Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2016 > Status om film - og fjernsynsvitenskap ved HiL

Fagområdet film, TV og kultur ved HiL

Studietilbudet innen fagområdet film, TV og kultur er ved HiL fordelt på tre ulike avdelinger:

__________________

Status om film - og fjernsynsvitenskap ved HiL

Rødt tårn høst

Styret ved HiL vedtok 26. oktober at årsenhet og masterstudiet på film - og fjernsynsvitenskap lyses ut som før i studieåret 2017/18. Bachelorstudiet lyses ikke ut fra neste studieår, men det skal settes i gang et utviklingsprosjekt som skal se på muligheten for å etablere en bredere bachelor innen audiovisuelle medier.

Styrets vedtak

I styrets vedtak 73/16 som ble vedtatt mot to stemmer sies det:

Høgskolstyret ser fagmiljøet ved film - og fjernsynsvitenskap som en viktig del av høgskolens samlede audiovisuelle satsing. På grunn av sviktende studentrekruttering er det imidlertid nødvendig med en omstilling. Som et ledd i denne prosessen vedtar styret:

  1. Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap lyses ikke ut i studieåret 2017/18.
  2. En årsenhet og masterstudiet i film- og fjernsynsvitenskap i studieåret 2017/18 lyses ut som før.
  3. Det settes i gang et utviklingsprosjekt som har som formål å utrede etableringen av en bredere bachelor innen audiovisuelle medier. Utredningen skal også analysere rekrutteringspotensialet og samarbeidsmuligheter med studiemiljøer ved Høgskolen i Hedmark. Tiltaket følges opp i budsjettet for 2017.

Bakgrunn for saken

Det var 12. mai 2016 at styret ved Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) vedtok at det ikke er mulig å opprettholde bachelorstudiet i film- og fjernsynsvitenskap (FFV) og samtidig sikre at avdelingen går i økonomisk balanse. Avdelingsstyret innstilte på å avvikle bachelorstudiet fra studieåret 2017/2018.

Styret hadde saken så til drøfting på sitt møte i juni 2016 og ba rektor om å organisere et utredningsarbeid. Vigdis Lian, tidligere direktør ved Norsk filminstituttet og bl.a. tidligere medlem av HiL-styret (2003 – 2011), ble engasjert til å utrede saken. Hun la fram sin rapport 1. oktober 2016.

Lian skriver i sin oppsummering at FFV har en rekke utfordringer, men har vist stor vilje til nytenkning. Det blir en prinsipiell beslutning om utdanningsløpet fortsatt skal kunne tilby et fullt akademisk løp. Arbeidet konkluderer, med de forutsetninger som er gjort rede for i utredningen, at så bør gjøres.

Med utgangspunkt i den vedvarende dårlige rekrutteringen og avdelingens egne analyser og innstillinger, foreslås det at Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap ikke lyses ut i studieåret 2017/18.

Årsenheten bør imidlertid beholdes inntil videre for å kunne være en grunnstamme i et nytt bachelorprogram som favner bredere, enn det som eksisterer i dag.

Det foreslåes videre å opprettholde mastertilbudet innen FFV for opptak i studieåret 17/18 og 18/19 for å gi høgskolens FFV-bachelorstudenter en vei videre.

Om og hvordan ph.d.-programmet innen audiovisuelle medier berøres av denne forandringer i studietilbudet fra høst 2017 er ikke vurdert.

Det foreslåes samtidig å avsette strategiske midler som muliggjør et utviklingsprosjekt som har som formål å undersøke, om en ny bachelor som dekker et bredere kultur- og mediefelt, kan utvikles.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 31.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L