Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > SOA1003/1 Rammer for sosialt arbeid

Rammer for sosialt arbeid

Back Tilbake
Kode
SOA1003/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir innføring i velferdsstatens og velferdssystemets funksjon, historie, ideologi og politiske mandat. Videre gir emnet innføring i helse- og sosialretten og juridisk metode. Deler av undervisningen blir gjennomført felles med barnevernspedagog- og vernepleie- utdanningen.

Emnet består av tre delemner

a) Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk og juss

 • Velferdsstatens historie og ideologiske grunnlag

b) Sosialt arbeid i velferdssamfunnet

 • Velferdspolitiske mandater
 • Internasjonalt sosialt arbeid
 • Demokratisk innflytelse, brukermedvirkning og myndiggjøring

c) Forvaltning og organisasjon

 • Organisasjon og saksbehandling
 • Dokumenter i klientarbeid
 • Lovgrunnlag som ramme for sosialt arbeid
 • Etikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne har studentene kunnskap om

 • Styringsnivåene innen offentlig forvaltning og de viktigste reformer de seineste år
 • Velferdsstatens historie, ideologi og funksjon
 • Politisk mandat, politisk innflytelse, brukermedvirkning
 • Problemdefinisjoner og løsninger i lys av relevante teorier om utøvelsen av sosialt arbeid
 • Relevante rettsregler og juridiske metode

Ferdigheter

Etter gjennomført emne kan studentene

 • presentere en skriftlig fremstilling som innfrir grunnleggende krav til presisjon og systematikk
 • presentere fagstoff muntlig

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne har studentene

 • utviklet bevissthet om sitt sosiale ansvar som samfunnsborger
 • refleksjon over eget profesjonsetisk ståsted og justering av denne under veiledning
 • oversikt over sammenhengen mellom politiske føringer og sosialt arbeid 

Undervisnings- og læringsmetode

 

Det brukes ulike læringsformer som forelesninger, grupper og individuelt arbeid. Studentaktive læringsformer vektlegges.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeid


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Skriftlige arbeider, muntlig framlegg, obligatorisk tilstedeværelse, og annen dokumentasjon.


Eksamensform

 Individuell skoleeksamen, 6 timer.


Tillatte hjelpemidler

Siste oppdaterte lovsamling


Erstatter
Grunnleggende perspektiver i helse- og sosialarbeid (60 sp)

Overlapp

100 %

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L