home

Miljøatferd

Back Tilbake
Kode
MPSY3004
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Svein Åge Kjøs Johnsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Menneskers miljøatferd har fysiske miljøeffekter på ulike skalanivåer, effekter som kan være både gunstige og problematiske. Dette emnet vil fokusere på hvordan miljøpsykologi kan bidra til å løse menneskeskapte miljøproblemer. Det gis en grundig innføring i et miljøpsykologisk perspektiv på miljøatferd og miljøpsykologiens rolle i arbeidet med å motvirke klimaendringer. I tillegg til en grundig teoretisk innføring vil det bli lagt vekt på at studenten tilegner seg ferdigheter som er nødvendige for å kunne gjennomføre både kartlegging av miljøatferd og intervensjoner rettet mot endring av miljøatferd. 

Studentene vil jobbe i grupper med å løse en teoretisk/praktisk prosjektoppgave, som munner ut i en presentasjon, og en rapport. I dette arbeidet vil studentene få praktisk erfaring med måling av miljøatferd og av faktorer relatert til miljøatferd, og med planlegging og gjennomføring av tiltak for å endre miljøatferd.

Emnet vil gi en rekke eksempler fra forskning, blant annet om bilbrukens instrumentelle, affektive og symbolske funksjoner, om hvordan man kan påvirke folks transportfatferd i retning av tryggere og mer miljøvennlige transportmidler, om sentrale kjennetegn ved ressursdilemma, vanestyrt miljøatferd, samt ulike typer forbrukeratferd og deres miljøeffekter.


Læringsutbytte

Når emnet er fullført skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kvalifikasjoner:

  • Inngående kjennskap til teori og forskning om miljøatferd, og relasjonen til miljøholdninger, miljøverdier og sosiale normer, samt sentrale modeller og teorier for prediksjon av miljøatferd.
  • Kunnskap om effekter av incentiver og belønnende intervensjoner kontra effekter av disincentiver og straffende strategier,
  • Kunnskap om sosiale markedsføringsteknikker som kan fremme promiljøatferd
  • Ferdigheter i bruk av kjente redskaper for å kartlegge miljøatferd og kjente determinanter av miljøatferd 
  • Kompetanse til å kunne identifisere, analysere og foreslå metodiske tilnærminger og løsninger på atferdsrelaterte miljøproblemer på ulike nivåer
  • Kompetanse til å kunne kommunisere med fagmiljøer, spesialister og andre, samt kunne anvende miljøpsykologisk kompetanse i praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, oppgaveseminarer, individuell og nettbasert veiledning.
Arbeidskrav

Gjennomføre og rapportere prosjekt (godkjent/ ikke godkjent)


Eksamensform

Hjemmeeksamen – essay (1 uke)

Back Tilbake   Back Til toppen