home

Systemorientert forståelse og behandling - deltid


Studielengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
20
Grad/ kompetanse
Videreutdanning
Opptak
Lokalt opptak
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
Kontaktinformasjon

Kirkens Familierådgivning, Otta - telefon: 61 23 08 22 - http://www.kfotta.no/ - e-post: kfotta@kfotta.no. Spør etter Aagot, eller Geir (61230822).

Referanse: Tidligere kursdeltaker. Per Arne Vesteraas. Tlf. arb. 61216300 privat 61291163

Kirkens Familierådgivning, Otta
Storgt. 21
2670 Otta

Studiekostnader
Kurset koster kr. 9.500 inkl lunsj. I tillegg kommer semesteravgift (inkl. eksamensavgift) til Hil ca. kr. 500,-.
Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Kirkens familierådgivning, Otta, har fra 1987 skaffet seg teoretisk kunnskap og praktisk erfaring innen system- og familieforståelse og behandling. I tillegg til videreutdanning i familieterapi har de ansatte deltatt i forskningsarbeid på eget terapeutisk arbeid.

Samtidig har ansatte gjennom veiledning av ulike faggrupper, vesentlig innen 1.-linjetjenesten på helse-, sosial- og kirkesektor sett at forståelsen har vært relevant i disse sammenhenger. Vi satte derfor i gang et kurstilbud høsten 1999 som i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer har blitt en utdanning på 15 studiepoeng. Vi har arrangert i alt 3 slike kurs.

Studiet gir en innsikt i systemorientert forståelse og tilnærming til menneskelige problemer. En får gjennom dette se sin profesjonelle rolle i samhandling med dem en skal være til nytte for. Arbeidet for å skape endring kan skje ved ulike tilnærmingsmåter. Den enkelte vil få flere behandlingsverktøy i sin arbeidssituasjon.Opptakskrav

3-årig høgere utdanning


Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Deltid
Studielengde
2 semester
Grad/ kompetanse
Videreutdanning
Kull
Kontaktinformasjon

Kirkens Familierådgivning, Otta - telefon: 61 23 08 22 - http://www.kfotta.no/ - e-post: kfotta@kfotta.no. Spør etter Aagot, eller Geir (61230822).

Referanse: Tidligere kursdeltaker. Per Arne Vesteraas. Tlf. arb. 61216300 privat 61291163

Kirkens Familierådgivning, Otta
Storgt. 21
2670 Otta

Studiekostnader
Kurset koster kr. 9.500 inkl lunsj. I tillegg kommer semesteravgift (inkl. eksamensavgift) til Hil ca. kr. 500,-.
Faglig innhold/læringsutbytte

Utdanningen gir en grunnlagsforståelse for arbeid med familier og systemer av samspill innen helse-, sosial-, barnevern- og PP-tjenester. Den gir også et teoretisk og metodisk grunnlag for konsultasjonsarbeid i forhold til andre systemer med samhandlings-problemer innen skoler, kirke, organisasjoner og andre arbeidsplasser.

Målet er å sette studentene i stand til å forstå problemer i et samspillsperspektiv, og gi dem samtalemetodikk med basis i systemforståelse og ulike familieterapeutiske behandlingsretninger. Utdanningen ønsker å sette forståelse og metodikk inn i deltakernes egen arbeidskontekst og på den måten utvide deres repertoar og handlingsalternativer.

Hovedtema for undervisningen:

1) Systemteoretisk grunnlagsforståelse

  • Kommunikasjons- og relasjonsteorier
  • Epistemologi og og virkelighetsforståelse
  • Kulturaspektet i mellommenneskelig samhandling

2) Familieteorier og samhandlingskontekster

  • Ulike familieterapiretninger med hovedvekt på
  • systemisk tradisjon (Milano)
  • strukturell tradisjon
  • strategisk tradisjon
  • narrative tradisjoner

3) Arbeidsmåter. Metodikk

  • Med grunnlag i teoriene som blir gjennomgått, er målet å utvikle forståelse og innsikt i forandringstenkning. Ved øvelser vil vi søke å gi innsikt i hvordan en som hjelper (terapeut, pedagog, konsulent) kan bidra til bevegelse i fastlåste mellommenneskelige relasjoner.
Forkunnskaper som kreves

Avsluttet høgskolestudier av minimums 3 års varighet eller tilsvarende. Studenten må stå i et arbeidsforhold som gir mulighet for å innhente eksempler og prøve ut teoriene i praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen blir lagt opp med teoretisk gjennomgang og bearbeiding av de ulike emner og analyse av praktiske demonstrasjoner. Gruppeoppgaver og plenumsamtaler. Teorianvendelse på egen arbeidskontekst blir viktig.

Undervisningen blir fordelt over 12 dagssamlinger med i alt 100 timer. Det er nødvendig med teoritilegnelse mellom samlingene. All undervisning er obligatorisk. Det kreves frammøte på 85% av undervisningstiden og bestått eksamen for å få vitnemål. Den som ikke ønsker å gå opp til eksamen kan få kursbevis.

Eksamen

Eksamen består av en individuell, skriftlig hjemmeeksamen over tre dager ved slutten av utdanningen. Etter foreløpig sensur justeres karakteren ved muntlig prøve. Under eksamen gjelder Forskrift om eksamen for Høgskolen i Lillehammer. Høgskolen har det faglige ansvaret for utdanningen.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Yrkesmuligheter

Målgruppen er selvstendige og ansatte med høgskoleutdanning som møter mennesker i problematiske situasjoner eller med helsemessige vansker. Studiet sikter særlig mot yrkesutøvere innen områdene helse, sosial, personal, undervisning og kirke. Utdanningen er åpen for alle som vil sette seg inn i dette fagområdet som påbygging av en grunnutdanning. Den vil være nyttig for dem som arbeider med omsorg generelt, og de som er ansatt innen områdene helse, sosial, personal, undervisning og kirke.

Back Tilbake   Back Til toppen