Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PSY2203/1 Psykologiske forskningsmetoder II

Psykologiske forskningsmetoder II

Back Tilbake
Kode
PSY2203/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Inge Brechan
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet bygger på PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I og gir videre kunnskap og ferdigheter innen kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. I kvalitativ metode gis det grundigere kunnskap om datainnsamling og etnografi, transkripsjon, dataanalyse, samt formidling. Det gis kunnskap om analysemetodene innholdsanalyse og tematisk analyse, Grounded Theory, fenomenologisk analyse og Interpretative Phenomenological Analysis, narrativ analyse, diskursanalyse og samtaleanalyse. Det gis opplæring og øvelse i empirisk og teoretisk drevet kvalitativ analyse med analyseprogrammet MAXQDA. I kvantitativ metode gis det kunnskap om og øvelse i faktoriell og multivariat varians- og kovariansanalyse, både mellomgruppe-, innengruppe- og blandet analyse, multippel og logistisk regresjonsanalyse, samt odds ratio. I praktiske øvelser benyttes statistikkprogrammet SPSS. Det gis kunnskap om tradisjonelle og systematiske litteraturstudier, meta-analyse og meta-syntese, samt prinsipal komponent- og faktoranalyse. Det legges vekt på tolkning av analyseresultater, samt vurdering av teoretiske og praktiske implikasjoner.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Kandidaten skal ha kunnskap til å drøfte:

  •  Hvordan ulike analysemetoder bygger på forskjellige forutsetninger og passer til ulike typer forskningsspørsmål
  •  Forskjellige former for innsamling og transkripsjon av kvalitative data
  •  Forskjellige former for empirisk drevet og teoridrevet kvalitativ analyse
  •  Forskjellige multivariate statistiske analyser
  •  Dimensjonalitet og ulike effekter: Lineære og ikke-lineære, direkte og indirekte, samt additive og interaktive
  •  Kunnskapsoppsummering og formidling av kvalitativ og kvantitativ forskning

Ferdighetsmål

Kandidaten skal kunne:

  •  Gjennomføre empirisk drevet og teoretisk drevet kvalitativ analyse med bruk av MAXQDA
  •  Gjennomføre faktoriell og multivariat varians- og kovariansanalyse, multippel og logistisk regresjonsanalyse, samt odds ratio med bruk av SPSS
  •  Tolke analyseresultater og vurdere teoretiske og praktiske implikasjoner
  •  Vurdere forskningskvalitet, samt drøfte egen og andres metodebruk, bl.a. publiserte studier

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, praktiske øvelser, gruppearbeid, veiledning


Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper
PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I

Emne er obligatorisk for

Ba PsykologiArbeidskrav

MAXQDA og SPSS. Innlevering av gruppevise skriftlige arbeider som vurderes til godkjent/ikke godkjent.


Eksamensform

Skoleeksamen 4 timer

Overlapp

Emnet PSY2203/1 Psykologiske forskningsmetoder II overlapper med emnet 1PSMETOD/1 Metode II med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L