Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Forskningsnyheter > SIT med søknad til Horisont 2020-programmet

Om SIT

Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) sitt overordnede mål er å tilrettelegge for, og stimulere til forskning om innovasjon i privat og offentlig tjenesteyting.

Les mer om SIT

SIT med søknad til Horisont 2020-programmet

Det har vært en intensiv periode for søknadsskriving i Senter for innovasjon i tjenesteyting den siste tiden, og flere store søknader har vært sendt inn i løpet av februar. Det har vært sendt inn forskningssøknader til Forskningsrådet, til KUF-fondet, flere til NAV og to søknader til EU.

Den største av dem ble sendt til Horisont 2020-programmet i EU i begynnelsen av februar og het Co-VAL (Understanding value co-creation in public services for transforming European public administrations).

Om Co-Val

Co-VAL er et prosjekt som svarer på utlysningen “Understanding the transformation of European public administrations” innenfor programmet “Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies” («Europa i endring, inkluderende, innovative og refleksive samfunn») innenfor EUs forskningsprogram Horisont 2020.

Høgskolen i Innlandet søker om støtte til prosjektet i samarbeid med forskningsinstitusjoner fra ti andre europeiske land. Prosjektet ble initiert fra HiL, og har vært en del av HiLs satsing på noen utvalgte prosjekter som fikk prosjektutviklingsstøtte fra høgskolen og som kan nå opp i EU-sammenheng.

Generere verdi gjennom samskaping

Målet med Co-val er å fremskaffe kunnskap om hva som skal til for at offentlig sektor i større grad blir i stand til å generere verdi gjennom «samskaping».

Ideen om samskaping handler om å mobilisere og inkludere ressurser hos ulike aktører i utformingen av offentlige tjenester, slik som førstelinjeansatte, borgere, frivillig sektor og næringsliv.

Fokuset på samskaping innebærer at tradisjonelle hierarkiske og toppstyrte organisasjonsmodeller utfordres, blant annet ved at mobilisering av ulike aktører i samfunnet forfølges som en kilde til innovasjon og utvikling.

Co-val vil utfordre grenser for både eksisterende praksis og forskning på dette området på flere måter:

  1. Gjennom å utvikle et helhetlig teoretisk rammeverk om samskaping av verdi i offentlig tjenester fra et tjenestelogikk- og tjenesteinnovasjonsperspektiv.
  2. Ved å analysere offentlig sektor transformasjoner kvantitativt gjennom eksisterende data og nye survey data.
  3. Gjennom empiriske undersøkelser av samskapingsmodeller på fire områder: Digitale transformasjoner, tjenestedesign, innovasjonslaboratorier og offentlig-privat innovasjon.
  4. Prosjektet skal resultere i konkrete policy anbefalinger og tilrettelegge for implementering av nye løsninger basert på innsikt og funn fra forskningen.  

Høgskolen i Innlandet har ansvaret for å lede én av prosjektets arbeidspakker, som handler tjenestedesign.

Arbeidspakken omfatter litteraturstudier, og casestudier av tjenestedesign i praksis i fire europeiske land. Tjenestedesign handler om å utvikle og designe tjenester med folk, ikke for folk. Det innebærer bruk av metoder og teknikker som kan brukes som verktøy for tjenesteinnovasjon.

Studien skal bidra med ny kunnskap om betingelser og muligheter for bruk av tjenestedesign i offentlig tjenester spesielt.

Arbeidspakken vil bidra til prosjektets overordnede målsetninger ved å belyse hvordan tjenestedesign kan brukes for å samskape verdi og fremme innovasjon i offentlig tjenesteyting.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 27.02.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L