Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Råd, utvalg og nemnder > Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg

Mandat

 1. Internasjonalt utvalg (IU) er et strategisk, rådgivende og samordnende organ for høgskolestyret i saker som vedrører internasjonalt arbeid ved høgskolen. Utvalget skal vurdere alle sider ved Høgskolen i Lillehammers (HiLs) internasjonalisering (studier, forskning, formidling, personalmobilitet), og skal samhandle med Forskningsutvalget og se virkemidlene i sammenheng.
 2. Internasjonalisering vil i stor utstrekning også skje gjennom virksomheten i den enkelte avdeling. IU skal fremme og medvirke til økt samarbeid mellom avdelingene om internasjonale spørsmål.
 3. IU skal arbeide for å få i stand gode samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner innen ulike aktivitetsområder. Arbeidet skal bygge på virksomhet i avdelingene, og deres aktuelle studie- og fagmiljøer, som er faglig og økonomisk ansvarlig for sine internasjonale aktiviteter.
 4. IU skal uttale seg i større forvaltningssaker med tilknytning til internasjonal virksomhet. IU skal også bidra til å styrke regionalt samarbeid om internasjonalisering.
 5. IU skal gi råd og komme med innspill og framlegg til tiltak for å realisere mål i strategisk plan og andre aktuelle plandokument på institusjons- og avdelingsnivå når det gjelder internasjonalisering.
 6. IU skal arbeide aktivt for at internasjonalisering ved HiL blir sikret gode rammevilkår og utviklingsmuligheter.
 7. IU delegeres beslutningsmyndighet ved prioritering av fellessøknader fra HiL vedrørende ressurser til internasjonalt arbeid. IU avgjør også fordeling av ressurser tildelt HiL som helhet i internasjonaliseringsøyemed.
 8. IU skal utarbeide årlig handlingsplan og årsmelding. Disse legges frem for styret innen de frister det fastsetter.
 9. Utvalget skal bestå av:
 • Prorektor
 • Viserektor
 • En dekan
 • Tre studieledere
 • Studiedirektør
 • Et PhD-utvalgsmedlem
 • En Stipendiat
 • En Studentrepresentant

Leder ved Internasjonalt kontor fungerer som sekretariat. Vararepresentanter møter etter behov. Rektor oppnever utvalgsmedlemmene, deres varaer, leder og nestleder. Utvalget kan selv fastsette et arbeidsutvalg (AU) om dette er ønskelig.

Sist oppdatert: Gunnar Furseth Klinge 03.06.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L