Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i pedagogikk (kull 2010 - 2013)

Bachelor i pedagogikk (kull 2010 - 2013)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210852
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Vedlegg
application/msword Velkomstbrev BA høst 2011.doc 62,00 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Rune Hausstätter

Vi lever i dag i en verden preget av rask utvikling på mange områder. Som aktive mennesker i dagens samfunn møter vi utfordringer som kun for noen år siden var utenkelige. Spørsmålet blir hvordan vi greier å forholde oss til denne utviklingen – og hvordan vi skal forberede oss til morgendagen

Pedagogikkens løsning på denne utfordringen er å møte morgendagen basert på den lærdom vi gjør oss i dag. Læringsprosesser og grunnlaget for læring blir derfor helt sentrale områder i et studium i pedagogikk.

Første studieår på Bachelor i pedagogikk er felles med årsstudiet. I andre studieår er det lagt opp til to pedagogiske emner: Pedagogisk utviklingsarbeid og Deltagelse og marginalisering (spesialpedagogikk) og breddeemner.

Tredje studieår har to muligheter for fordypning gjennom et større skriftlig arbeid:

  • Generell pedagogikk (Mediepedagogikk og pedagogisk formidling)
  • Spesialpedagogikk (Deltagelse og marginalisering)

Pedagogikkstudiene har gruppe på Facebook.Studiemodell Bachelor i pedagogikk

Emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
GPD1001/2 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid 30 O 30          
GPD1002/2 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle 30 O   30        
PED1004 Pedagogisk utviklingsarbeid 15 O     15      
SPE2003 Spesialpedagogikk -
deltakelse/marginalisering del 1
15 O     15      
Breddeemner - ba ped/utenlandsopphold 30 O       30    
1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O         5  
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O         10  
PED2007/1 Mediepedagogikk og pedagogisk formidling 15 O         15  
SPE2005/1 Spesialpedagogikk - deltakelse og
marginalisering del 2
15 O           15
PED2008/1 Bacheloroppgave inkl. metode (for
pedagogikk)
15 O           15
PED1006/1 Rådgivning og veiledning i pedagogiske
virksomheter I
15 V       15    
PED1007/1 Rådgivning og veiledning i pedagogiske
virksomheter II
15 V       15    
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold
1. år Årsstudium

h

2. år

V

Spesialpedagogikk: deltagelse og marginalisering I (15 stp)

Pedagogisk utviklingsarbeid (15 stp)

Valgfritt emne (utenlandsopphold)

h

3. år

V

Mediepedagogikk og pedagogisk formidling (15 stp/25 stp)

Ex.phil/fac (15 stp)

Spesialpedagogikk: deltagelse og marginalisering II (15 stp/25 stp)

Ex.Fac (5 stp)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering

Fordypning/spesialisering

Studentene skal på 3. studieår velge å fordype seg i enten ”Mediepedagogikk og pedagogisk formidling” eller i spesialpedagogikk: ”Deltagelse og marginalisering II”. Begge modulene skal imidlertid gjennomføres av samtlige studenter. Fordypningsområdet blir gjennomført ved at studentene gjennomfører et større skriftlig arbeide (BA-oppgave) innen valgt fordypningsområde. Studentene tar med dette 25 stp innen fordypningsområde og 15 stp i det andre kurset i sitt 3.år.

Yrkesmuligheter

Bachelortilbudet i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer inneholder både elementer fra generell pedagogikk og spesialpedagogikk. Denne kombinasjonen vil kvalifisere deg til mange ulike arbeidsoppgaver der lærings- og utviklingsprosesser i offentlig så vel som privat sektor, står sentralt. Behovet for spesialpedagogisk kompetanse er spesielt etterspurt innen utdanningssektoren.

Kombinasjonen av generelle pedagogiske emner og spesialpedagogikk vil medføre at denne bachelorgraden gir en bredere og alternativ kvalifikasjon i forhold til etterspørselen etter spesialpedagogisk kompetanse. Studier i pedagogikk vil kvalifisere for en rekke arbeidsområder hvor det kreves generell pedagogisk kompetanse innen læring, tilrettelegging av opplæring, organisasjonslæring og pedagogisk ledelse. Fordypning i generell pedagogikk vil særlig gi kompetanse på kommunikasjon og bruk av medieteknologi og læring. Konkrete yrkesmuligheter vil være:

  • Støttepedagog
  • Miljøarbeider
  • Rådgiver og saksbehandler i kommunal og privat sektor
Videre utdanning

Bachelor i pedagogikk kvalifiserer for opptak til masterstudier i inn- og utland. Ved HiL gir studiet grunnlag for å søke opptak til Master i pedagogikk eller Master i spesialpedagogikk.

Programmet skal utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper hos studentene slik at de kan observere, identifisere og analysere spørsmål som er relevante for pedagogiske fag, og skaffe seg grunngitte og etisk overveide forslag på løsninger, evner til å gjennomføre handlinger og lære gjennom pedagogiske handlinger i forhold til individer, grupper eller organisasjoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Se under den enkelte emnebeskrivelse

Eksamensform

Se under den enkelte emnebeskrivelse

Spesielle reglement/lover

I forbindelse med observasjonspraksis i emnet Deltakelse og marginalisering 1 kan praksisstedet kreve politiattest.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Anders Hanslien 24.06.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L