Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > INN3021/1 Innovasjonsprosesser i organisasjoner

Innovasjonsprosesser i organisasjoner

Back Tilbake
Kode
INN3021/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Pensum
Emneansvarlig
Marit Engen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i innovasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet legger vekt på betydningen av læringsprosesser og kunnskap for organisasjoners innovasjonsevne. Det legges vekt på prosesstrekk ved tjenesteinnovasjoner i privat og offentlig sektor, samspillet mellom ulike nivåer i en organisasjon, mellom ledelse og ansatte og mellom avdelinger eller grupper i og utenfor (spesielt brukere/kunder) organisasjonen.

Emnet inkluderer ulike perspektiver på innovasjonsprosesser. Det ene ytterpunktet er strategiske prosesser med et lineært preg med utvikling gjennom bestemte stadier. Det andre ytterpunktet er et praksisbasert perspektiv der innovasjonsmønstre ikke nødvendigvis er preget av strategisk forankring, men utvikles når ansatte konfronteres med utfordringer som krever raske løsninger, og gir opphav til inkrementelle innovasjonsforløp. I emnet behandles blant annet medarbeider- og brukerdrevet innovasjon og bricolage-perspektivet som en annen innfallsvinkel til det strategiske. Emnet Innovasjonsprosesser i organisasjoner er en videreføring av emnet Perspektiver på innovasjon.


Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Kan gjengi avansert kunnskap om ulike perspektiver på innovasjonsprosesser. Dette inkluderer sentrale teoretiske perspektiver, viktige metodologiske aspekter og empiriske forskningsresultater.
  • Kan drøfte om ulike prosessperspektiver gir forskjellige faglige inntak til å identifisere og analysere innovasjonsaktivitet og resultater i en organisasjon

Ferdigheter:

  • Kan beherske prosessperspektiver som analytiske verktøy i empiriske studier av innovasjon
  • Kan bearbeide eksisterende teorier om innovasjonsprosesser for å utforme og strukturere relevante faglige problemstillinger
  • Kan bruke teorier til praktisk handling for å styrke organisasjonsinterne prosesser som kan eller skal resultere i innovasjon.

Generell kompetanse:

  • Kan ta initiativ til å kommunisere med forskjellige målgrupper om faglige problemstillinger, analyser og vurderinger om innovasjon og innovasjonsprosesser.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer der det arbeides med praksisnære eksempler.


Emne er obligatorisk for

Master i innovasjon


Emne er valgbart for
Studenter ved Master i Public Administration.
Arbeidskrav

Normalt gis det 2 arbeidskrav. Antall arbeidskrav spesifiseres ved undervisningsstart. Arbeidskravene er skriftlige gruppeoppgaver som skal diskuteres i seminarer. Det kreves aktiv studentdeltakelse.  Studentene må ha godkjent arbeidskravene før de kan gå opp til eksamen.


Eksamensform

2 dagers hjemmeeksamenErstatter
Innovasjon i tjenesteyting

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L