Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Permisjon

Permisjon

Hvem kan søke permisjon?

Du kan søke om permisjon fra ditt studieprogram. Retten til permisjon er regulert i HiLs studieforskrift § 19. Permisjon kan innvilges på ett av følgende grunnlag:

  • fødsel/adopsjon
  • omsorg for barn
  • førstegangstjeneste
  • sykdom
  • studentpolitiske verv
  • andre særskilte grunner

Permisjon innvilges normalt for inntil ett år om gangen. Ett semester er minimum.

Hvordan søke permisjon?

Du søker permisjon ved å fylle ut søknadsskjemaet som du finner på denne siden. Dersom du har studierett ved mer enn ett studieprogram, må du spesifisere hvilke(t) studieprogram du søker permisjon fra. Grunnlaget for søknaden må være dokumentert, og dokumentasjonen skal vedlegges søknaden. Krav til dokumentasjonen finner du på baksiden av søknadsskjemaet.

Søknaden sendes i posten eller leveres i Studenttorget.

Når kan du søke?

Du kan søke om permisjon hele året. Det innvilges ikke permisjon med tilbakevirkende kraft lengre enn inneværende studieår.

Dersom du søker permisjon på grunnlag av studentpolitiske verv eller andre særskilte årsaker, må du ha gjennomført minimum 15 studiepoeng av studieprogrammet før du kan søke.

Rettigheter i permisjonsperioden

Dersom en student ønsker å ta enkelteksamener i sin permisjonstid, må det betales semesteravgift for det aktuelle semesteret.

Enkelteksamener i permisjonsperioden begrenses til et minimum. En student vil ikke få innvilget permisjon dersom han/hun planlegger å følge normal eller tilnærmet normal studieprogresjon i permisjonsperioden.

En student som har fått innvilget permisjon, skal så langt det er mulig få gjenoppta studieprogrammet på det tidspunktet som er angitt ved innvilgelsen.

Reservert studieplass

Dersom du er ny student og ikke skal begynne på studiet i det semesteret du har fått opptak (grunnet innkallelse til militærtjeneste, fødsel, adopsjon aller andre særskilte grunner), må du innen tre uker etter tilbudt plass søke om reservert studieplass til året etter.

Les mer om reservasjon av studieplass her.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 30.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L