Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PED1003/1

Individ, samfunn og pedagogikkens rolle

Emnekode: PED1003/1

Semester: Vår
Antall studenter: 200?
Emne ansvarlig: Tina Jacobsen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Arneberg, Per og Overland, Bjørn (2013). Lærerrollen. Om skolekultur, læreres læring og pedagogisk dannelse. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202406370 (123 sider)

Bjørnsrud, Halvor og Nilsen, Svein (red.) (2008). Tilpasset opplæring: Intensjoner og skoleutvikling. Oslo: Gyldedal Akademisk. ISBN 9788205380431 (246 sider)

Bø, Inge (2005). Barnet og de andre. Bergen: Fagbokforlaget.  ISBN 9788245000955 (Kap. 2-3, 5, 8-11) (175 s) 

Dysthe, Olga. Hertzberg, Frøydis. Hoel, Torlaug, L. (2010). Skrive for å lære. Skriving i høgere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag ISBN 9788279350156 (s. 111-112) (99 s)

Erdis, Mare og Bjerke, Ann-Karin, (2009). Juss for pedagoger. Bergen: Fagbokforlaget as ISBN 978 82 450 0723 7 (107 sider)

Hennum, Bernt A. og Østrem, Solveig (2016) Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk ISBN 978-82-02-48244-2 (129 sider)

Kvamme, Ole A., Kvernbekk, Tone og Strand, Toril (red.) (2016) Pedagogiske fenomener – En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-49466-7

Monsen, Lars, Bjørnsrud, Halvor, Nyhus, Lene og Bjørn Aasland (red) (2009). Kvalitet i skolen. Forskning, erfaringer og utvikling. Oslo: Cappelen Damm  ISBN 9788202286217 (218 sider)

Sand, Sigrun. (2016). Ulikhet og fellesskap - flerkulturell pedagogikk i barnehagen (2. utg.) Oplandske Bokforlag ISBN: 978-82-7518-241-6 (Kap. 2-5, 7)

Sterling, Stephen (2001). Sustainable Education. Totnes: Green Books for the Schumacher Society. ISBN: 1-870098-99-4 (88 sider)

Strømsø, H., Lycke, K. H. og Lauvås P. (red.), (2006). Når læring er det viktigste. Undervisning i høgere utdanning. Oslo: Capplen Damm As. ISBN 9788202249885 (Ikke kap. 6, 7 og 8) (210 sider)  

Wilson, D., Hausstätter, R. S. og Lie, B. (2010). Spesialundervisning i grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget  ISBN 9788245008715 (156 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kompendium PED 1002/1003

Caspersen, J. & Wendelborg, C. (2016). Mål for mobbing. I: Bedre skole 1-2006. (s. 41-45).

*Dewey, J. (1916). Erfaring og tenkning. I: Dale, E. L.(1996). Skolens undervisning og barnets utvikling. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (s.53-66). ISBN 82-417-0647-2

*Dewey, J. (2000). Mitt pedagogiske Credo. I: Vaage, Sveinung (red.) Utdanning og demokrati: Barnet skolen og den nye pedagogikken. John Dewey i utvalg. Oslo: Abstrakt forlag (s. 55-66) (12 sider)

Flatås, R.M. (2016). Nysgjerrige elever i fremtidens skole. I: Bedre skole 1-2016. (s. 69-73).

Haug, P. og Bachmann, K (2007). Grunnleggjande element for forståing av tilpassa opplæring I: Berg, G. D. og Nes, K. (2007). Kompetanse for tilpasset opplæring. Oslo: Utdanningsdirektoratet. (s. 15 – 38) (23 sider)

*Imsen, Gunn (2014) (2005). Elevens verden 5. (4) utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978821502383 (9788215007373) (Kap. 10 og 11) (64 sider)

Jamissen, Grete (2011). Om erfaringskunnskap og læring. Et essay. Oslo: Uniped, årgang 34, 3/2011 (s. 30 – 40).

*Karseth, Berit, Møller Jorunn og Aasen, Petter (red.) (2013). Reformtakter. Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget, (Kapitlene 3, 11og 12) ) ISBN 978821502138

Kaya, Mehmed S (2014). Hvordan håndterer andregenerasjonsinnvandrere sin identitet i Norge? Sosiologisk Tidsskrift nr 2, 2014, årgang 22 (s.146 – 177). (29 sider)

*Lauglo, Jon (2006). Flittig innvandrerungdom i norsk skole (18 s.) I: Brock-Utne, Birgit  og Bøyesen, Liv: Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling. Fagbokforlaget, Bergen (s. 81-98). (18 s.)

*Lave, Jean (1999). Læring, mesterlære og social praksis I: Nielsen K. og Kvale, S. (red.) Mesterlære. Læring som sosial praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, ISBN:9788241710117 (kapitel 2, s. 35 – 53)

*Nordkvelle, Yngve (2006). Skolens internasjonalisering mellom ”utbytting og solidaritet” I: Brock-Utne, Birgit  og Bøyesen, Liv: Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling. Fagbokforlaget, Bergen (s. 99-109).  (10 s.)

Ros, Jannecke van der (2016) Den norske staten og transpersoner; - velferdsstatens og rettsstatens unnlatelsessynder. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 31(03), 264-289.(26 sider)

*Skjervheim, H. (1996). Deltakar og tilskodar. I: Skjervheim, H. (1996). Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: H. Aschehoug & Co. (s. 81-87).

*Solerød, Erling (2012). Pedagogiske grunntanker – i et dannelsesperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget ISBN. 9788215020532 (Introduksjon og kapitel 2, s. 11 – 17 og 57 – 96, totalt 47 sider)

*Stray, Janicke H. og Wittek, Line (2014) Pedagogikk – En grunnbok. Oslo. Cappelen Damm AS ISBN 978-82-02-41424-5 (Kap. 6,7,16,22 og 37) (69 sider)

*Unneland, A.K.R. (2012). Så flink du er! I: Skoglund, R.I. & Åmodt, I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 109-133). ISBN 978-82-1501962-8

*Vygotsky, L.S. (1978) Interaksjon mellom læring og utvikling. I: Dale, E. L.(1996). Skolens undervisning og barnets utvikling. Oslo: Ad Notam Gyldendal.(s. 151-165). ISBN 82-417-0647-2

Supplerende

Utdanningsdirektoratet, (2011) Veileder mot mobbing – veileder for ansatte og ledere i grunnskolen. http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/5/Arbeid_mot_mobbing_veileder_bm.pdf?epslangu

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L