Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskningsområder > Innovasjon i tjenesteyting (ph.d.)

Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) er et tverrfaglig forskningssenter som inkluderer ansatte ved flere av høgskolens avdelinger. Senterets overordnede mål er å tilrettelegge for, og stimulere til forskning om innovasjon i privat og offentlig tjenesteyting. Det er opprettet flere forskningsgrupper i senterets regi, som arbeider med akkvisisjon, prosjektgjennomføring og publisering. Senteret arbeider også målrettet for å styrke kontakten med regionale aktører så vel som nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Senterets forskning dreier seg om

En sentral oppgave for senteret er å understøtte ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) med relevant forskningsvirksomhet. Senterets medlemmer har en sentral rolle i INTOP som veiledere for doktorgradsstipendiater og forelesere på ph.d.-kurs.

To prosjekter ved Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Høgskolen i Innlandet er tildelt forskningsmidler fra NAV. Prosjektene som har fått tildelt støtte er "Brukerinvolvering i integreringsprosesser. Modeller for samskaping med flyktninger som ressurs" (MIMRES) og "Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler".

Les mer på inn.no

Velkommen til professor Kjell Overvågs  tiltredelsesforelesning tirsdag 9. mai på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Tema for tiltredelsesforelesningen er "Fjellbygd eller feriefjell – fritidsboliger, reiselivsutvikling, bruk og vern".

Les mer om forelesningen

Det har vært en intensiv periode for søknadsskriving i Senter for innovasjon i tjenesteyting den siste tiden, og flere store søknader har vært sendt inn i løpet av februar. Det har vært sendt inn forskningssøknader til Forskningsrådet, til KUF-fondet, flere til NAV og to søknader til EU.

Vi tilbyr ph.d-kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk på Lillehammer 27. - 31. mars 2017. Frist for påmelding 24. februar 2017. Les mer om kurset

Stipendiat Siv Magnussen disputerer for sin doktorgrad på HiL 9. desember 2016 med avhandlingen "Utvikling av lokalmedisinsk senter som nasjonal innovasjonsidé og interkommunal innovasjonsprosess. En kvalitativ casestudie av tre interkommunale lokalmedisinske sentre".

Nylig gjennomførte 14 ph.d.-studenter doktorgradskurset «Innovation in private and public sector services» ved HiL. På kurset fikk studentene innsikt i dagens forskningskunnskap om offentlig og privat serviceinnovasjon, og hovedutfordringene innen feltet.

Kontaktinformasjon

Britt Rydjord (leder)

e-post: britt.rydjord@inn.no
Tlf.: +47 61 28 81 90/938 27 172

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L