Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > MPSY3006 Virtuelt miljø, kognitiv design, visuelle medier

Virtuelt miljø, kognitiv design, visuelle medier

Back Tilbake
Kode
MPSY3006
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet bygger på grunnkunnskaper innenfor generell psykologi, biologisk og kognitiv psykologi og persepsjon og anvendelse av denne basiskunnskapen på ulike sider ved menneskets interaksjon med visuelle og andre medier. Sentralt her er vurdering og diagnostikk av brukergrensesnitt på PC, informasjonstavler, internett og hjemmesider, skilting, trykte medier og kompetanse i design av slike grensesnitt. Det omfatter også utforming av dialogiske aspekter av menneske-IKT, herunder kognitiv arkitektur av informasjon på nettsider, navigering og samspill på nett og med et særlig fokus på UU. Studentene skal også lære å bruke nettmøter og andre digitale kommunikasjonsformer i team og grupper som diskusjons og ideskapende fora. CSLW (Computer Supported Learning Web).


Læringsutbytte

Når emnet er fullført skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kvalifikasjoner:

  • Avansert kunnskap innen kognitiv design, visuelle basert interaksjon med IKT, informasjonsdisplay, maskiner, billedmedier, tekster osv. Kandidaten får kjennskap til teoretisk-historiske utvikling, ulike vitenskapelige metoder og praktisk rettede verktøy. Kandidaten skal kunne utvikle og analysere flerfaglige      teoretiske og praktisk rettede problemstillinger og skal kunne lage selvstendige synteser med et særlig fokus på universell utforming.
  • Ferdigheter i å bruke relevant kognitiv, perseptuell, IT- rettet metodikk i anvendte og basale FoU-prosjekter, gjennomføre selvstendige prosjekter og anvende denne metodikken i planleggingsmessige, praktiske og innovative tiltak (eks. bruke nettmøter og andre digitale kommunikasjonsformer i team og grupper som diskusjons og ideskapende fora –CSLW).
  • Kompetanse til å kunne identifisere, analysere og foreslå metodiske tilnærming og løsninger særlig knyttet til menneske-IKT/ maskin interaksjon, design av internettbaserte tiltak og produkter (eks. hjemmesidedesign, nettbaserte applikasjoner) hvor det særlig stilles krav til universell utforming, herunder design av nettsider og andre nettbaserte hjelpemidler som inkluderer ulike grupper av funksjonshemmede eller andre med reduserte kommunikative ferdigheter.
  • Kompetanse til å kunne kommunisere med fagmiljøer, allmennhet og spesialister og anvende kognitiv design i avanserte prosjekter og særlig bidra til innovative og brukervennlige tiltak og hjelpemidler som er IKT og internettbasert, men kompetansen har også implikasjoner for menneskelig adferd i ute og innemiljø, for arkitektur og for flere sider ved menneske-IKT samspill (brukergrensesnitt, dialoger, web-applikasjoner, internettsider mv.).

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, oppgaveseminarer, kollokvier, individuell og nettbasert veiledning.
Arbeidskrav

Obligatorisk arbeidskrav som er et muntlig fremlegg av individuelt tema (godkjent/ ikke godkjent)


Eksamensform

Hjemmeeksamen – essay (1 uke)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L