Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider

Siste nyheter

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark ble fra 1. januar 2017 fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Oppdatering av nyheter på denne siden opphørte fra samme tidspunkt, og sakene under er fra 2016 og eldre. For oppdaterte nyheter og tilbud, se https://www.inn.no/studier/fagomraader/skole-og-barnehage og https://www.inn.no/studier/fagomraader/pedagogikk.

Studietilbudene i høyremargen er oppdaterte, og har søknadsfrist 1. mars via Utdanningsdirektoratets nettsider.

Nasjonale myndigheter skal de neste årene satse stort på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser og har valgt Høgskolen i Lillehammer som hovedsamarbeidspartner for ett av tiltakene: Organisasjonsbasert MOOC (åpne nettkurs).

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har HiL utviklet to nettkurs (MOOCer) i Vurdering For Læring (SkoleVFL). Dette er tilbud for kompetanseheving som skal videreutvikle skolens vurderingskultur og bidra til økt læringsutbytte for elevene. Så langt har SkoleVFL til sammen over 9000 kursdeltakere fra 300 deltakende skoler!

COLOURBOX1070338

Tilbudet i læringsledelse og vurdering fokuserer på faktorer ved undervisningspraksis som har stor innvirkning på elevers læring. Studiet er tilrettelagt for lærere i alle fag fra alle klassetrinn med fokus på det aller viktigste i læringsarbeidet.

barnetegning_ill_colourbox_com_minibanner

Studiet Læringsmiljø og gruppeledelse tilbys ansatte i PPT og er en del av Utdanningsdirektoratets strategi for etter- og videreutdanning for PPT – SEVU-PPT.

Studiet er skreddersydd for ansatte i PP-tjenesten, og består av to moduler på 15 stp som kan tas enkeltvis. Modul 2 bygger på modul 1.

Studiet legger vekt på samhandlingen mellom skole/barnehage og PPT, gjennom utprøving av nye og læringsfremmende måter å samhandle på. Studiet skal kvalifisere deltakerne til å være refleksjonspartnere og støttespillere for lærere/barnehagelærere i utvikling av gruppeledelse og læringsmiljø.

For mer informasjon se studiets nettsider Læringsmiljø og gruppeledelse

Utdanningsdirektoratet tilbyr ulike videreutdanninger på deltid for barnehageansatte fra neste studieår, og har valgt å legge studiet "Læringsmiljø og pedagogisk ledelse", 30 studiepoeng, til Høgskolen i Lillehammer.

Hele 265 personer har søkt om studieplass på videreutdanning i Rådgivning 1 på Høgskolen i Lillehammer som skal starte høsten 2016. Dette er svært gode søkertall og dette viser at det er stor interesse for dette fagfeltet.

COLOURBOX1242039

Gjennom Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 får 5000 lærere tilbud om et studieløp hvert år.

Videreutdanningen skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring, slik at de er godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og for aktiv deltakelse i samfunnet. 

Høgskolen i Lillehammer tilbyr mange studier som er relevante for strategien, blant annet

  • Matematikk 2, 5. - 10. trinn (15+15 stp). Dette er et 100% nettbasert studium.
  • Rådgivning 1 (15+15 stp.)
  • Læringsledelse og vurdering (30 studiepoeng)

 For mer informasjon se link i venstre kolonne på denne siden.

Den 10. - 11. november hadde skoleavdelingen ved høgskolens oppdragsavdeling SELL, besøk av Hassan Mekawy fra SACE Board (South Austalian Certificate og Education). Formålet med møtet var å arbeide videre med samarbeid knyttet til vurdering og EVU-satsinger på nett gjennom MOOC´s. MOOCsatsingen til SELL har fått stor oppmerksomhet utenfor våre landegrenser, og dette ble hovedfokuset siden Australia har behov for å bygge kompetanse rundt e-læring.

HiL og KoRUS-Øst tilbyr på oppdrag fra Helsedirektoratet opplæringsprogrammet "Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling". Kurset er delvis nettbasert og går over tolv uker med to fysiske samlinger à to dager på Gardermoen. Oppstart januar 2016.

Høgskolen i Lillehammer ved SELL og APS har inngått avtale om å levere etterutdanning i temaet Læringsmiljø og gruppeledelse for ansatte i PPT-tjenesten for kommunene Rygge, Eidsvold og Eidsberg.

Høgskolen i Lillehammer har, som en av fem høgskoler, fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utvikle og prøve ut et etterutdanningstilbud i Sosialpedagogisk rådgivning for ansatte i skolen.

HiL har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet en MOOC i Skolebasert vurdering for læring. MOOCen retter seg mot skoler som ønsker å utvikle egen organisasjon og videreutvikle lærerkollegiets vurderingskompetanse.

Høgskolen i Lillehammer er sterkt inne i myndighetenes satsing Ungdomstrinn i utvikling. Satsingens mål er å skape et ungdomstrinn som øker elevenes motivasjon for mestring, og som gir bedre læring gjennom mer praktisk og variert opplæring.

Kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu deltar med hele grunnskolen i pulje 5 i Utdanningsdirektoratets satsning "Vurdering for læring", og har valgt å knytte til seg Høgskolen i Lillehammer som kompetansemiljø.

Fra høsten 2016 tilbyr HiL et nytt engelskspråklig internasjonalt masterstudium, MA in Special Education: Practical Skills Transformative Learning. Studiet er i spesialpedagogikk og vektlegger læringsprosesser som oppstår i møte med praktiske og estetiske aktiviteter.

Har du lyst til å bli en enda bedre matematikklærer? Høsten 2015 har du muligheten til å studere Matematikk 2, 5.-10. trinn som nettstudent.

 

Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Lillehammer har sammen utviklet et 100% nettbasert studie, der innholdet er rettet spesielt mot matematikkundervisning på mellomtrinn og ungdomstrinn. Søknadsfrist for 15/16 er 15. mars 2015.

vurdering

Dette nettkurset er en videreutvikling av vårt svært populære nettkurs Individuell Vurdering. Kurset lanseres på den nye skandinaviske MOOC-portalen LifelongLearningWeb. (www.llw.se). Kursene i portalen kan gjennomføres etter prinsippet om "Fri start - Fri fart".

Det svenske søsterkurset, Bedömning och betyg, som er utviklet av HiL i samarbeid med Karlstad universitet, fikk rekordpåmelding med over 1000 deltakere de første 14 åpningsdagene! I mars 2014 er det over 4000 deltakere i det svenske kurset.

Klasse tegning

Høgskolen i Lillehammer hjelper mange skoler, kommuner og fylkeskommuner rundt om i landet med kompetanseutvikling for lærere. Mest populært er tiltak innen vurdering, klasseledelse, grunnleggende ferdigheter og Ny GIV. Tiltakene bidrar til bedre opplæring for elevene. Programmene er som oftest skolebaserte, men med egne økter for skoleledere og ressurspersoner. Vår oppdragsportefølje matcher svært godt med ungdomstrinnsatsinga som starter til høsten. Se oversikt over aktive eller fullførte oppdrag.

Kompetanse for kvalitet

Høgskolen i Lillehammer tilbyr neste studieår 2 studier innenfor videreutdaningsstrategien for lærere,Kompetanse for kvalitet:

Rådgivning 1

Læringsledelse og vurdering

Opptak til de frikjøpte plassene koordineres nasjonalt av Utdanningsdirektoratet, og du sender IKKE søknad til Høgskolen først. Søknadsfrist er 15. mars, og du søker HER.

Kurs og studier

Studier 2017-2018

Matematikk 2 for 5. - 10. trinn, nettbasert (15+15 stp), Søknadsfrist 1.mars via Udir

Rådgivning 1 (15+15 stp) Søknadsfrist 1.mars via Udir

Videreutdanning for ansatte i PPT, (30 stp), Søknadsfrist 1.mars via Udir

Videreutdanning for ansatte i Barnehage, (30 stp), Søknadsfrist 1.mars via Udir

Skolesider

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L