Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > MPSY3009/1 Psykologi, estetikk, arkitektur

Psykologi, estetikk, arkitektur

Back Tilbake
Kode
MPSY3009/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Svein Åge Kjøs Johnsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir et miljøpsykologisk perspektiv på miljøestetikk, landskapsplanlegging og design, samt et historisk perspektiv på forståelsen av den estetiske opplevelse. Miljøpsykologi innen dette temaområdet har særlig fokusert på forskning om legfolks estetiske opplevelser og preferanser som et supplement til eksperters preferanser og oppfatninger. Videre fokuseres det på miljøpreferansers opprinnelse på individnivå. Feltet har interesse for alle som arbeider med byplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, landskapsvern og museumsvirksomhet.
Emnet bygger på bachelorgradens basiskompetanse innenfor sosialpsykologi og helse og miljøpsykologi samt på emne 1 i mastergraden. Studentene skal lære seg å benytte psykologiske metoder for måling av miljøopplevelse, for eksempel visuelle landskapspreferanser, fysiske miljøs rekreerende effekter, oppfatninger om landskapsvern, holdninger og meninger om dyr, og holdninger til natur og miljø mer generelt. Vi ser her også på aspekter ved bruk av miljøsurrogater, f.eks. fotografier kontra å utføre evalueringene i de aktuelle omgivelsene. Det vil bli anledning til å gjennomføre en mindre datainnsamling ved hjelp av de metoder som er presentert og å utføre statistiske analyser av egne data og av tidligere innsamlede datasett.  


Læringsutbytte

Når emnet er fullført skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kvalifikasjoner:

  • Grundig kjennskap til historisk og teoretisk utvikling innenfor det området av miljøpsykologien som omhandler estetikk, eksperters og legfolks holdninger og preferanser til arkitektur og landskap.
  • Inngående kunnskap i arkitekturpsykologi, estetikk-teori både anvendt på landskap, miljø og bygninger, samt miljøsurrogater.
  • Ferdigheter i bruk av psykologiske metoder til måling av individers estetiske og holdningsmessige preferanser av landskap, bygninger, natur og miljø (herunder dyr), landskaps rekreerende og vernemessige potensiale og verdi.
  • Meget god teoretisk og metodisk kompetanse i gjennomføring av både praktiske arkitekturpsykologiske undersøkelser, men også større FoU-prosjekter som omhandler estetikk og miljø.
  • Kompetanse til å kunne drive praktisk rettet rådgiving og opplæring. En slik kompetanse vil være særlig verdifull innenfor både offentlig og privat virksomhet som driver med planlegging og utvikling innenfor bygg, anlegg, miljø, landskap, transport m.m.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, oppgaveseminarer, kollokvier, individuell og nettbasert veiledning.
 
Arbeidskrav

Et muntlig fremlegg av individuelt tema (godkjent/ ikke godkjent)


Eksamensform

Hjemmeeksamen – essay (14 dager)
 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L