Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Studieplaner

Søknadsfrist for TV-studiene med studiestart høsten 2017 er 15. april.

Følg TVF på sosiale medier

Studietilbudet ved TVF

Ved Avdeling for TV-fag får du en attraktiv fagkompetanse som TV-bransjen etterspør. Du lærer å jobbe med praktisk, faktabasert TV-produksjon for alle plattformer og visningsformer.

TVF har gjennom mange år hatt en av landets ledende dokumentarutdannelser, og undervisning i dokumentarfilm er en viktig del av vårt undervisningsopplegg. For at studentene skal kunne utvikle grundig fortellerteknisk kompetanse, trenger de god øvelse i å framstille og håndtere virkelige mennesker og hendelser. Dokumentarfilmen er opphavet til alle faktaproduksjoner på TV. Derfor er dokumentarfilmmetodikk og dens framstillinger av virkelighetsbilder basis for historiefortellingen i våre studier.

Våre studier har i mange år hatt kallenavnet «NRK-skolen», fordi utdannelsen ble utformet i tett dialog med NRK, og har satt standarden for TV-utdanning av høy kvalitet, ikke bare i Norge, men utdanningen er også enestående i europeisk sammenheng.

Studentene har tilgang på noe av det beste utstyret som finnes. Vi har et nært samarbeid med bransjen, som jevnlig bidrar med forelesninger og faglig veiledning, og som vi samarbeider med på en rekke øvelser og praktiske produksjoner. 

På grunn av den høye kvaliteten på både innhold og teknikk, blir våre studenter ofte rekruttert direkte inn til de store TV-kanalene og TV-produksjonsselskapene. Gjennom en lang rekke øvelser og produksjoner fordyper du deg i ditt fagområde, med de beste fagfolkene i bransjen som lærere og veiledere.

Vi har tre studieprogrammer; TV-ledelse, TV-regi og TV-teknikk.

Hos oss blir du noe

Hos oss lærer du fagfunksjonene og arbeidsmetodene for å kunne lage TV på alle plattformer. Du fordyper deg i en fagfunksjon og lærer historiefortelling og å bruke et audiovisuelt fortellerspråk for TV. Du lærer også helhetlig produksjonsprosess, fra idèutvikling til distribusjon, og du samarbeider med de andre studentene i små og store team, med de beste fagfolkene i bransjen som lærere og veiledere. Vi underviser i praktisk produksjon slik den foregår i TV. Du får grundig kunnskap om TV-mediet og lærer hvordan du selv skaper din egen arbeidsplass innen TV-produksjon.

Innen énkameraproduksjon baserer vi undervisningen på ulike faktaformater, med basis i den tradisjonelle dokumentarfilmutdannelsen vi har bygd opp fra 1998 og frem til i dag. Studentene lærer ulike sjangre, metoder og produksjonsformer og arbeider både alene, i små team og større redaksjoner. Dokumentarfilmer produsert av våre studenter selges til ledende TV-kanaler og mediehus, og er godt representert ved norske og internasjonale dokumentarfilmfestivaler. Énkamerastudentene har viet mye tid til personregi, anvendt teknikk, og faktuelle og dokumentariske arbeidsformer.

Innen flerkameraproduksjon baserer vi undervisningen på standarder som vi har utviklet over mange år i nært samarbeid med NRK. Dette er etter hvert blitt videreutviklet sammen med andre TV-kanaler, og vi er alene om å undervise i flerkameraproduksjon på denne måten. Flerkamera-studentene lærer å håndtere kompleksiteten i å lede store sammensatte produksjonsteam innen blant annet sportsformidling, musikkproduksjon og TV-show.

Studiefordypninger TVF

TV-ledelse

TV-ledelse er praktiske ledelsesstudier i produksjonsfag, både administrativt og kreativt.

Studentene er mennesker med et sterkt motiv for å lede andre mennesker i enten praktiske produksjonsprosesser, eller i kreative forløp som fører frem til konkrete og ferdigutviklede prosjektforslag.

Studentene i TV-ledelse velger fordypning det andre studieåret, innen enten administrativ eller kreativ ledelse, som produksjonsleder, linjeprodusent eller kreativ produsent. De lærer blant annet inngående om produksjonsprosesser, planlegging, manusarbeid, arbeidsflyt, teamledelse, økonomi og praktisk juss.

TV-regi

Registudentene har en sterk drivkraft i å fortelle med bilder og lyd, og er nysgjerrige og engasjerte i den virkelige verden rundt seg. For at registudentene skal kunne lede TV-produksjoner av høy kvalitet innen både én- og flerkamera, på tvers av en rekke dokumentar- og underholdningsformater, må de lære seg et grundig regihåndverk. Med basis i den dokumentariske arbeidsformen lærer registudentene å produsere innhold og fortelle historier i en bredde av klassiske og moderne TV-format. Registudentene lærer også det å være kreative ledere av team.

I løpet av det første studieåret får de en grundig innføring i TV-produksjon og regirollen, og de velger fordypning for resten av studietiden; innen ènkameraregi, flerkameraregi eller som kreativ produsent med redaksjonell ledelse. Videojournalist er en fordypningsmulighet for registudenter på énkamera i tredje studieår.

TV-teknikk

Studentene på TV-teknikk velger fordypning allerede ved opptak. Studentene er genuint interesserte i produksjonsteknikk, har en god del erfaring før de søker seg inn, og de har en klar formening om hva de gjerne vil spesialisere seg innen.

Studentene velger fordypning innen enkamerateknikk (foto/klipp/lyd), eller flerkamerateknikk. Fotostudentene kan velge videre fordypning som Videojournalist på BA3.

Praktiske øvelser og produksjoner

Studiene er i vesentlig grad strukturert rundt praktiske øvelser og produksjoner.

Øvelsene er korte, praktiske oppgaver der vi fokuserer på enkeltelementer knyttet til programproduksjon. Det er terping av basisferdigheter som har hensikt å gi studentene tydelig håndverksmessige kunnskaper og ferdigheter som de må besitte for å kunne komme videre til neste nivå i programproduksjon.

De første produksjonene har karakter av å være en lengre samling øvelser. De produksjonene som ligger i siste del av studiet er avanserte og komplekse prosjekter som holder et tilnærmet profesjonelt nivå.

I produksjonene handler det om å utvikle studentenes talent, kreativitet og ferdigheter. I de første delene av studiet har vi et fokus på prosess fremfor produkt, og arbeider mye med oppbyggingen av helhetlige produksjoner.

Vi samarbeider tett med TV-bransjen, men det er skolen som er oppdragsgiver og premissleverandør i produksjonene. Oppgavene er tydelig definerte med pedagogiske mål om studentenes egenutvikling.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 01.02.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L