Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PSY1007/1 Psykologiske forskningsmetoder I

Psykologiske forskningsmetoder I

Back Tilbake
Kode
PSY1007/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Inge Brechan
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en generell innføring i både kvantitative og kvalitative psykologiske forskningsmetoder, metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer. Det legges vekt på forståelse for sammenhengen mellom ulike typer forskningsspørsmål og ulike former for forskningsdesign, samt forutsetninger for anvendelsen av disse. Videre gir emnet kunnskaper om utvalg, måling, datainnsamling og formidling. Emnet gir en kort innføring i kvalitative analysemetoder og en mer omfattende innføring i de mest brukte kvantitative analysemetodene: Beskrivende statistikk, t-test, kjikvadrat-analyse, enveis variansanalyse, samt korrelasjon og enkel regresjon. I tillegg til generell kunnskap legges det også vekt på tolkning av analyseresultater og praktisk øvelse på analyseferdigheter med bruk av statistikkverktøyet SPSS.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Kandidaten skal ha kunnskap til å drøfte:

  •  Vitenskapsfilosofisk bakgrunn for ulike tilnærminger til forskning
  •  Forskningsspørsmål, forskningsdesign og utvalg
  •  Konseptualisering, måling og datainnsamling, samt registrering og transkribering av data
  •  Kvantitative og kvalitative analysemetoder
  •  Hypotesetesting, effektstørrelser, konfidensintervall, statistisk signifikans og statistisk styrke
  •  Forskningskvalitet, etikk, nytteverdi og formidling

Ferdighetsmål

Kandidaten skal kunne gjennomføre alle faser i et forskningsprosjekt:

  •  Formulere problemstilling, bestemme populasjon, velge utvalg, velge forskningsdesign og teste hypoteser
  •  Definere konsepter og operasjonalisere disse, velge metode for datainnsamling og registrere data
  •  Gjennomføre statistiske analyser med bruk av SPSS, tolke resultater, vurdere implikasjoner, samt formidle dette
  •  Vurdere forskningskvalitet, forskningsetikk og nytteverdien ved forskning

Undervisnings- og læringsmetode

Forlesninger, seminarier, selvstudier.


Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Godkjent på innleverte statistiske og skriftlig øvelser 


Eksamensform

4 timers skoleeksamenErstatter
1PSY101 Psykologiens metodologi

Overlapp

Emnet PSY1007/1 Psykologiske forskningsmetoder I overlapper med emnet PSY101/1 Psykologiens metodologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L