Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i sosiologi, opptak til fordypningsår (2010 - 11)

Bachelor i sosiologi, opptak til fordypningsår (2010 - 11)


Inngang sor, HiL
Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1515
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Mehmed S. Kaya


Studiet gir en anvendelig samfunnsvitenskapelig kompetanse gjennom innføring i sosiologisk teori og metode, og erfaringer i å arbeide selvstendig med sentrale samfunnsmessige problemtillinger. Kandidatene får analytiske og metodiske redskaper til raskt å sette seg inn i og løse nye problemstillinger og oppgaver.


Studiemodell Bachelor i sosiologi

Bachelor i sosiologi

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
2SOINNFØ/1 Innføring i sosiologi 15 O 15          
INT2005/1 Vitenskapsteori og metode (for
internasjonale studier med historie)
15 O 15          
2SOSPORT/2 Idrett, sport og rekreasjon 15 O   15        
SOS1001/2 Makt, demokrati og medier 15 O   15        
Valgfritt samfunnsvitenskapelig eller
humanistisk årsstudium
60 O     30 30    
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O         10  
1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O         5  
SOS2001/1 Sosiologisk teori og analyse 15 O         15  
INT1005/1 Examen Facultatum II - fordypning i
etikk og vitenskapsteori (for BAINT/SOS)
5 O           5
SOS2002/1 Bacheloroppgave i sosiologi 25 O           25
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Courses

Code Emnets navn Credits O/V *) Credits pr. semester
  S1(A) S2(S) S3(A) S4(S) S5(A) S6(S)
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O         10  
1EXFAC1/1 5 O         5  
SOS2001/1 15 O         15  
Ex. fac. II. Specialisation in the
Social sciences' Philosophy of science
5 O           5
SOS2002/1 25 O           25
Total: 0 0 0 0 0 0
*) O - Mandatory course, V - Optional course

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2011
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Høgskolen i Lillehammer

Faglig innhold

Studiet følger den tidligere vedtatte struktur for Bachelor-studier i samfunnsfag ved HiL som har utgangspunkt i årsstudier. Normal struktur blir slik:

  • År 1: Årsstudiet i sosiologi
  • År 2: Annet årsstudium eller tilsvarende 60 sp.
  • År 3: Høst: Ex phil/ex.fac 1 + sosiologisk analyse Vår: Ex.fac 2 + Bacheloroppgave i sosiologi

Høgskolens samfunnsfag er organisert i årsstudier der studentene kan bygge videre på disse og oppnå en bachelorgrad etter 3 års studier. Strukturen for Bachelorstudiet i sosiologi er på denne bakgrunn følgende:

Første semester gir generell innføring i sosiologisk teori og metode. Andre semester to substans-emner i sosiologi. Tredje og fjerde semester annet samfunnsfag, eller annet fag etter godkjenning. Femte og sjette semester fordypning i sosiologisk teori og analyse og gjennomføring av et selvstendig arbeid av nesten et semesters varighet (25 sp).

Opptakskrav

Årsstudium i sosiologi.

Videre utdanning

Det passer godt å kombinere studiet med andre samfunnsfag ved HiL (jfr. vedtatt studiestruktur). I kombinasjon med andre fag vil det kunne gi opptak til Master i Moderne forvaltning (MPA). Studiet kvalifiserer trolig for opptak ved Masterprogrammer i sosiologi ved våre universiteter (søknad er forelagt universitetene).

Eksamensform

Se under den enkelte emnebeskrivelse

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 01.02.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L