Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum studieåret 2016 / 2017

Pensum studieåret 2016 / 2017

Pensum for et aktuelt emne finner du enklest ved å skrive i søkefeltet under. Søk på emnekoden om du kjenner den, eller skriv deler av emnenavnet, så vil pensumlisten komme opp (hvis den er registrert inn i systemet). Dersom du ikke finner pensumlista, ta kontakt med studieleder eller studenttorget.

Emne Kode Kull
Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode PED1011/1 2015
Arbeid, utdanning og sosial inkludering (Emne 3) KARR3003/1 2014
Innføring i økonometri ØKA2005/1 2014
Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse ØKA1016/1 2016
Informasjonsbehandling 1EXFAC1/1 2016
Introduction to Management Science ØKA2011/01 2015
Matematikk ØKA1018/1 2016
Informasjonsbehandling ØKA1015/1 2016
Mikroøkonomi 1 ØKA1020/1 2015
Mikroøkonomi 2 ØKA2007/1 2014
Humanfysiologi IDR2005/1 2015
Finansregnskap 2 ØKA1014/1 2014
Tingsrett JUS2003/2 2015
Kontraktsrett II JUS2001/1 2015
Arve- og familierett JUS1002/1 2016
Deltakelse og marginalisering del I og II - videreutdanning DESP2001 2016
Perspektiver på barn og unges oppvekst, utvikling og sosialisering 1MAOPPSO/2 2016
Helse, omsorgssideologi og miljøarbeid (emne 3) VPL2001/1 2015
Helse, omsorgsideologi og miljøarbeid (Emne 3) VPLD2001/1 2015
Musikk og lyd i film og fjernsyn FFV2002/1 2014
Internasjonal filmhistorie INTFILM 2016
Norsk filmhistorie NORFILM 2015
Praksis 2 (Emne 4) VPL2002/1 2015
Ny verden, nye samfunn, nye tanker INT1006/1 2016
Media and Politics INT2004/1 2014
Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring (Emne 2) KARR3002/1 2016
Rådgiver som veileder - prosesser og arbeidsmåter (Rådgivning 1, modul 1) RÅD1001 2016
Elevers utvikling av identitet gjennom utdannings- og yrkesvalg (Rådgivning 2, modul 1) RÅD1003 2016
Praktisk endringsarbeid og innovasjon i rådgivningstjenesten (Rådgivning 2, modul 2) RÅD1004 2016
Rådgivning som et helhetlig tjenestetilbud (Rådgivning 1, modul 2) RÅD1002 2016
Western Legal Culture – Comparative History and Theory of Legal Methods JUS2007/2 2014
Norske og internasjonale rettslige institusjoner JUS2006/1 2014
Menneskerettigheter JUS2008/1 2014
Forvaltningsrett I JUS1003/1 2016
Juridisk metode/rettskildelære JUS1001/1 2016
Kontraktsrett I JUS1004/1 2016
Kompetanse- og tjenesteutvikling PAB2001/1 2016
Fagpraksis i spesialpedagogikk SPE3009/1 2015
Psykisk helse hos barn og unge PAB2002/2 2016
Pedagogisk utviklingsarbeid PED1004/1 2014
Vitenskapsteori og forskningsmetode (MASBU/MAVFF/MAPED/MASPE/MARBU) 1MAVITEN/01 2013, 2014, 2015
Spesialpedagogisk rådgiving og endringsarbeid SPE3008/1 2016, 2017
Perspektiver i økonomistyring INN3016/01 2016
Arbeidsfysiologi IDR1015/1 2016
Modeller og metoder i sosialt arbeid SOA2005/1 2015
The philosophy of science and the history of special education SPED3001/1 2016
Mangfold og utvikling i sosialt arbeid SOA2007/1 2014
Videreutdanning i barnevern VIBA1001/1 2016
Psykologiske forskningsmetoder II PSY2203/1 2015
Lederskap i moderne organisasjoner INN3017/1 2016
Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I PED1006/1 2015
Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II PED1007/1 2015
Myndiggjørende ledelse LEMP2001/1 2016
Grunnleggende TV-teknikk TEK1001 2016
Postproduksjon 1 TEK1002 2016
Innovasjon i tjenesteyting INN3012/1 2016
Perspektiver på innovasjon INN3020/1 2016
Teoretiske perspektiver for barnevernspedagogens virksomhet BVP2003/1 2015
Grunnleggende personalarbeid OLA2009/1 2015
Entreprenørskap INN3019/1 2016
Individ, samfunn og pedagogikkens rolle GPD1002/2 2015, 2016
Vernepleierfaget, yrket og yrkesrollen (emne 1) VPL1001/1 2016
Småbarnspedagogikk BARNE2002/1 2015
KARRIEREVEIL 2016
Praksis 3 (emne 7) VPL2005/2 2014
Rehabilitering, habilitering, mestring og velferd - anvendt perspektiv (Emne 6) VPL2004/1 2014
Språk, lesing og skriving SPE3007/1 2015, 2016
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen LÆPED1/1 2016
Kommunikasjon og samhandling i veiledning VEIL1001/1 2016
Argumentasjon og begrunnelse i matematikk; Algebra og funksjonsteori MATTE1 2016
Marginalisering og sosialfaglig arbeid SVF3001/1 2014, 2015
Organisasjonsutforming i offentlig sektor PAD3005/1 2016
Organisasjonsendring OLA2011/1 2014
Human Resource Management INN3018/1 2016
Destinasjonsledelse RLL2001/01 2014
Bacheloroppgave inkl. metode PED2008/1 2014
Mediepedagogikk og pedagogisk formidling PED2007/1 2014
Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 1 KOM1001/1 2016
Anatomi og bevegelseslære IDR1016/1 2016
Praksis og fordypningstemaer BVP2006/2 2014
Fysisk aktivitet og helse I IDR1008/1 2015
Læringsledelse, vurdering og læreplanforståelse LÆRINGSLED/1 2016
Theoretical approaches to practical skills transformative learning SPED3003/1 2016
Informasjonsbehandling LÆRGRU1/1 2016
Læringsmiljø og gruppeledelse - emne 2 LÆRGRU2/1 2016
Introduksjon til sosialt arbeid SOA1002/1 2016
Barnevernpedagogen - introduksjon til yrkesrolle, teoretisk forankring og virksomhetsfelt BVP1003/1 2016
Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter SPE2003/2 2015
Velferdsstaten: Utviklingstrekk, institusjoner og profesjoner SBU3001/1 2016
Miljøpsykologi - en innføring MPSY3001 2016
Research methods and situated transformative action research SPED3002/1 2016
Kultursosiologi KPL2005/1 2015
Markedsføring ØKA1013/1 2016
Foretaksstrategi ØKA1021/1 2015, 2016
Læring og ledelse i idrettsaktiviteter IDR1019/1 2016
Arbeids- og organisasjonspsykologi PSY2202/1 2014
Økonomisk rådgivning 1ØKRÅ 2016
Cellebiologi IDR2006/1 2014
Danning, utdanning og oppdragelse i en globalisert verden PED3013/1 2016
Utredning og tiltaksarbeid i barnevernet BVP2004/2 2015
Lønnsarbeid 2RELØSKA 2016
Financing Innovation and Entrepreneurial Ventures INN3015/1 2016
Corporate Finance ØKA2008/01 2014
Barnevernsfaglig utredningsarbeid 1MABARNE/01 2016, 2017
Kognitiv psykologi PSY2302/1 2015
Vitenskapsteori og metode (for internasjonale studier med historie) INT2005/1 2014
Krig, fred og fredsbygging SHI1002/2 2015
Examen philosophicum for bachelor i pedagogikk PED1010/1 2015
Examen philosophicum (for BAFFV og BAKPL) FFV1008/1 2015
Examen philosophicum for internasjonale studier med historie INT1009/1 2016
Examen Philosophicum for jurister JUS1007/2 2016
Praksisemne SPM2003 2016
Digital sikkerhetskultur DIGITAL 2016, 2017
Studentveiledning i praksis 1560 2016
Innføring i innovasjon og entreprenørskap OLA1010/1 2015
Innovasjonsprosesser i organisasjoner INN3021/1 2015
Grunnleggende TV-ledelse TVLED1001 2016
Videregående TV-ledelse TVLED1002 2016
Utviklingspsykologi PSY2201/1 2015
Helse og omsorg i Plan HELSOMS 2016
Treningsveileder med praksis IDR1005 2015
Filmhistorie FFV1004/2 2016
Reiseliv som verdiskaper RLU2002/1 2015
Pakking, distribusjon og prissetting av reiselivs-og opplevelsesprodukter inkl. reisejuss RLU2001/1 2015
Pakking, distribusjon og prissetting av reiselivs-og opplevelsesprodukter inkl. reisejuss RLL2002/1 2014
Human Resource Management (HRM) PAD3008/1 2015
Human Resources (HR) OLA2008/1 2015
Idrettsfysiologi IDR2001/2 2014
Barnevern i et minoritetsperspektiv BVMIN2001 2016
Prosjektledelse for TV og film PFJ2006/1 2014
Film- og fjernsynsbransjen FFV1007/1 2016
Attraksjons- og opplevelsesutvikling RLT1002 2016
Vitenskapsteori og forskningsmetode (for Master i film og fjernsynsvitenskap) FIF3011/2 2016
Prosjekt, organisering, marked KPL1007/1 2016
Examen Philosophicum - for psykologi PSY1004/2 2016
Organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi PU1001 2016
Europeisk integrasjon og EØS-forvaltning PAD3002/1 2016
Innføring i generell psykologi og psykologiens historie PSY1005/1 2016
Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv OLA1001/3 2016
Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid PED1002/1 2016
Individ, samfunn og pedagogikkens rolle PED1003/1 2016
Innføring i reiseliv RLT1005/1 2016
Digital markedsføring MLT2004/01 2015
Studenttraineemne - organisasjon og ledelse OLA2005/01 2014
Helserett 1HELSE/2 2016
Arbeids- og organisasjonspsykologi OLA2007/1 2015, 2016
Ledelse og arbeidsmiljø OLA2010/1 2014
Nevrovitenskap og persepsjon MPSY3002 2016
Personlighetspsykologi PSY2204/1 2016
Norsk kommunesektor og EU/EØS NOR3001/1 2016
Masteroppgaveseminar (for Master i film- og fjernsynsvitenskap) FIF3014/1 2016
Praksis 1 (emne 2) VPL1002/1 2015
Globale maktforhold 1945-frem til i dag INT1007/1 2015
Entreprenørskap og bedriftsutvikling MLT2002/1 2014
Psykososialt arbeid - ulik praks, teori og etiske dilemmaer PAB2004/1 2015
Contemporary Scandinavian Fiction FFV2010/1 2016
Akademisk skriving og rollen som student OLA1052/1 2015, 2016
Foto-sosiologi FFV1001 2016
Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbudet for barn og unge PAB2003/2 2015
Film- og fjernsynsanalyse FFV1003/2 2015
Sosialpsykologi PSY1008/1 2016
Vitenskapsteori og metode (for MA Inn og MPA) INN3001/1 2016
Organisasjonsfag ØKA1017/1 2016
Rehabilitering, habilitering, mestring og velferd; teori og grunnlagstenkning. (Emne 5) VPL2003/1 2015
Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering SPE2005/2 2014
Politikk, planlegging og partnerskap PAD3001/2 2016
Film- og fjernsynshistoriens historiografi FIF3008/2 2016
Etikk og moralske problemer FIL1001/1 2016
Å veilede - prosesser og arbeidsmåter (Emne 4) KARR3004/1 2015
Idrett, individ og samfunn IDR1012/1 2016
Studentbedrift OLA1053/1 2015, 2014
Innovasjon og samarbeid i kommunesektoren INNSAM1 2016
Vernepleierfaget, yrket og yrkesrollen (emne 1) VPL1001/1 2016
BUK4009/1 2016
Internasjonal fredspolitikk BHIS2001/1 2015
Pengekravsrett JUS2002/1 2015
Erstatningsrett JUS2004/1 2015
Arbeidsrett JUS1006/1 2015
Internasjonal politisk økonomi INT1001/1 2014, 2015
Kommunikasjon i profesjonelle kontekster 1MAKOMSA/2 2016
Praksis med praksisforberedende undervisning SOA2006/1 2015
Bacheloroppgave i sosialt arbeid SOA2009/1 2014
Verdiskapende prosjektledelse OLA1012/1 2016
Prosjektledelse i praksis OLA1013/1 2016
Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid SVF3002/1 2017
Rammer for sosialt arbeid SOA1003/1 2016
Pricing and revenue management INN3027/1 2016
Velferdens organisering 1MAVELOR/2 2015
Samfunnsvitenskapelig metode ØKA1023/1 2015, 2016
Å veilede - prosesser og arbeidsmåter (Emne 4) KARR3004/1 2016
Statistikk ØKA1011/1 2016
Sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid med utsatte barn og unge BVP2005/2 2015
Investering og finansiering ØKA1019/1 2014
Makroøkonomi ØKA1022/2 2015
Økonomistyring ØKA2002/1 2016
Økonomi og organisasjon ØKA2004/1 2014
Spesialpedagogisk teori SPE3002/2 2016
Disability and Society SPE1008/1 2017
Special education and symptoms of disabilities SPED3004/1 2016
Helse- og miljøpsykologi PSY2303/1 2015
Forskningsmetode - videregående analyse av kvantitative data MPSY3005 2016
Miljøatferd MPSY3004 2016
Etikk og samfunnsansvar OLA1008/1 2014, 2015
Forvaltningsrett II JUS2005/2 2014
Sustainable Business Model Innovation INN3024/1 2016
HR og organisasjonsutvikling PU1003 2016
Fjernsyn FFV1005/1 2016
Fellesemne: Tverrprofesjonell samarbeidslæring SOA2008/2 2014
Project Management in Innovation Processes INN3026/1 2016
Verdiskapende prosjektledelse LEMP2002/1 2016
Regnskap og budsjettering MLT1003/1 2016
Personalarbeid 2PADMAT/02 2016, 2017
Bacheloroppgave i film- og fjernsynsvitenskap FFV2003/1 2014
Finansregnskap 1 ØKA1012/1 2016
Nature-based tourism and ecotourism RLL1003/1 2015
Innføringsemne II/Examen facultatum (psykologi) PSY1006/2 2016
Examen Facultatum for jurister JUS1005/2 2016
Internasjonal politikk SHI1004/2 2016
Abnormal psykologi PSY2305/1 2014
Fysisk aktivitet og helse II IDR2002/2 2014
Kultur, politikk og økonomi KPL1008/1 2016
Menneskerettigheter INT1010/1 2014
Arrangement og ledelse av frivillige SPM2001/1 2015
Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse VEIL1003/1 2016, 2017
Arbeidsrett OLA2003/3 2014
Arbeidsrett PU1002 2016
Brand Management ØKA1024/1 2014, 2015
Contemporary issues in tourism RLL2003/1 2014
Pedagogisk psykologi PSY2304/1 2014
Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren INNKOMM 2016
Biologisk psykologi PSY2301/1 2015
Tekstteori og analyse FIF3013/1 2016
Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge og deres familier SBU3006/2 2017
LEDPRO 2017
Spillavhengighet og problemskapende dataspilling 55252 2017, 2016
Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 SHI1003/1 2016
Bærekraftig samfunn - nye perspektiver på utvikling, utdanning, menneske og miljø BÆR1001/1 2017
Festivaler KPL2004/2 2015
Grunnleggende TV-regi REG1001 2016
Videregående TV-regi REG1002 2016
Personregi for enkameraregissører REG2002/1 2014, 2015
Grunnleggende personalarbeid TEK2002/1 2014, 2015
Psykologiske forskningsmetoder I PSY1007/1 2016
Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbudet for barn og unge PAB2003/2 2016
Strategic management INN3028/1 2016
Treningslære IDR1018/1 2016
Kritikk og kulturformidling FFV2006/1 2016, 2017
Produksjonsforskning FIF3015/1 2016, 2017
Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 11.01.2017
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L