Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Kildebruk

Rammer for bruk av kilder i akademisk og kunstnerisk arbeid

Høgskolen skal gi alle studenter tilstrekkelig kunnskaper om hva som ansees som riktig bruk av kilder og hvilke implikasjoner uriktig bruk kan medføre.

Alle innleveringer, arbeidskrav og eksamener ved Høgskolen i Lillehammer er ledd i studentenes kvalifisering for å oppnå ferdigheter som forfattere og skapere av akademiske eller kunstneriske arbeider. Det er derfor utviklet et rammeverk for bruk av kilder i akademisk eller kunstnerisk arbeid.

Dette rammeverket består av følgende elementer:

 1. Et introduksjonskurs for alle studenter, som studiene gjennomfører i samarbeid med biblioteket
 2. Studievise kurs i akademisk eller kunstnerisk arbeid
 3. Systematisk bruk av plagiatkontroll ved innleverte arbeider og eksamen
 4. Retningslinje for plagiatkontroll
 5. Retningslinjer for behandling av saker om dokumentfalsk, fusk/forsøk på fusk og andre disiplinærsaker.

For mer om elementene i rammeverket - se under ...

Foto: Sigrun Dancke Skaare

1. Introduksjonskurs

Det enkelte studiemiljø er ansvarlig for at det avholdes kurs for alle studenter i samarbeid med bibliotek og studieadministrasjon/sekretær for klagenemnda som introduserer:

 • Hva er plagiering og akademisk- og kunstnerisk redelighet?
 • Når, hvordan og hvorfor angis referanser?
 • Åndsverklov og opphavsrett
 • Informasjon om bruk av plagiatverktøy
 • Hva skjer dersom en blir tatt for plagiering?

Mer om dette finnes på bibliotekets sider om oppgaveskriving

Kurset støttes også av en nettbasert modul som ligger tilgjengelig i Fronter og vil gi mulighet for repetisjon, og være hjelp til de som ikke kan delta på studiets introduksjonskurs. Den nettbaserte modulen har også en test som vil gi studentene tilbakemelding på om de tilfredsstiller de krav som stilles.

2. Studievise kurs i akademisk eller kunstnerisk arbeid

Alle studier skal sikre at studentene på et hensiktsmessig tidspunkt i studieprogrammet får en formalisert introduksjon til akademisk- og kunstnerisk arbeid. Slike studievise kurs er en oppfølging av introduksjonskurset, og hvert studium har ansvaret for å tilpasse det sin fagtradisjon.

Følgende elementer bør være med i de studievise kursene:

 • Hva er en god tekst?
  • Struktur
  • Metode
  • Forholdet teori, empiri og analyse
  • Argumentasjon og drøfting
  • Referansesystem, siteringspraksis
 •  Hvordan utvikles en slik tekst?
  • Skrivekurs
  • Gode eksempler
  • Arbeidskrav

Innholdet i kurset skal formaliseres på en måte som sikrer at alle studenter deltar. I forbindelse med de første skriftlige innleveringer i et studium skal det også henvises til innholdet i introduksjonskurset.

HiL vil følge opp om studiene har gjennomført slike kurs i den årlige kvalitetsrapporteringen.

3. Systematisk bruk av plagieringsverktøy

25 % av innleverte eksamensarbeider, i tillegg til alle bachelor- og masteroppgaver, skal kontrolleres av et plagieringsverktøy. Utvalget, bortsett fra bachelor- og masterarbeider gjøres tilfeldig, men for de eksamensavviklinger som blir valgt skal alle oppgaver kontrolleres.

4. Retningslinje for plagiatkontroll

Retningslinjen gjelder for alle former for akademisk virksomhet/skriving som foregår ved høgskolen, herunder også arbeidskrav og praktiske prøver. Alle studieledere/emneansvarlige og studenter skal sikres den samme forståelsen av retningslinjen for behandling av fusk/mistanke om fusk.

Plagiatkontroll gjennomføres ved å sammenligne elektroniske dokumenter i databaser. Hensikten med plagiatkontroll er å avdekke om studenter har gjort seg skyldig i plagiering eller ulovlig samarbeid. Plagiering faller inn under definisjonen av fusk i retningslinje for behandling av saker vedrørende fusk/mistanke om fusk, med de sanksjonsmuligheter som følger. Ingen sanksjoner skal iverksettes på grunnlag av mistanke om fusk, men først etter det foreligger vedtak i styrets klagenemnd.

Les mer om retningslinjen for plagiatkontroll

5. Retningslinjer for behandling av saker om dokumentfalsk, fusk/forsøk på fusk og andre disiplinærsaker.

Retningslinjene skal sikre studenter forsvarlig saksbehandling og riktige reaksjonsformer innenfor virkeområdet for retningslinjene. Fusk/forsøk på fusk under eksamen eller prøve er en alvorlig handling og kan iht universitets- og høgskolelovens §§ 4-7 og 4-8 medføre at eksamen eller prøve annulleres, at kandidaten utestenges fra denne høgskolen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved alle utdanningsinstitusjoner under denne lov i inntil ett år.

Hele dokumentet Retningslinjen for behandling av saker om dokumentfalsk, fusk/forsøk på fusk og andre disiplinærsaker

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 20.06.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L