home

Videregående analyse av kvalitative data

Back Tilbake
Kode
MPSY3008/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Einar Strumse
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir grundigere kunnskaper om problemer og muligheter knyttet til arbeidet med kvalitative data. Det legges særlig vekt på prosedyrer for tolkning, sammenfatning og analyse av kvalitative datasett med noe omfang. Viktige tema vil bl.a. være:

 • Grounded theory
 • Narrative metoder
 • Kliniske innsikter og hypoteser
 • Intensive case-studier
 • Hermeneutisk tenkning og teori
 • Billedanalyser
 • Forholdet til kvantitativ tenkning

Vektingen av ulike tema vil bli forsøkt tilpasset analysebehovene i kullets masteroppgaver.
 


Læringsutbytte

Når emnet er fullført skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kvalifikasjoner:

 • Inngående kjennskap til ulike kvalitativ metodikk, nærmere bestemt hermeneutisk tenkning, ulike narrative metoder, Grounded Theory, betydning av kliniske og erfaringsbaserte innsikter, casestudier og billedanalyse.
 • God kjennskap til prosedyrer for tolkning, sammenfatning og analyse av kvalitative datasett som vil gi fordypet forståelse for utvalgte analytiske      tilnærminger til kvalitative data og for forskningsparadigmer som kan kombineres med kvalitative tilnærminger (eks. aksjonsforskning, deltakerbasert forskning og kooperativ forskning).
 • Grundig innsikt i fordeler og ulemper med kvalitativ metodikk, likeså forholdet til kvantitativ metodikk.
 • Ferdigheter i bruk av programvare for kvalitativ analyse (eks. MaxQDA).

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, praktiske øvelser (eksamenskrav), arbeid individuelt og i kollokviegrupper.
 
Arbeidskrav

Obligatorisk arbeidskrav i form av en individuell skriftlig rapport om analyse av et empirisk materiale fra kurset (godkjent/ikke godkjent).


Eksamensform

Hjemmeeksamen (14 dager): Skriftlig rapport om analyser av et empirisk materiale, gjerne med forventet relevans for masteroppgaven.
 

Back Tilbake   Back Til toppen