Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > MPSY3007/1 Anvendt gruppepsykologi - Endringsledelse og grønne endringer i organisasjoner

Anvendt gruppepsykologi - Endringsledelse og grønne endringer i organisasjoner

Back Tilbake
Kode
MPSY3007/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ingeborg Flagstad
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi innsikt i hvordan prinsipper som ligger til grunn for organisasjonsendringer kan anvendes for å implementere en grønn strategi. Endringer i organisasjoner involverer ledere og ansatte, og forståelse for den menneskelige dimensjonen i endringsprosesser er vektlagt. Teoretisk baserer dette kurset seg på sentral teori innen gruppe- og organisasjonspsykologi. Studentene vil tilegne seg praktiske ferdigheter i ledelse, prosjektstyring og gruppeprosesser. Vi vektlegger å utforske og utvikle ferdigheter som er nødvendige for å kunne lede et prosjekt på en effektiv måte og det teoretiske fundamentet dette bygger på. Studentene vil jobbe i grupper for å løse en teoretisk/praktisk prosjektoppgave, og resultatet presenteres i en muntlig framføring og en skriftlig rapport. Disse gruppene er utgangspunkt for observasjon og analyse av samarbeidsprosessen. Her vil studentene jobbe med å utvikle forståelse for eget bidrag i samarbeidet, evne til å observere og forstå hva som foregår i en gruppe og undersøke muligheter for endring.

Studentene vil få praktisk erfaring med bruk av kartleggingsverktøyet SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjon) som brukes for å analysere roller, gruppen som helhet og gruppekultur. Prosjektgruppene kartlegges med SPGR i oppstart, underveis og mot slutten av prosjektperioden, og dette er grunnlag for tilbakemeldinger, refleksjon og utvikling.


Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten skal være i stand til å bruke og forstå fagtermer og faglige perspektiver. 
  • Kandidaten kjenner sentrale teoretiske tilnærminger til organisasjonsendringer generelt, og spesielt i forhold til grønne endringer.
  • Kandidaten har innsikt og forståelse for grunnleggende prinsipper i gruppedynamikk, endringsledelse, konflikthåndtering og effektivitet.

Ferdigheter

  • Kandidaten kan bruke teorier til å forstå og forklare endringsledelse og organisasjonsendringer, og kunne anvende denne kunnskapen på å designe grønne intervensjoner. 
  • Kandidaten har praktisk erfaring i prosjektplanlegging, ledelse og samarbeid, samt innsikt i sin egen rolle i en gruppe og hvordan de påvirker andre i rollen som leder. Studentene vil bruke et teamkartleggingsverktøy til å kartlegge interaksjonsmønstre, og bruker dette som et grunnlag for å fasilitere gruppearbeid. 
  • Kandidaten kan skrive en individuell akademisk oppgave, hvor de bruker fagbegreper, empiri og teori fra pensum for å utforske en problemstilling. De kan analysere og presentere data som omhandler deres egen gruppeprosess, og relatere til relevant teori.
  • Kandidaten kan evaluere og gi feedback på hverandres oppgaver, og gi konstruktiv feedback til de andres rolle i samarbeidsprosessen.

Generelle ferdigheter

  • Kandidaten har kunnskap om sentrale tradisjoner innen grønne organisasjonsendringer, kan diskutere styrker og svakheter, samt kritiske perspektiver.
  • Kandidaten har utviklet praktiske ferdigheter i endringsledelse og gruppeprosesser.
  • Kandidaten kan lese og forstå Engelsk forskningslitteratur og kommunisere viktige temaer i faget i en skriftlig oppgave.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppeøvelser, prosjektarbeid og selvrefleksjon. Undervisningen og deltagelse i gruppeaktivitet er obligatorisk og en forutsetning for å få gå opp til eksamen.
Arbeidskrav

Ingen arbeidskrav, men undervisningen og deltagelse i gruppeaktivitet er obligatorisk og en forutsetning for å få gå opp til eksamen.


Eksamensform

Mappe bestående av: Multiple choice eksamen, refleksjonsrapporter, presentasjon og prosjektrapport.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L