Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Begrunnelse/Klage

Frist:

  • Begrunnelse: 1 uke
  • Klage: 3 uker

Skjema:

Levering:

I Studenttorget eller sende til:
Høgskolen i Lillehammer
Postboks 952
2604 Lillehammer

Begrunnelse og klage over karakterfastsetting

Begrunnelse for karakter

Du har rett til å få en begrunnelse for din karakter. Krav om begrunnelse må framsettes innen én uke fra karakteren er kunngjort. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

For å få begrunnelse må du ta kontakt med emneansvarlig/sensor. Du finner kontaktinformasjon i emnerommet i Fronter. Sensor bestemmer selv om begrunnelse gis muntlig eller skriftlig. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen, og for bedømmelsen av studentens prestasjon, jfr. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL §44.

Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har framsatt krav om det.

Klage over karakterfastsetting

Klage over karakterfastsetting må framsettes skriftlig innen tre uker etter at karakteren er kunngjort. Dersom du har bedt om begrunnelse for karakter løper klagefristen fra den dagen du mottar begrunnelsen. Ved klage benyttes klageskjema fra boksen øverst til høyre.

Du har ikke klagerett på muntlig eksamen, praksisopplæring eller lignende som ikke kan etterprøves. Ved gruppeeksamen må alle gruppens medlemmer samtykke i og skrive under på klagen.

Klagen vil bli behandlet av nye sensorer, hvorav minst én er ekstern. Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klage. Dersom klagen fører til endring av karakter kan dette skje både til gunst og ugunst for klager.

Hvis den endelige karakter blir fastsatt på grunnlag av en justerende muntlig eksamen i tilknytning til en skriftlig deleksamen, og klager får endret karakter etter klage på sensuren av den skriftlige delen av eksamen, holdes ny muntlig eksamen før ny endelig karakter fastsettes.

Karakterfastsettelse etter ny sensur kan ikke påklages, jfr. Lov om universiteter og høgskoler § 5-3 nr. 6, og forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL § 44.

Før du sender skriftlig klage på karakterfastsettelsen ber vi deg vurdere å be om begrunnelse for karakteren.

Saksbehandlingstid er normalt 8-10 uker etter at karakter på ordinær sensur er kunngjort i Studentweb.

Dersom du klager over karakterfastsetting i det semesteret du fullfører din utdanning, må vitnemålet returneres før din klage kan behandles. Send derfor inn originalt vitnemål sammen med ditt klageskjema ved slikt tilfelle.

En innsendt klage kan trekkes så lenge det ikke er fattet nytt karaktervedtak.

 

Klage over formelle feil ved eksamen

Dersom du som student mener det har skjedd formelle feil i forbindelse med din prøve eller eksamen (feil ved for eksempel oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen), kan du klage over formelle feil, jfr. Lov om universiteter og høyskoler § 5-2. Klagefristen er tre uker etter at du er, eller burde være kjent med det forhold som begrunner en eventuell klage. For eventuelle spørsmål rettes dette til eksamen@hil.no. Den formelle klagen sendes til Høgskolen i Lillehammers postadresse.

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 04.07.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L