Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Årsstudium i pedagogikk (deltid) (2010 - 12)

Årsstudium i pedagogikk (deltid) (2010 - 12)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210676
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Vedlegg
application/pdf infobrev ped deltid 2010.pdf 1,85 MB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder: Rune Hausstätter


Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken henter kunnskap og synspunkter fra en rekke ulike vitenskaper som for eksempel filosofi, psykologi, sosiologi og historie. Faget har både en teoretisk og en praktisk side, og handler om hvordan de store samfunnsoppgavene som oppdragelse, opplæring, undervisning og utdanning påvirkes av politiske, sosiale, økonomiske og verdimessige betingelser. Sentrale spørsmål i pedagogikk handler om hva som påvirker mennesker og samfunn gjennom læring, utvikling, sosialisering, oppdragelse, undervisning, opplæring og danning. Årsstudiet tar opp pedagogiske grunnlagsproblem og knytter dette til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring. Pedagogikk er et danningsfag som skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og refleksjon.

Formålet med studiet er at studentene skal tilegne seg:

 • innsikt i oppvekst- og opplæringsvilkår, og spesielt i den funksjonen undervisning og utdanning har i utviklingen av samfunn og kultur
 • kunnskap om barn og unges læring og utvikling – særlig innenfor organisert pedagogisk virksomhet
 • forutsetninger for og øvelse i å legge fram grunngitte vurderinger av undervisnings- og utdanningsspørsmål
 • evne til samarbeid og kollektivt ansvar
 • et handlingsorientert faglig engasjement

Læringsutbytte:

Faglig kunnskap

 • Studentene skal tilegne seg fagkunnskap og kjenne sentrale teorier i de aktuelle pedagogiske fagområdene, og kunne arbeide med fagkunnskapen på en selvstendig måte.
 • Studentene skal kjenne til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet, og kunne søke etter, analysere og vurdere dette kritisk.
 • Studentene skal utvikle en selvstendig og kritsk holdning til pedagogikkfaget og til den rolle pedagogikkens områder spiller i samfunnet.
 • Studentene skal kunne gjøre rede for og drøfte grunnlagstenkningen og sentrale problemstillinger innenfor pedagogikkfaget.
 • Studentene skal kunne oppdatere seg om sentral kunnskap og ny forskning innenfor pedagogikkfaget.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne trekke linjer fra pedagogisk tenkning til praksisfeltet i skriftlige arbeider og i diskusjoner på studiet.
 • Studentene skal kunne anvende relevant teori for å vurdere konsekvensene av endrede samfunnsbetingelsers innvirkning på barn og unges oppvekst, danning og utdanning.
 • Studentene skal kunne trekke fram grunnlinjene i pedagogikkens historie for å forklare dagens skole- og oppvekstvilkår.
 • Studentene skal kunne vurdere implikasjonene av informasjonsteknologiens framskritt og påvirkning på barn og unges oppvekst og læringsmiljø.
 • Studentene skal kunne vurdere og reflektere over egne og andres arbeid og bruke vurdering aktivt for å fremme læring og faglig utvikling.

Kompetanse

 • Studentene skal ha innsikt i faglige problemstillinger knyttet til forholdet mellom samfunn og utdanningssystem og organisasjoner
 • Studentene skal kunne drøfte og vurdere hvordan det legges til rette for læring og utvikling. De skal kunne presentere kjerneinnhold i faglitteraturen både muntlig og skriftlig.
 • Studentene skal ha innsikt i hvilke faktorer som kan være avgjørende for målsetting og valg av framgangsmåte i undervisningssituasjoner.
 • Studentene skal kunne arbeide både individuelt og i gruppe med en problembasert tilnærming til fagstoffet.

Studentene skal være i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere et utviklings- og endringsarbeid.


Årsstudium i pedagogikk (deltid): Struktur/oppbygning

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
GPD1002/2 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle 30 O 15 15    
GPD1001/2 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid 30 O     15 15
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
2 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2010/2012
Studiestart
03.09.2010
Studiekostnader
Ingen egen studieavgift. Kun ordinær semesteravgift.
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Undervisningen og studieplan er felles for årsstudiet og 1. år bachelor. Studieplanen er også felles for heltids- og deltidsstudiet, men studietilbudene har ulike undervisningsformer, arbeidskrav og eksamensformer. Studieopplegget er organisert slik at studentene møter faget gjennom såkalte problemområder. Her foreleses det ikke direkte over pensum, men studenten oppfordres til å betrakte forelesninger, undervisningsformer og arbeidskrav som bidrag til å kaste lys over pedagogiske problemstillinger, som temaene i disse områdene danner grunnlaget for. Målet er at studentene skal tilegne seg kompetanse i å analysere og vurdere faglige spørsmål og problemstillinger, samt evne til å sette dette i en praktisk ramme.

30 studiepoeng EMNE I: Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid
P1 ”Pedagogisk grunnbegreper i teori og praksis”
P2 ”Utdannings- og sosialiseringshistorie” (Pedagogisk historie)
P3 ”Kommunikasjon – læring, undervisning og vurdering” (Pedagogisk psykologi, didaktikk)
30 Studiepoeng EMNE II: Individ, samfunn og pedagogikkens rolle
P4 ”Dannelse og sosialisering” (Sosialiseringsteori, pedagogisk filosofi)
P5 ”Individ og endringsarbeid” (Spesialpedagogikk, organisasjonsfag)
P6 ”Samfunn og utdanningspolitikk” (Pedagogisk sosiologi)

Pedagogikk årsstudium, deltid, underviser i emne 1, ”Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid”, og emne 2, ”Individ, samfunn og pedagogikkens rolle”, annet hvert år. Studieåret 20102011 undervises det i emne 2.

Det er mulig å begynne deltidsstudiet både på emne 1 og på emne 2. De to emnene gir til sammen et årsstudium over to år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller vurdering på grunnlag av realkompetanse

Yrkesmuligheter

Studiet passer for deg som ønsker en grunnleggende innføring i pedagogikk som fag eller som lurer på om videre studier i pedagogikk, samfunnsvitenskaplige fag eller lærerutdanning er noe for deg. Studiet er obligatorisk for deg som skal ta bachelorstudiet i pedagogikk, men kan også inngå i andre bachelorstudier, eller tas som et selvstendig studium. For de fleste studenter som tar sikte på å oppnå en akademisk grad innenfor samfunnsfag ved universiteter og høgskoler, vil årsstudiet i pedagogikk kunne inngå som en naturlig del i en større faglig sammenheng. Studenter innenfor andre fagområder (humanistiske fag, naturvitenskap, teknikk osv.) kan også ha utbytte av et årsstudium i pedagogikk. Studiet passer også for personer som vil forbedre sine pedagogiske kvalifikasjoner, eller for studenter som søker en generelt anvendelig og kort påbygning på grunnutdanningen sin før de går inn i et yrke. Det gjøres oppmerksom på at et årsstudium i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer er et generelt studium i pedagogikk, og ikke det samme som praktisk-pedagogisk utdanning.

Videre utdanning

Studentene kan ta en bachelorgrad i pedagogikk og kvalifisere seg for masterstudium i pedagogikk ved HiL (eller ved andre institusjoner som har lignende masterstudium).

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og med stor grad av egenaktivitet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Utgangspunktet for valg av innhold og arbeidsformer er at pedagogisk forståelse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

Følgende prinsipper legges til grunn for valg av undervisningsformer, arbeidskrav og eksamensformer:

 • Erfaringslæring: gjennom å gjøre seg bevisst tidligere erfaringer og gjøre nye erfaringer med ulike former for pedagogisk arbeid. Studentene skal settes i stand til å kunne beskrive handlinger og resultater, samt og analysere disse ut fra ulike pedagogiske perspektiver
 • Praksisorientering: Utgangspunktet for arbeidet i studiet skal være å kunne forstå teorigrunnlaget i en praktisk sammenheng. Studentenes arbeid med og refleksjoner i forhold til praktiske arbeidskrav skal derfor også ha en sentral plass i studiet. Praksisorienteringen vil også komme til syne gjennom planlegging, gjennomføring og vurdering av såkalt ”Skoleovertakelse” samt gjennomføring av undervisning for medstudenter i plenum. (Heltidsstudentene)
 • Problembasert tilnærming: Studentene skal lære gjennom å arbeide med praksisnære problemstillinger. Dette innebærer at studentene eksempelvis får erfaring i å arbeide med problembasert læring og case.
 • Prosjektorientering: Studiet vil legge opp undervisning og arbeidskrav på en slik måte at studentene arbeider ut fra problemområder. Her er det fokus på at studentene skal være aktive deltakere i å analysere og vurdere kjernespørsmål innenfor de ulike pedagogiske fagområdene. Gjennom bruk av varierte arbeidsmåter, slik som for eksempel veksling mellom individuelt arbeid og gruppearbeid og bruk av prinsipper fra aksjonslæring og problembasert læring søkes det å oppnå læringseffekt på ulike områder.
 • Verdiperspektiv: Studentene skal gjennom arbeidet med studiet bli bevisste på egne normer og holdninger knyttet til læring og oppdragelse, samt kunne begrunne egne verdivalg og vurdere eget arbeid i forhold til de lover, intensjoner, planer og forskrifter som er gjeldene i undervisnings- og oppdragelsesarbeid.

Studiet er nett- og samlingsbasert. Det er 5 - 6 samlinger a 2 dager i løpet av studieåret. Samlingsdagene er fredager fra 12 - 18 og lørdager fra 09 - 15. Studentene følger nettbaserte arbeidskrav og forelesninger på cdrom mellom samlingene.

Viktige datoer:

Oversikt over samlingsdatoer, innleveringer og eksamen for Årsstudium i pedagogikk deltid 2010– 2011:

Tidspunkt: 13.15 – 18 på fredager og 09.15 til 15 på lørdager

3. og 4. september Oppstartssamling
22. og 23. oktober Samling nr 2
Medio november Fagoppgave i gruppe
10. og 11. desember Samling nr 3
13. – 17. desember Nettdiskusjon
10. januar Rapport etter nettdiskusjon
28. og 29. januar 2011 Samling nr 4
11. og 12. mars Samling nr 5
Primo april Fagoppgave (ind/gruppe)
29. og 30 april Samling nr 6
   
2. mai – 16. mai (uke 18 – 20) Hjemmeeksamen - mappe
9. og 10. juni (uke 23) Muntlig eksamen
Eksamensform

Vurderingsarbeid skal være en integrert del av studiet, og har som formål

 • at studentene skal få tilbakemelding på egen utvikling i forhold til studiets mål
 • at studentene skal få erfaring i egenvurdering og vurdering av hverandre
 • at studentene skal få erfaring med mappe/mappevurdering

Det avlegges en eksamen etter hvert emne som gir studenten 30 studiepoeng. De to emnene gir til sammen et fullt årsstudium, som også kan inngå som det første året i vårt bachelorløp.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Gro Vasbotten 09.08.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L