home

Examen Philosophicum - for psykologi

Back Tilbake
Kode
PSY1004/2
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
10 undervisningsuker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Terje Ødegaard
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen philosophicum for psykologi (PSY 1004) er, sammen med Examen facultatum for psykologi (PSY 1006), allmenndannende innføringsemner i filosofiens og psykologiens historie, språk og argumentasjon, vitenskapsfilosofi og etikk, inkludert forskningsetikk.

Examen philosophicum PSY 1004 gir en innføring i filosofiens og psykologiens historie og en innføring i språk og argumentasjon, som omfatter øvelse i å tolke og framstille utsagn og oppfatninger, egne og andres. Videre gis øvelse i å formulere ulike former for definisjoner, i å analysere argumentasjon og utforme egne argumenter ved å gi begrunnelser for og reise innvendinger mot oppfatninger i en akademisk kontekst.


Læringsutbytte

Emnet skal gi: 

 • grunnleggende kunnskaper om:
  • menneskesynets historie, inkludert synet på menneskets art som et resultat av evolusjon
  • noen sentrale ideer i utviklingen av vår forståelse av kunnskap, sinn, handling.
 • praktiske ferdigheter i
  • å tolke andres utsagn og oppfatninger, særlig skriftlige, selv formulere utsagn og oppfatninger med tanke på god forståelighet og å formulere ulike former for definisjoner,
  • å forstå grunnleggende argumentasjonstyper og å utforme egne argumenter og gi begrunnelser for og reise innvendinger mot oppfatninger i akademisk kontekst,
  • å innfri krav til tone, saklighet og kildebruk i akademisk og vitenskapelig tekst.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidet med emnet består av deltakelse i forelesninger og arbeid med obligatoriske skriftlige innleveringsoppgaver (arbeidskrav—se nedenfor) i seminar og i små grupper eller individuelt. Emnet er lærebokbasert, men kan omfatte en begrenset bruk av originalmateriale.


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

Års/Ba psykologi


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Studenten skriver og leverer to skriftlige oppgaver på inntil 1400 ord over oppgavetema fra pensum, for kommentar og godkjenning. I tillegg til arbeid med pensummaterialet skal de skriftlige oppgavene tjene til å gi øvelse i å innfri krav til tone, saklighet og kildebruk/ referanser i akademisk og vitenskapelig tekst.

Emneansvarlig kan velge å gi ulike oppgavetekster til ulike deler av kullet. Eksempel på gode besvarelser kan gjøres tilgjengelig for kullet, på Fronter. Mindre justeringer i oppgavetekst før innlevering av godkjent arbeidskrav for evaluering kan forekomme.

For å få gå opp til eksamen kreves:

 • to godkjente arbeidskrav /innleveringsoppgaver. Dersom en oppgave ikke godkjennes ved første gangs innlevering skal den bearbeides og leveres på nytt, normalt innen en uke.
 • at studenten består en breddetest (flervalgsprøve) i pensummaterialet. Testen bedømmes som godkjent /ikke godkjent. Det gis inntil to forsøk.

Eksamensform

Eksamen er samlet i en 3 ukers hjemmeoppgave, inntil 2000 ord, basert å to innleveringsoppgaver (hver inntil 1400 ord) og pensummateriale.


Tillatte hjelpemidler

Alle, så lenge krav til referanser, kildeliste etc. overholdes
Overlapp

Emnet PSY1004/2 Examen philosophicum for psykologi overlapper med emnet 2EXPH/1 med 80% og emnet PSY1004/1 Examen philosophicum for psykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen