home

Personlighetspsykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2204/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Reidulf G. Watten
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Personlighetspsykologi gir en dypere og bredere presentasjon av ulike teoretiske perspektiver innenfor personlighetspsykologi og med særlig fokus på personlighetens struktur, dynamikk og utvikling. Emnet utdyper de viktigste faglige domener (trekk og taksonomier, biologi, genetikk, motivasjon, intrapsykiske og psykodynamiske prosesser, kognitiv, sosial, kultur, tilpassing, mestring og helse). Emnet gir også en innføring i testmetodikk, vanlige brukte tester og etiske perspektiver knyttet til bruk av personlighetstester. I tillegg vektlegges anvendte perspektiver og implikasjoner for sosial tilpasning, arbeidsliv og helse i bred forstand, herunder personlighetsmessige avvik. Emnet inneholder også en praktisk rettet kursdel med øvelser i bruk av tester og andre metoder for en normalpopulasjon.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

 • Kjennskap til sentrale faglige og metodiske begreper, skoleretninger, teorier og domener innenfor personlighetspsykologi
 • Kunne gjøre rede for ulike test- metodiske og andre tilnærminger
 • Kjenne til grunnleggende metodiske og psykometriske problemer
 • Kunne beskrive ulike anvendelse av personlighetspsykologi og tilhørende metodikk

Ferdighetsmål:

 • Kan vurdere metodiske og andre egenskaper ved personlighetstester
 • Kan anvende relevant testmetodikk og andre inventorier
 • Kan sette sammen testresultater og annen informasjon til beskrivelse og forståelse av en person
 • Kan bedømme sosiale, yrkesrelaterte og helsemessige implikasjoner av testfunn og andre resultater
 • Kan presentere testresultater og andre funn i en skriftlig rapport
 • Kan gjennomføre selvstendige undersøkelser med bruk av personlighetsinventorier

 Generell kompetanse:

 • Har profesjonelle fagetiske holdninger til bruk av personlighetsinventorier i faglig og forskningsmessig sammenheng
 • Kan gi en reflektert, nyansert og kritisk vurdering av teoretisk, metodisk og anvendt kunnskap i personlighetspsykologi
 • Kan vurdere betydningen av personlighetspsykologi for andre områder innen psykologi og andre faglige disipliner.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, PBL-gruppeundervising, nettundervisning, veiledning


Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

PSY2301 Biologisk psykologi og PSY2302 Kognitiv psykologi

Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektarbeid - testrapporter)


Eksamensform

4-timers skriftlig eksamen

Overlapp

Emnet PSY2204/1 Personlighetspsykologi overlapper med emnet PSY1002/1 Personlighetspsykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen