home

Miljøpsykologi - en innføring

Back Tilbake
Kode
MPSY3001
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Svein Åge Kjøs Johnsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet bygger på bachelorgradens basiskompetanse innenfor sosialpsykologi og helse og miljøpsykologi eller tilsvarende emner fra andre bachelorgrader i psykologi. Emnet gir en introduksjon til sentrale miljøpsykologiske temaer, og til sentrale teoretiske og metodiske perspektiver. Emnet gir også en introduksjon til universell utforming,  som er et sentralt begrep knyttet til samferdsel og bygg, by, nærmiljø og uteområder.
Emnet gir en innføring i en miljøpsykologisk tilnærming til miljødesign på utvalgte områder som miljøpersepsjon, spatial kognisjon, miljøholdninger og –verdier, stedstilknytning og stedsidentitet, menneskers forhold til naturomgivelser, og urbane problemstillinger. Videre gir emnet en innføring i sentrale sider ved begrepet universell utforming: Boligens utforming er sentral for helse og livskvalitet, og vi vil her se på både interiørmessige forhold og kvaliteter ved boligens utearealer. Boligutforming for grupper med spesielle behov vil bli gitt særlig oppmerksomhet. Her foreligger et bredt problemfelt, fra sosial boligbygging til bomiljøer for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede til boliger for flyktninger og asylsøkere. Emnet vil også gi øvelse i bruk av relevante metodiske tilnærminger.


Læringsutbytte

Når emnet er fullført skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kvalifikasjoner:

  • Inngående kjennskap til ulike sider ved miljøpsykologiens historiske utvikling, teori, vitenskapelige metoder.
  • Kunnskap til å kunne utvikle og analysere ulike miljøpsykologiske problemstillinger og kunne lage selvstendige synteser og vurderinger av teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger og med et særlig fokus på universell utforming og miljødesign i bred forstand.
  • Ferdigheter i å bruke relevant miljøpsykologisk metodikk  til å gjennomføre selvstendige prosjekter og anvende denne metodikken i anvendte og basale FoU-prosjekter som analyse og beskrivelse av landskap, bolig og fritidsområder.
  • Kompetanse til å kunne identifisere, analysere og foreslå metodiske tilnærming og løsninger på miljøpsykologiske problemstillinger, spesielt rettet mot ute og innemiljø, arkitektur, landskapsutforming og inkludering av perspektiver fra universell utforming.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, oppgaveseminarer, kollokvier, individuell og nettbasert veiledning. 
Arbeidskrav

Obligatorisk arbeidskrav i form av gjennomføring av en kasusstudie i gruppe med muntlig fremlegg (godkjent/ ikke godkjent)


Eksamensform

Hjemmeeksamen – essay (1 uke)

Back Tilbake   Back Til toppen