Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > KPL2004/2

Festivaler

Emnekode: KPL2004/2

Semester: Vår
Antall studenter: 18
Emne ansvarlig: Johan Fredrik Urnes

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Tjora, Aksel (red.) (2013). Festival! - Mellom rølp, kultur og næring. Oslo. Cappelen Damm AS

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2017). Veileder for sikkerhet ved store arrangementer. https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer.pdf 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Borch, O.J og Vetrum, I (2010): "Samfunnsentreprenøren og de gode hjelperne" i: O.J Borch og A.Førde (red.). Innovative bygdemiljø. Ildsjeler og nyskapingsarbeid (s. 83-94). Fagbokforlaget

*Bjørkås, S 2001. "Navigering av båt med kunstner og blind skipper. Essay om kunstfestivalene i glokalkulturen" i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2/2001

*Bjørkås, S 2004. "Et Timbuktu for moderne mellomlag. Om kunstfestivalene og den utdannete middelklassens kulturelle prosjekt" i Røyseng, S & D. Solhjell (red.) Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen (s. 202-217). Bø: Telemarksforsking.    

*Einarsen, K og Mykletun, R.J (2010): "Organisering av festivaler i Døving, R og Svensson, G. Leksjoner i markedsvitenskap (s. 260-288). Abstrakt forlag

*Elstad, B og de Paoli, D. (2008): Kap. 5, ”Kunst- og kulturbegivenheter – Festivalen” i Elstad, B og de Paoli, D.: Organisering og ledelse av kunst og kultur (s. 157-198). Oslo: Cappelen Akademisk.

*Getz, D. 2012. Ch. 6, “The Event Experience and Meanings” i Getz, D: Event Studies. Theory, research and policy for planned events (2nd ed.)(s. 189-220). London: Routledge

Getz, D (2002): Why festivals fail.  Event management, 7(4), 209-219

Getz, D & Andersson, T (2008): Sustainable festivals: On becoming an institution. Event management, 12(1), 1-17.

*Gripsrud, Jostein (2015, 5. utg.):  Kap. ”Forskjeller: Sosiale skiller, livsstil og smak" i Mediekultur, Mediesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget. (S. 72-110)

*Hjelseth, A og O. Storstad (2008): "Hippe eller harry musikkfestivaler på bygda? Forhandlinger om populærkulturelle hierarkier", i Almås et al (red.). Den nye bygda (s. 47-63). Tapir akademisk forlag.

*Laing, Dave 2004. "The three Woodstocks and the live music scene" i Bennett, Andy: Remembering Woodstock (s. 1-17). Hampshire: Ashgate Publishing Limited.

*Löfgren, Orvar 2001: "Den nya ekonomin – en kulturhistoria" i Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift, Årgång 10, nr.3, s. 2-13.

*O´Dell, Tom 2001 “Are you experienced!“ i Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift, Årgång 10, nr.3, s. 27-33.

*O´Dell, T. 2002: "Upplevelsens lockelser och tingens dynamik" i: O´Dell, T (red) (2002). Upplevelsens materialitet (s. 11-34). Lund: Studentlitteratur.

*Peterson, Richard A. (1997): Creating Country Music: Fabricating Authenticity. Chicago & London: Chicago University Press. (kap.13, s. 205-220)

*Plesner, Ragnhild (2005): Eventyret Risør kammermusikkfest. Risør kammermusikkfest, Risør (s. 27-51).                                                                                                  

*Rothstein, Bo (2003): Sociala fällor och tillitens problem Stockholm: SNS Förlag. S. 95-112

*Vaagland, Jorid 2013. "Festivals in Norway" i Negrier E., Bonet L. og Guerin, M. (ed.) (2013): Music Festivals, a Changing World, Paris, Éditions Michele De Maule (s. 237-250)

*Ytreberg, Espen (2014): "Innledning" s. 9-17 og "Visjon" s. 31-45 fra En forsvunnet by : Jubileumsutstillingen på Frogner 1914.  Oslo. Press forlag 

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L