Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > SOA2005/1 Modeller og metoder i sosialt arbeid

Modeller og metoder i sosialt arbeid

Back Tilbake
Kode
SOA2005/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i ulike perspektiver på menneskelig utvikling, sosialisering, rettigheter og plikter. Det gis innføring i ulike metoder og modeller for sosialt arbeid. Relasjons- og samhandlingsaspektet i utøvelsen av sosialt arbeid vil være sentralt. Betydningen av tverrfaglig arbeid vektlegges.

Emnet består av to delemner

a)           Menneskets utvikling, dets rettigheter og plikter:

 • Psykologiske perspektiver på utvikling og sosialisering, og implikasjoner for sosialt arbeid
 • Forvaltningsrett, familierett, barnerett, barnevernsrett, sosialrett, trygderett og helserett

b)       Arbeidsmodeller og metoder i sosialt arbeid. Intervenering på ulike nivå og arenaer

 • Modeller og metoder i sosialt arbeid
 • Juridisk metode
 • Etiske prinsipper og praktiske implikasjoner
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Tverrfaglig arbeid 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne har studentene kunnskap om

 • hvordan ulike teoretiske perspektiver og rammebetingelser får konsekvenser for valg av arbeidsmåter og modeller i sosialt arbeid
 • grunnleggende kunnskap om normalutvikling, sosialisering og avvik
 • grunnleggende kunnskap om samspill mellom individ, familie, gruppe og samfunn
 • grunnleggende kunnskap om bruken av lover innen helse- og sosialsektoren

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studentene

 • reflektere over sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk virksomhet
 • analysere og forstå individet i gruppen/samfunnet
 • evaluere, dokumentere og reflektere over eget arbeid
 • demonstrere faglig og juridisk skjønn i gitte situasjoner

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studentene

 • utviklet bevissthet om seg selv som kommende yrkesutøver
 • utviklet bevissthet om eget verdisyn og egne holdninger
 • utviklet innsikt i egne ressurser og begrensninger
 • evne til å se hvordan andre fagområders tilnærminger får betydning for utøvelsen av sosialt arbeid

Undervisnings- og læringsmetode

 Det brukes ulike læringsformer som forelesninger, grupper og individuelt arbeid.Studentaktive læringsformer vektlegges.


Forkunnskapskrav

Bestått tidligere emner i ba-forløpet

Emne er obligatorisk for

Ba sosialt arbeidArbeidskrav

Skriftlige arbeider, muntlig framlegg, obligatorisk tilstedeværelse og annen dokumentasjon.


Eksamensform

Individuell muntlig eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L