Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Veiledning - for utfylling av mal for nytt emne

Det er mange detaljer som må fylles ut for at et emne er å betrakte som fullstendig. Under er det punktvis forklart hva som forventes utfylt. Rekkefølgen i punktene er lagt opp slik at en i malverket fyller ut det faglige innholdet i de første punktene. Der det står en kursivtekst skal en også oversette innholdet til engelsk (En engelsk terminologiordliste finnes her )

Innhold i en emnebeskrivelse

Emnenavn/betegnelse (skal også oversettes til engelsk): Emnet må ha et dekkende navn og gjenspeile hovedinnholdet i emnet

Antall studiepoeng: Med emner forstås de minste resultatbærende enheter, i form av studiepoengsuttelling, som inngår i institusjonens regulære utdanning

Emnebeskrivelse (skal også oversettes til engelsk): Kort beskrivelse av faglig innhold og de temaer som emnet omfatter.

Læringsutbytte (skal også oversettes til engelsk)Læringsutbytte er de

  • kunnskaper,
  • ferdigheter og
  • generelle kompetanser

en student forventes å inneha ved avsluttet emne. Altså det studenten skal kunne prestere som resultat av læringen. Læringsutbytte beskrives punktvis under de tre aktuelle kategoriene. Det skal være målbart og konkret, og skal beskrives ved å bruke aktive verb i presens.

Alle emner må ikke nødvendigvis inneholde læringsutbyttebeskrivelser som er relatert til både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Læringsutbytte gir grunnlag for valg av pedagogiske metoder og vurderingsform. En må imidlertid på se at læringsutbyttebeskrivelsene for emnene totalt i studiet relateres til de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene som er oppført i studieplanen (For hjelp til å sjekke om de enkelte emners læringsutbytter finnes igjen i studiets overordnede læringsutbytter - se matrise for emners læringsutbytte i studieprogram)

Begrepene i kulepunktene henviser til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Hele kvalifikasjonsrammeverket finnes her. I tillegg finnes det veiledninger til hjelp for å finne riktig ordbruk for å beskrive læringsutbyttet . En skal i målformuleringene beskrive hva som er en god prestasjon og ikke beskrive hva som forventes for bestått. Det er karakterskalaen som skal benyttes for å vurdere prestasjonen.

Forslag til standard innledende tekstlinje:Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte

Pedagogiske metoder/undervisnings- og læringsmetode (også engelsk): Her skal det angis hvilke undervisnings- og læringsmetoder som blir benyttet i emnet. Det er mulig å kombinere flere pedagogiske metoder i ett og samme emne. 

Eksempler på undervisningsmetoder: Forelesninger, seminarer, samlinger, oppgaver, feltarbeid, veiledning, gruppearbeid, prosjektarbeid etc.

Arbeidskrav (skal også oversettes til engelsk): Dette er bligatoriske arbeider eller undervisningselementer som må være godkjent for å gå opp til en eksamen. Arbeidskrav kan bestå av innleveringer, muntlige framlegg, undervisning, praksis og liknende, som ikke utgjør en del av eksamen.

For å indikere arbeidsbelastningen i emnet skal det så nøyaktig som mulig angis omfang av obligatorisk arbeidskrav (antall, størrelse, hvor stor del av arbeidende som må være godkjent etc). Arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke-godkjent.

Arbeidskrav bør i utgangspunktet kun benyttes dersom det er læringssituasjoner som er tvingende nødvendig at studenten gjennomfører eller er til stede på. Normalt bør ikke obligatoriske arbeidskrav benyttes kun for å tvinge studenten til å holde progresjon i emnet. Da bør en heller benytte ulike typer underveisvurdering som for eksempel mappevurdering.

Ved obligatorisk oppmøte må det presiseres hvor stor del av oppmøtet (%) som er obligatorisk for å få arbeidskravet godkjent. Lenke til HiLs retningslinjer for arbeidskrav

Vurderings-/eksamensformer (skal også oversettes til engelsk): Regnes som alle typer arbeider som gir grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter for et emne. En eksamen kan omfatte flere deleksamener og i så fall skal emnebeskrivelsen gi opplysninger om vekting av disse deleksamenene eller en intensjonsbeskrivelse av hvilken del som bør telle mest. Det må også oppgis om alle deleksamener må være bestått for å få sluttkarakter i emnet. Ved bruk av muntlig eksamen må det angis spesielt hvordan den skal påvirke sluttkarakteren. Hovedregel er enten gis den en vekting eller så brukes den til å justere eller fastsette en foreløpig karakter.

Varigheten og omfanget på eksamen må alltid oppgis. Merk at Studieforskriften (§34) gir følgende retningslinjer for skriftlig eksamen med tilsyn. Eksamens skal tilpasses slik:

  • Til og med 10 studiepoeng: Inntil 4 timer
  • For 11 til 30 studiepoeng: Inntil 6 timer
  • Mer enn 30 studiepoeng: Inntil 8 timer.

Studienemnda vedtar eventuelle unntak fra dette i forbindelse med vedtak og revisjoner av emnebeskrivelser.

Ang. mappeeksamen: Det må beskrives detaljert hvilke deler/arbeider mappen består av, hvilke deler av mappen som skal vurderes og hvem som skal velge ut disse.

Karakterskala:Her anvendes Bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått. Det er viktig å være klar over at bruken av bestått/ikke bestått normalt sett ikke kan anvendes for mer enn 50 % av studiets studiepoeng (Ref Studieforskriften §42).

Tillatte hjelpemidler: Kommer kun til anvendelse ved skriftlig skoleeksamen. Feltet kan benyttes dersom studenten har lov til å benytte klart definerte hjelpemidler til eksamen.

Heltid/deltid: Er emnet tilrettelagt som et hel- eller deltidstilbud (ev. begge deler)

Varighet (skal også oversettes til engelsk): Antall semester/hvilke(t) semester gjennomføres emnet. Når skal emnet gjennomføres første gang. Ved sekvensiell gjennomføring eller når emnet kun går over noen uker må tidsperioden for når emnet går angis.

Språk (skal også oversettes til engelsk): Hvilket språk undervises det på

Anbefalte forkunnskaper (skal også oversettes til engelsk): Et felt som kun angir hvilke anbefalte forkunnskaper en ser for seg. Disse vil ikke kunne danne grunnlag for rangering eller nivåfastsetting på emnet.

Forkunnskapskrav (skal også oversettes til engelsk): Hvilke emner må være fullført og bestått for å kunne ta emnet? Dersom det er adgangsbegrensning på emnet skal det angis hvordan studentene rangeres. Forkunnskapskrav vil sette nivå på emnet. HiL bruker i hovedregelen nivåene 100, 200 (bachelor), 300, 400 (master), der 100 og 300 er grunnleggende nivå. 200 og 400 er fordypningen. 

Det er viktig at studiemiljøet tenker grundig igjennom når krav til forkunnskaper settes. Dette vil kunne være en regel som kan være vanskelig gjennomførbar og koste mye å håndtere administrativt. F.eks kan en ikke legge et emne med forkunnskapskrav i samme semester som emnet det er er krav til å ha gjennomført/bestått. Dette fordi det ikke vil være mulig med ny eksamen allerede i samme semester og dette vil da forsinke en student unødvendig.

Sensorordning: Feltet angir hvordan sensorordningen er tenkt brukt i emnet. Dvs. om og hvordan en bruker ekstern sensor på de ulike emnene – ref HiLs studieforskrift § 43. Det er en målsetning at det skal være en variert anvendelse)

  • Bruk av ekstern sensor for å vurdere alle eksamensbesvarelser i et emne.
  • Bruk av ekstern sensor for å kontrollere og godkjenne eksamensoppgaver og de generelle prinsipper for karakterfastsettelse i et emne
  • Bruk av ekstern sensor for å vurdere deler av sensurarbeidet til intern sensor (men ikke for sette individuelle karakterer).
  • Bruk av ekstern sensor for å vurdere studie-/fagplaner, undervisningsopplegget og/eller vurderingsordningen. (Herunder bruk av Programsensor)

Det må sikres en variert anvendelse av de ulike måter en bruker ekstern sensor på i vurderingsarbeidet. Det skal alltid være ekstern sensor ved bedømmelse av studenters selvstendige arbeid i høgre grad. Ved muntlig eksamen som eneste eksamensform med omfang 30 studiepoeng eller mer, skal det alltid være en ekstern sensor.

Emnet er valgbart for: Skriv inn de studiene som har dette som valgbart emne. Det må være gjort avtaler med den enkelte studieleder. Det er viktig at det ikke tilbys flere valgemner enn det er mulig å koordinere, samt sikre at det blir tilstrekkelig antall studenter for gjennomføring. Det er viktig å være klar over at valgbarhet til et emne også må knyttes til forkunnskapskravet på emnet.

Antall studenter: Angi antall det planlegges gjennomføring for, samt minimumsantall for oppstart.

Emnet er isteden for/overtar etter utgående emne: Dersom et nytt emne utvikles for å ta over/gå i stedet for et annet emne i et studieprogram skal det oppgis hvilket emnet det tar over for.

Vektingsreduksjon: Eventuell overlapping med andre emner må oppgis for å sikre at studenter ikke oppnår dobbel studiepoeng-uttelling for samme innhold. Her skal en oppgi hvilke emner det er overlapp med og hvor stor prosent/andel det i så fall er. 

Ansvarlig avdeling/emneeier: Oppgi hvilket studium som er emneeier, hvis ukjent oppgi ansvarlig avdeling.

Emneansvarlig: Oppgi person som skal stå som emneansvarlig.

Supplerende opplysninger: Dette feltet kan benyttes til å angi supplerende opplysninger som er relevante for studentene eller som det må tas administrative hensyn til.

Læremidler/Pensum

Pensum defineres obligatorisk litteratur eller læremidler tilknyttet hvert emne. Pensum skal gjenspeile mål, tema og metode i emnet. Ved godkjenning av emne skal kjernelitteraturen til emnet fremlegges. Følgende felter skal fylles ut:

Pensum - bøker (tilgjengelig ved bl.a SOPP Bok) Fylles inn etter formen: Forfatters etternavn, fornavn, tittel, utgave, utgiver/forlag, sted, årstall, totalt sidetall

Kompendium/artikler (kjøpes SOPP Print):

Artikler fylles inn etter formen: Forfatters etternavn, fornavn, tittel, tidsskrift, vol, årstall, nr, side fra – til, totalt sidetall

Kapitler fylles inn etter formen: Forfatters etternavn, fornavn, tittel kapittel i bok, bokforfatter, boktittel, utgiver/forlag, sted, årstall, side fra – til, totalt sidetall

Anbefalt/supplerende (ikke-obligatorisk) litteratur: Fylles inn etter formen: Forfatters etternavn, fornavn, tittel, utgave, utgiver/forlag, sted, årstall

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 23.04.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L