Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > SkoleVFL

SkoleVFL MOOC

SkoleVFL logo

Nesten 600 skoler med over 17.000 lærere har fullført eller er i gang med SkoleVFL 1.0 (2015-2017), SkoleVFL 2.0 (2016-2018) eller SkoleVFL 2.1. Høgskolen i Innlandet er ansvarlig for nettkursene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Fokuset er på læringsfremmende vurdering, og nettkurset, som er inspirert av MOOCs (Massive Open Online Courses), gjennomføres som skolebasert kompetanseutvikling. Neste pulje, SkoleVFL 2.2 (2018-2020), åpnes 1. mars 2018, men allerede i november 2017 publiseres en avklarings- og opptiningspakke for interesserte skoleeiere, skoleledere, tillitsvalgte og plangrupper/utviklingsgrupper.

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og hele det pedagogiske personalet, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Nettkurset retter seg altså ikke mot enkeltdeltakere, men mot skoler som ønsker å utvikle egen organisasjon og videreutvikle lærerkollegiets samlede vurderingskompetanse.

Filmen ble laget for å informere om SkoleVFL 2.0, men alt som blir sagt er like gyldig for kommende versjoner. Unntaket er informasjonen om når kurset stenger (Vegard sier at kurset stenger i juni 2018). SkoleVFL 2.2 er åpent ut juni 2020.

Optimal tilstand ved avslutning av kurset er at "Alle lærere utøver en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling". Dette er en ambisiøs målsetning, og nås kanskje ikke i løpet av de 3 - 4 kurssemestrene, men kurset vil gi en god start og retning mot en slik tilstand.

Nettkurset er i utgangspunktet lagt opp med "fri start og fri fart", altså kan skoler som får plass i 2.2 starte når det er optimalt for seg i løpet av 2018, og bruke så lang tid som er hensiktsmessig fram til kurset stenger. Vi har likevel lagt inn noen tidsfrister underveis, slik at ingen skoler kommer for langt på etterskudd. Tidsfristene skal hjelpe deltakerskolene til å holde framdrift i kursingen.

Skolebasert og individuell kompetanseutvikling tar tid, og vi anbefaler derfor å bruke minst tre og gjerne fire semestre på gjennomføringen. Helt til slutt i læringsløpet leverer hver enkelt deltaker en kort avsluttende refleksjonstekst, og får utstedt kursbevis. Kurset gir ikke formelle studiepoeng, men alle deltakere som får kursbevis, kvalifiserer til å ta 15 studiepoeng i "Elevvurdering og læring" ved Høgskolen i Innlandet med et redusert studieløp. Studiet tilbys årlig fra høsten 2018.

Påmelding og kursavgift

SkoleVFL 1.0 ble fulltegnet i oktober 2015, SkoleVFL 2.0 i august 2016 og SkoleVFL 2.1 i juni 2017, med til sammen 600 deltakende skoler. Neste pulje, SkoleVFL 2.2 (2018-2020), åpnes 1. mars 2018, men allerede i november 2017 publiseres på denne siden en avklarings- og påmeldingspakke for interesserte skoleeiere, skoleledere, tillitsvalgte og plangrupper/utviklingsgrupper/ressurslærere. Arbeidet trenger ikke å starte i november, men denne pakka, som krever arbeid i flere uker, gjennomføres før skolen kan sende inn endelig påmelding.

MOOC-inspirerte nettkurs er kostbare å utvikle, men rimelige å drifte når de er produsert. Utdanningsdirektoratet har dekket utviklingen av SkoleVFL og har hittil også betalt kursavgiften for alle skoler i de tre første puljene. De kan ikke love samme ordning for 2.2 før budsjetter er avklart nærmere jul, men kursavgiftene reflekterer den effektive driften, og er håndterbare for alle som vil satse på kompetanseutvikling i vurdering.

Tilgang til avklaringsmateriell og påmelding SkoleVFL 2.2 finner du her.

Moduler

Nettkurset legger opp til arbeid med spennende læringsressurser som bearbeides både individuelt og kollektivt. Som deltaker blir du utfordret til å sette deg inn i relevant teori (presenteres som film eller tekst), til refleksjon over egen og andres praksis, utprøving i klasserom/på egen skole og faglig sparring både på skolen og med andre deltakere på nett.

I starten fokuseres det på kollektiv og organisatorisk læring. Her handler det om å få "riggen" på plass. Deretter går fokuset over på læreplanforståelse og ulike sider ved læringsfremmende vurderingspraksis. Kurset forsøker ikke å behandle vurderingstematikk så avgrenset som mulig. Siden læringsfremmende vurderingsarbeid kan knyttes til nesten alle sider ved lærerens undervisning og elevenes læring, vil skolens generelle undervisningspraksis utvikles gjennom kurset.

Moduloversikt:

  1. Kollektiv utvikling
  2. Læreplan og vurdering
  3. Timing
  4. Målorientering
  5. Feedback
  6. Elevinvolvering
  7. Helhetlig praksis
  8. Bærekraftig vurderingskultur

Det er i tillegg en introduksjonsmodul som gir en god kursstart, en refleksjonsmodul mellom modul 4 og 5, og etter modul 8 kommer den siste modulen der alle skal levere avsluttende oppgave.

Skoleleder/skoleledelsen som kursledere

Det er lagt opp til en grunnstruktur i kurset som alle deltakere på alle skoler skal følge, men skoleledelsen legger føringer for hvordan den enkelte modul mer detaljert skal gjennomføres. Skoleleder er altså lokal kursleder på sin skole, og må, evnt sammen med utviklingsgruppe/plangruppe/ressurslærere, ligge én modul i forkant av de andre. Innledningsvis lages en helhetlig, lokal tidsplan for skolens gjennomføring.

Skoleeier

Selv om dette kurset fokuserer på skolen som organisasjonsenhet, med skoleledelsen som ansvarlig for faglig og organisatorisk framdrift, er alltid skoleeier ansvarlig for at de ansatte i skolene har relevant kompetanse for å gjøre jobben sin, og at det gjennomføres relevante kompetanseutviklingstiltak. Det betyr at skoleeier er en viktig og aktuell samarbeidspartner for skoleledelsen i arbeidet med kurset, og det er et krav at hver skole involverer sin egen skoleeier i satsningen. En kontaktperson hos skoleeier skal delta i avklaringsprosessen og oppføres i påmeldingsskjema. Skoleeier har et spesielt ansvar for å sørge for at skolene oppfyller sine forpliktelser, og bør kunne støtte skolene sine med veiledning og evnt også gjennom ressurstildelinger. I kommuner/fylkeskommuner med flere deltakende skoler, vil det være ekstra aktuelt at skoleeier tilrettelegger for erfaringsdeling på tvers av skoler. Skoleeiers kontaktperson vil bli tildelt en egen kurstilgang, slik at de har nødvendig innsikt i det skolene jobber med. Skoleeiere som ikke har med deltakende skoler, kan få en gjestebruker for å undersøke kurset før man avgjør om skoler skal oppfordres til å delta. For slik gjestebruker, send mail til SupportLLW@hil.no.

Bidragsytere

Noen av de fremste bidragsyterne innen skoleforskning bidrar i kurset i tillegg til fagpersoner fra Høgskolen i Innlandet, blant annet Eirik Irgens og Henning Fjørtoft fra NTNU, Knut Roar Engh fra HSN, Torbjørn Lund fra UIT, Knut Roald fra HiSF, Siv Gamlem fra HVO og Stephen Dobson fra University of South Australia. Foredrag på engelsk er lagt inn som tilleggsressurs. Her møter du blant annet Dylan Wiliam, Gordon Stobart og Michael Fullan.

Tid

Hvor mye tid som går med til kurset vil variere mellom skoler, siden ledelsen ved den enkelte skole skal skreddersy gjennomføringen, basert blant annet på hva man har arbeidet med før og hvilken kollektiv kompetanse skolen har ved kursstart. Har man ikke arbeidet med VFL eller brukt lite tid på dette tidligere, vil kurset bli mer omfattende enn for de som allerede har arbeidet mye med VFL. Kurset er bygget opp i ulike moduler og temaer som kan vektlegges ulikt. Skoler som f.eks allerede har arbeidet mye med målorientering, vil kanskje bruke minst tid på målorienteringsmodulen. Vi anbefaler som nevnt å bruke minst 3 semester på gjennomføringen. Mange skoler i SkoleVFL 1.0 og 2.0 har innsett at de må bruke alle 4 semester og noen har også fått ekstra tid.

De aller fleste vil nok bruke 4-8 timer per måned til konkret arbeid med kurset. Denne tiden er fordelt på

  • Individuelt arbeid med modulinnhold: Gjøre oppgaver, se filmer, lese tekster, gjennomføre egenvurdering.
  • Fellestid i plenum eller i ulike gruppesammensetninger (f.eks trinnteam/fagteam/prosjektgrupper). En del av oppgavene i kurset krever samarbeid helt spesifikt, men det kan også være aktuelt å samarbeide om planlegging og oppfølging av individuelle oppgaver, og kanskje det er smart å se noen av filmene i fellesskap og reflektere sammen.

I tillegg til dette vil kurset spille en rolle i lærernes ordinære planlegging og gjennomføring av undervisning, altså arbeid som foregår uansett om man deltar i et kurs eller ikke. Dette gjelder spesielt når det er krav om spesifikk utprøving i klasserommet.

Andre satsninger og ekstern veiledning fra kompetansemiljø

Kursmodellen erstatter noe av den støtten skoler i andre satsninger får gjennom ekstern veiledning fra et kompetansemiljø, og det skal være fullt mulig å få høyt utbytte av SkoleVFL uten å hente inn ytterligere ressurser. Samtidig er det ingen individuell oppfølging av skoler, og det vil derfor være aktuelt for mange å komplettere satsningen gjennom å trekke inn noe ekstern kompetanse i hele eller deler av prosessen, for veiledning, "live" undervisning og kvalitativ oppfølging. Mange av dere har godt samarbeid med en lokal høgskole eller med en dyktig utviklingsveileder som kan hjelpe dere. For andre vil det være hensiktsmessig å få utvidet støtte av de som står bak kurset. Høgskolen i Innlandet har svært dyktige prosessveiledere som har erfaring med å gi ekstern støtte til skoler i utvikling, og mange skoler i SkoleVFL 1.0, 2.0 og 2.1 har allerede benyttet seg av dagsbesøk eller et mer forpliktende samarbeid. Henvendelser kan sendes til egil.hartberg@inn.no.

Vi oppfordrer kommunale skoleeier til å vurdere hvordan skolers deltakelse i SkoleVFL (eller andre nasjonale organisasjonsbaserte nettkurs) kan inngå i arbeidet knyttet til den nye desentraliserte kompetaneutviklingsmodellen. Når kommuner/kommuneregioner analyserer tilstanden og diskuterer aktuelle tiltak med lokal høgskole eller universitet, bør nettkursene være en del av tiltaksrepertoaret. Utdanningsdirektoratet har hittil dekket kursavgiften, men det kan vurderes om det skal benyttes midler fra den desentraliserte modellen til å forsterke utbyttet med ekstern veiledning fra lokalt kompetansemiljø eller HINN. Aktuelle personer fra lokalt kompetansemiljø kan få gjestebruker til kurset ved henvendelse til SupportLLW@hil.no.

Sist oppdatert: Vegard Vålnes Meland 04.12.2017

SkoleVFL

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L