotypier og egen forforståelses betydning for sosialt arbeid
 • utviklet bevissthet om sitt sosiale ansvar som samfunnsborger
 • reflektert over eget profesjonsetisk ståsted 

Undervisnings- og læringsmetode

Det brukes ulike læringsformer som forelesninger, grupper og individuelt arbeid. Studentaktive læringsformer vektlegges. 


Emne er obligatorisk for

Ba sosialt arbeid


Emne er valgbart for
Ikke valgbart av andre studier
Arbeidskrav

Skriftlige arbeider, muntlig framlegg, obligatorisk tilstedeværelse, og annen dokumentasjon.


Eksamensform

Muntlig eksamen Erstatter
Grunnleggende perspektiver i helse- og sosialarbeid (60 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L