Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018

Pensum 2017/2018

Emne Kode Kull
Kompetanse og tjenesteutvikling PAB2001/1
Psykisk helse hos barn og unge PAB2002/2
Psykososialt arbeid - ulik praksis, teori og etiske dilemmaer PAB2004/1
Humanfysiologi IDR2005/1
Ny verden, nye samfunn, nye tanker INT1006/1
Samfunnsvitenskapelig metode RLT1004
Spesialpedagogikk Deltakelse og marginalisering del I og II - videreutdanning (2017-2018) DESP2001/2
Emne 3 Vernepleie: Helse, omsorgideologi og miljøarbeid VPL2001/1
Entreprenørskap - start av egen virksomhet MLT2002/1
Event Management MLT2001/1
Innføring i generell psykologi og psykologiens historie PSY1005/1
Introduction to Management Science ØKA2011/1
Introductory Econometrics ØKA2005
Utdanningsstaten: utviklingstrekk, institusjoner og profesjoner SBU3001/1
Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse ØKA1016/1
Videreutdanning i barnevern VIBA1001
Vitenskapsteori og metode (for internasjonale studier med historie) INT2005/1
Bacheloroppgave inkl. metode PED2008/1
Creative industries and innovation INN3034/1
Financing Innovation and Entrepreneurial Ventures INN3015/1
Anvendt gruppepsykologi - Endringsledelse og grønne endringer i organisasjoner MPSY3007/1
Introduksjon til sosialt arbeid SOA1002/1
Helserett 1HELSE/2
Entreprenørskap INN3019/1
Musikk og lyd i film og fjernsyn FFV2002/1
Attraksjons- og opplevelsesutvikling RLT1002
Matematikk ØKA1025/1
Pedagogisk utviklingsarbeid PED1004/1
Innovasjonspolitikk og utviklingsaktører INN3022/1
Innovasjon i teori og praksis INN3012/1
Rehabilitering, habilitering, mestring og velferd - anvendt perspektiv (emne 6) VPL2004/1
Media and Politics INT2004/1
Examen facultatum I Fellesdel i vitenskapsteori og metode PED1011/1
Myndiggjørende ledelse LEMP2001/1
Examen philosophicum for bachelor i pedagogikk PED1010/1
Examen philosophicum (for BAFFV og BAKPL) FFV1008/1
Norsk filmhistorie NORFILM
Internasjonal filmhistorie INTFILM
Spesialpedagogikk- behov og arbeidsmåter SPE2003/2
Organisasjonsfag ØKA1017
Vitenskapsteori og metode INN3001/1
Videreutdanning i karriereveiledning (30 stp) KARRI/1
Arbeid, utdanning og sosial inkludering KARR3003/1
Europeisk integrasjon og EØS–forvaltning PAD3002/1
Vernepleierfaget, yrket og yrkesrollen (emne 1) VPL1001/1
Økonomisk rådgiving 1ØKRÅ/1
Organisasjonsendring OLA2011/1
Vitenskapsteori og forskningsmetode for film- og fjernsynsvitenskap FIF3011/2
Psykologi, estetikk, arkitektur MPSY3009/1
Innføring i innovasjon og entreprenørskap OLA1010/1
Lederskap i moderne organisasjoner INN3017/1
Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid GPD1001/2
Destinasjonsledelse RLL2001/1
Western Legal Culture & Comparative History and Theory of Legal Methods JUS2007/2
Norske og internasjonale rettslige institusjoner JUS2006/1
Kontraktsrett II JUS2001/1
Praksis 2 (Emne 4) VPL2002/1
Individ, samfunn og pedagogikkens rolle PED1003/1
Juridisk metode og rettskildelære JUS1001/1
Pedflex - Pedagogikkens grunnbegreper i teori og praksis PEDD1001/1
Pedflex - Utdanning og sosialiseringshistorie PEDD1003/1
Praksis 1 emne 2 VPL1002/1
Forskningsdesign INN3025/1
Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter 1 PED1006/1
Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter 2 PED1007/1
Forvaltningsrett I JUS1003/1
Tingsrett JUS2003/2
Mediepedagogikk og pedagogisk formidling PED2007
Mangfold og utvikling i sosialt arbeid SOA2007/2
Perspectives in management accounting and control INN3016/01
Pedflex - Læring og undervisning PEDD1002/1
Pedflex - Samfunn og utdanningspolitikk PEDD1004/1
Treningsveileder med praksis IDR1005
Organisasjonsutforming i offentlig sektor PAD3005/1
LøPe Lønnsarbeid 2RELØSKA
Danning, utdanning og oppdragelse i en globalisert verden PED3013/1
Vitenskapsteori og forskningsmetode 1MAVITEN/1
Barnevernpedagogen - introduksjon til yrkesrolle, teoretisk forankring og virksomhetsfelt BVP1003/1
Bacheloroppgave (emne 9) VPL2007/1
Arve- og familierett JUS1002/1
Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse RELASJON
Rehabilitering, habilitering, mestring og velferd; teori og grunnlagstenkning. (Emne 5) VPL2003/1
Krig, fred og fredsbygging SHI1002/2
Emne 7 Praksis 3 VPL2005/2
Reiseliv som verdiskaper RLU2002/1
Miljøterapi og miljøarbeide SBU3003/1
Examen Philosophicum - for psykologi PSY1004/2
Examen Philosophicum for jurister JUS1007/2
Perspektiver på Barn og unges oppvekst, utvikling og sosialisering 1MAOPPSO
Kultursosiologi KPL2005/1
Finansregnskap 2 ØKA1014/1
Beslutninger og tiltak i barnevernet SBU3002/1
Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid SPE3008/1
Praksis og fordypningstemaer BVP2006/2
Modeller og metoder i sosialt arbeid SOA2005/1
Læringsmiljø og gruppeledelse, modul 1 LÆRGRU1
Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker SPE3007/1
Miljøpsykologi - en innføring MPSY3001
Læringsmiljø og gruppeledelse, modul 2 LÆRGRU2
Fagpraksis i spesialpedagogikk SPE3009/1
Teoretiske perspektiver for barnevernpedagogens virksomhet BVP2003/1
Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode 1EXFAC1/1
Examen philosophicum for internasjonale studier med historie INT1009
Rådgiver som veileder - prosesser og arbeidsmåter (Rådgivning 1, modul 1) RÅD1001
Cellebiologi IDR2006/1
Læringsmiljø og pedaogisk ledelse i barnehagen LÆPED1/1
Pakking, prissetting og distribusjon av reiselivs- og opplevelsesprodukter RLU2001/1
Grunnleggende personalarbeid OLA2009/1
Human Resource Management INN3018/1
Praksisemne BOL OLA2005/1
Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) VEIL1004/1
Arbeids- og organisasjonspsykologi PSY2202/1
Digital markedsføring MLT2004/1
Innføring i reiseliv RLT1005/1
Psykologiske forskningsmetoder II PSY2203/1
Human Resources OLA2008/1
Idrettsfysiologi IDR2001/2
Vitenskapsteori og etikk for Master i treningsfysiologi IDR3001/1
Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring KARR3002/1
Organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi PU1001
Film- og fjernsynsbransjen FFV1007/1
ForskSmi IDR3003/1
Ledelse og arbeidsmiljø OLA2010
Anatomi og bevegelseslære IDR1016/1
Kvantitativ metode og statistikk IDR3002/1
Arbeidsfysiologi IDR1015/1
Innovasjonsprosesser i organisasjoner INN3021/1
Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv OLA1001/3
Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid PED1002/1
Mikroøkonomi 1 ØKA1020/1
Corporate Finance ØKA2008/1
Informasjonsbehandling ØKA1015/1
Nevrovitenskap og persepsjon MPSY3002
Markedsføring ØKA1013/1
Strategy ØKA1021/1
Mikroøkonomi 2 ØKA2007/1
Læring og ledelse i idrettsaktiviteter IDR1019/1
Prosjekt, organisering, marked KPL1007/1
Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 2: Kommunikasjon og organisasjon KOM1002/1
Utviklingspsykologi PSY2201/1
Grunnleggende TV-ledelse TVLED1001/1
Bedriftsetablering og grunnleggende økonomiforståelse OLA1011/2
Praksisemne - sport management SPM2003
Barnevern i et minoritetsperspektiv BVMIN2001
Digital sikkerhetskultur 2017/2018 DIGITAL
Personlighetspsykologi PSY2204/1
Grunnleggende TV-teknikk TEK1001/1
Perspektiver på innovasjon INN3020/1
Prosjektledelse for TV – planlegging og idéutvikling TVLED2002/1
Produksjonsledelse for TV – planlegging og idéutvikling TVLED2001/1
Human Resource Management PAD 3008 /1
Utredning og tiltaksarbeid i barnevernet BVP2004/2
Visual Sociology FFV1001
Studentveiledning i praksis PRAKSIS
Partnerskap og flernivåstyring (SAMPLAN) PAR3001
Tjenestelogikk RLL2006
Film- og fjernsynsanalyse FFV1003
Globale maktforhold 1945 - frem til i dag INT1007/1
Arbeidsmiljø: Human factors, stress og helse MPSY3003/1
Contemporary Scandinavian Fiction FFV2010/1
Bacheloroppgave i sosialt arbeid SOA2009
Prosjektledelse i praksis OLA1013
LØPE Personalarbeid 2PADMAT
Samfunnsvitenskapelig metode ØKA1023/1
Verdiskapende prosjektledelse OLA1012
Karriereveiledning i et individ- og samfunnsperspektiv KARR3001
Project Management Innovation INN3026
Verdiskapende prosjektledelse LEMP2002
Pricing and Revenue Management INN3027/1
International Peace – the history of a movement BHIS2001/1
Examen facultatum (psykologi) PSY1006/2
Regnskap og budsjettering MLT1003/1
Investering og finansiering ØKA1019
Sosialpsykologi PSY1008
Abnormal psykologi PSY2305
Biologisk psykologi PSY2301
Å veilede - prosesser og arbeidsmåter KARR3004/1
Spesialpedagogisk teori SPE3002
Pedagogisk psykologi PSY2304
Makroøkonomi ØKA1022
Internasjonal politisk økonomi INT1001
Brand Management ØKA1024/1
Praksis med praksisforberedende undervisning SOA2006/1
Cross Cultural Communication SOA1001
Nature-based tourism and ecotourism RLL1003/1
Arbeidsrett JUS1006/1
Forvaltningsrett II JUS2005/2
Kontraktsrett I JUS1004/1
Erstatningsrett JUS2004/1
Spesialpedagogikk: Deltagelse og marginalisering SPE2005/2
Arbeidsrett OLA2003/3
Pengekravsrett JUS2002/1
Rehabilitering, habilitering, mestring og velferd - anvendt perspektiv (emne 6) VPLD2004/1
Statistikk ØKA1011
Økonomistyring ØKA2002/1
Dynamisk tingsrett JUS1051/1
Økonomi og organisasjon ØKA2004/1
Delemne 2, Emne 1 VPL1001/1
Menneskerettigheter JUS2008/1
Disability and Society SPE1008/1
Snow business 2RL30/1
Fjernsyn FFV1005/1
Kulturpolitikk og -økonomi KPL1008/1
Brand Management and Innovation Brand Management and Innovation
Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 S2(V) SHI1003/1
Politikk, planlegging og partnerskap PAD3001/2
Etikk og moralske problemer FIL1001/1
Examen Facultatum for jurister JUS1005/2
Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid SVF3002/1
Rammer for sosialt arbeid SOA1003/1
Psykologiske forskningsmetoder I PSY1007/1
Kognitiv psykologi PSY2302/1
Helse- og miljøpsykologi PSY2303/1
Etikk og samfunnsansvar OLA1008/1
Samfunnsvitenskapelig metode KPL1009
Kommunikasjon i profesjonelle kontekster 1MAKOMSA
Miljøatferd MPSY3004
Rådgivning som et helhetlig tjenestetilbud (Rådgivning 1, modul 2) RÅD1002
HR og organisasjonsutvikling PU1003
Økonomiske effekter av arrangementer MLT2006
Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling 55299
TPS Tverrprofesjonell samarbeidslæring SOA2008
Forskningsmetode - videregående analyse av kvantitative data MPSY3005
Idrett, individ og samfunn IDR1012/1
Internasjonal politikk SHI1004/2
Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren INNOVASJON
Perspektiver på utsatte barn og unge SBU303/1
Personvern - en grunnopplæring i personvernregelverk PERSONVERN
FFV Bacheloroppgave FFV2003
Festivaler KPL2004/2
Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier 1MAFOREB/1
Arbeidsrett PU1002
Sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid med utsatte barn og unge BVP2005/2
Ledelse av prosesser (LAP) del 1 LEDPRO1
Ledelse av prosesser(LAP) del 2 LEDPRO2
Treningslære IDR1018/1
Arbeidsfysiologisk metode og statistikk IDR2004/2
Bærekraftig samfunn - nye perspektiver på utvikling, utdanning, menneske og miljø BÆR1001/1
Sist oppdatert: Christian Ramsvik 05.05.2017
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L