Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Forskerskolen PROFRES

Ph.d.-programmet BUK er tilknyttet den nasjonale forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning (PROFRES). Forskerskolens tilbud kommer i tillegg til ph.d.-programmet BUK og skal sikre at kandidatene tilbys en møteplass for forskning i og om profesjonell praksis med stor verdi for yrkesutøvelsen innenfor de aktuelle sektorene.

Nyheter fra PROFRES.

Kontaktinformasjon

Mari Rysst (leder)
e-post: mari.rysst@inn.no
Tlf.: +47 61 28 80 65

Rune Hausstätter (nestleder)
e-post: rune.hausstatter@inn.no
Tlf: +47 61 28 83 42

Agnete Orderløkken (koordinator) 
e-post: agnete.orderlokken@inn.no
Tlf.: +47 61 28 85 55

Information in English

Ph.d.-programmet BUK

Ph.d.-utdanningen utdanner forskere innenfor fagområdet barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling. Området omfatter barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling i og på tvers av ulike kontekster, samt profesjonelle virksomheter som arbeider med å legge til rette for barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling på ulike områder.

De faglige læringsmålene for Ph.d.-utdanningen er formulert ut fra kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Læringsmålene er følgende:

  1. Kandidatene skal beherske generell vitenskapsteori og metode, og de skal ha innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske diskusjoner.
  2. Gi kandidatene et grunnlag for innsikt i og kritisk refleksjon om teoriers, den empiriske forskningens og praksisfeltets forståelser av barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling, samt om samfunnets og profesjoners forskjellige innsatser på dette området.
  3. Gi kandidatene kunnskap om sentrale problemstillinger i forskningsfronten på det faglige kjerneområdet barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling og eget spesialområde.
  4. Gi kunnskapsgrunnlag for at kandidatene etter endt utdanning har kompetanse til å undervise og veilede innen feltet barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling og eget spesialiseringsområde
  5. Gi kunnskapsgrunnlag for og trening i å drive og formidle forskning på internasjonalt nivå.

 Ph.d.-utdanningen omfatter:

  • En godkjent opplæringsdel
  • Et selvstendig forskningsarbeid i samarbeid med veiledere og eventuelt andre forskere
  • Utarbeidelse av en doktorgradsavhandling basert på forskningsarbeidet
  • Deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt
  • Faglig formidling som er nært relatert til doktorgradsarbeidet

Les mer: BUK Research Programme

Sist oppdatert: Johanne Kielland Servoll 04.08.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L