home

Arbeidsmiljø: Human factors, stress og helse

Back Tilbake
Kode
MPSY3003/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Leif Rydstedt
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet vil det bli tatt opp psykologiske aspekter knyttet til ergonomi, men også andre områder som stressteori og humanfysiologi samt hvordan man utnytter disse tverrfaglig i arbeid rettet mot universell utforming, helse miljø sikkerhet og inkluderende arbeidsliv. Dette er et tverrfaglig emne som arbeider for å fremme en helhetlig forståelse av mennesket og menneskelig aktivitet. Fagfeltet prøver å fremme bedre tilpassing mellom mennesket og de aktivitetene personer utfører gjennom å forstå de krav ulike aktiviteten stiller og de forutsetninger (evner og begrensninger) mennesket har for å møte disse kravene. På denne måten søker man å tilpasse arbeidsforhold, oppgaver og miljø til brukeren for på den måten tilrettelegge for utvikling av helse, sikkerhet, livskvalitet og produktivitet. I utviklingen av arbeidsoppgaver, produkter og systemer tar ergonomien utgangspunkt i menneskets evner, begrensninger og behov slik at oppgaver, produkter, miljø og system tilpasses mennesket. Ut fra kunnskap om menneskelige behov, mentale og psykofysiologiske begrensninger og muligheter bidrar arbeidsrelatert stressteori med kunnskap og forslag til utforming av det psykososiale arbeidsmiljøet og tilpasningen mellom arbeid og øvrige livsroller. Dermed reduseres de negative konsekvenser for mennesker som kan oppstå som et resultat av høy arbeidsbelastning og ugunstige arbeidskrav.

Studentene skal lære seg å benytte ulike metodiske tilnærminger og teknikker for å vurdere ulike tiltak i konkrete situasjoner relatert til helseforebygging, sikkerhet, trivsel og produktivitet. Studenten skal gis forutsetninger for å velge hvilke metoder som skal benyttes for å evaluere målet for arbeidsaktiviteten og de krav arbeidsaktiviteten utsetter mennesket for. Videre skal studenten kunne evaluere avendelighetene til verktøy som benyttes og utformingen og anvendeligheten av informasjon som er til stede. Det gis også opplæring i perseptuell og kognitiv testing som er særlig aktuell for utforming og design knyttet til ulike sider ved universell utforming (IKT, boliger, digital informasjon, transport osv.).


Læringsutbytte

Når emnet er fullført skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kvalifikasjoner:  

  • Inngående kjennskap til arbeidsrelatert stressteori og human factors historiske, begrepsmessige og metodiske utvikling, til moderne teori og vitenskapelige metoder.
  • Kunnskap til å kunne utvikle og analysere faglige problemstillinger og kunne lage selvstendige synteser og vurderinger av teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger.
  • Ferdigheter i å bruke relevante perseptuell og ergonomisk metodikk (eks. synsergonomi, måling av belastningsforhold m.m.), verktøy for jobbanalyse, kartlegging av arbeidsmiljø, stressfaktorer (eks. bruk av JSS - Job Stress Survey) og kunne gjennomføre selvstendige FoU-prosjekter og anvende denne metodikken i praktiske, problemløsende og innovative tiltak.
  • Høy kompetanse i ergonomisk metodikk.
  • Kompetanse til å kunne identifisere, analysere og foreslå metodiske tilnærming og løsninger på perseptuelle problemstillinger, spesielt i forhold til ute og innemiljø, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, IKT (brukergrensesnitt, dialoger, web-applikasjoner, internettsider mv.) og ulike sider ved universell utforming.

Kompetanse til å kunne kommunisere med fagmiljøer, allmennhet og spesialister og anvende persepsjonskompetanse i avanserte prosjekter og bidra til nytenkning og innovasjon, ikke minst i forhold til utviklings og planprosesser på arbeidsplasser.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, oppgaveseminarer, kollokvier, individuell og nettbasert veiledning.
Arbeidskrav

Et muntlig fremlegg av individuelt tema (godkjent/ ikke godkjent)


Eksamensform

Hjemmeeksamen – essay (en uke)

Back Tilbake   Back Til toppen